Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bratislavské bibliografické dni 2008

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Bratislavské bibliografické dni 2008

0 comments

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine usporadúva už tradične v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov – bibliografia každoročne cyklus metodických podujatí zameraných na uplatňovanie najnovších medzinárodných štandardov, noriem a trendov v činnosti jednotlivých typov knižníc – regionálnych, akademických a vedeckých. Sú to tradičné podujatia, ktoré sa uskutočňujú v troch regiónoch republiky – v Martine Dni regionálnej bibliografie 2008 v dňoch 12.-14. mája 2008, Bratislavské bibliografické dni 2008 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave v dňoch 9.-11. júna 2008 a Dni vedeckých knižníc 2008, ktoré budú v priestoroch Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove v dňoch 8.-10. septembra 2008, na ich záver sa uskutoční medzinárodné stretnutie zástupcov českých, moravských a slovenských katedier so zameraním na knižničnú a informačnú vedu, ktoré sa uskutočňuje každoročne na inom mieste oboch republík pod názvom Učené hádání 2008. Tento rok bude stretnutie zamerané na porovnanie učebných programov jednotlivých katedier, ako aj na prezentáciu možností uplatenia študentov katedier a realitu ich uplatňovania v praxi a uskutoční sa dňa 10. septembra 2008.

Všetky tri metodické podujatia sú zamerané na spomínané aktivity, prezentáciu najnovších informácií v uvedených oblastiach vývoja, ale aj diskusiu o problémoch, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých činnostiach, predovšetkým spracovania bibliografických záznamov.

Bratislavské bibliografické dni 2008 sa uskutočnili v dňoch 9.-11. júna 2008 v priestoroch seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ulici. Podujatia sa zúčastnilo cca 75 účastníkov zo západoslovenského regiónu a Bratislavy. Účastníci dostali rozmnožené viaceré materiály, o ktorých boli prednášky a prezentácie – príklady spracovania jednotlivých problémových prípadov, o ktorých sa prednášalo, prehľad nových zmien a doplnkov v kódovníkoch – krajín, jazykov, formálnych deskriptorov, ako aj v národných poliach.

Všetky poskytnuté materiály sú zverejňované na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice pod ikonou Bibliografia a ďalej Metodika v metodických materiáloch ku jednotlivých oblastiam príp. pod hlavičkou jednotlivých podujatí, ktoré sa uskutočňujú. Zverejnené budú aj niektoré materiály, ktoré účastníci nedostali, ale budú ich mať k dispozícii v elektronickej podobe.

V Martine bola úvodnou prednáškou prednáška doc. Miloša Kovačku, PhD. o perspektívach bibliografie vo veku digitalizácie, ktorá sa v súčasnosti skloňuje vo všetkých pádoch, pretože patrí k najnovších a veľmi propagovaným trendom vývoja v knižnično-informačných systémoch a službách.

V Bratislave však prednáška doc. Kovačku neodznela, lebo sa pre iné pracovné aktivity podujatia nemohol zúčastniť, ale v Prešove bude tiež zaradená do programu podujatia.

Vo svete sa v súčasnosti pracuje predovšetkým na uplatnení požiadaviek FRBR – Funkčné požiadavky na bibliografické záznamy, ich rozpracovaní pre jednotlivé oblasti spracovania, ako aj ich zapracovaní a uplatnení v činnosti jednotlivých informačných systémov. Z toho vychádzajú aj ďalšie požiadavky na úpravu a dopracovanie pravidiel AACR2, pôvodne sa predpokladalo, že to bude ďalšia verzia, čiže pravidlá AACR3, ale na základe množstva zmien a úprav, ktoré sú potrebné, sa rozhodlo na vytvorení nových pravidiel tzv. RDA. Tieto by mali byť k dispozícii do roka 2008 a dané k dispozícii používateľom, aby bolo možné ich preložiť do ostatných jazykov a používať v jednotlivých krajinách, ktoré s AACR2 doteraz pracovali.

Ďalšou problematikou seminára boli doplnky a úpravy v národných poliach a kódovníkoch od dr. Anny Kucianovej. V národných poliach je doplnené nové pole 918, v ktorom sa uvádza číslo ISMN s pomlčkami pre tvorbu registra a indexov. Od januára 2008 funguje v Slovenskej národnej knižnici v Martine Národná agentúra pre hudobniny, ktorá prideľuje Medzinárodné štandardné číslo hudobnín – ISMN, toto číslo sa uvádza v bibliografických záznamoch hudobnín v poli 024 s príslušnými indikátormi. V tomto poli sa číslo uvádza v kompaktnej podobe bez pomlčiek, a preto pre tvorbu registrov a indexov je potrebné uviesť aj číslo tak, ako je uvedené na publikácii a na tento účel sa využíva pole 918 Číslo ISMN – s pomlčkami.

Účastníci dostali k dispozícii viaceré materiály týkajúce sa zmien a doplnkov v jednotlivých kódovníkoch. Predovšetkým to boli doplnky vo formálnych deskriptoroch, ktoré sú vynikajúcou pomôckou pre rešeršovanie, uplatniť sa môžu vo viacerých vyhľadávaniach – či už podľa kľúčových slov alebo aj v expertnom vyhľadávaní. Mnoho razy je to jediná možnosť, ako s ich pomocou a kombináciou s viacerými údajmi vyhľadávania je možné presne vyšpecifikovať a zúžiť vyhľadávacie kritérium, aby používateľ nebol zbytočne zahltený údajmi a informáciami, ktoré nepotrebuje, ale dostal relevantnú odpoveď na svoje otázky a požiadavky, čo je v súčasnosti najdôležitejšia požiadavka, ktorú preferuje medzinárodné spoločenstvo na čele s organizáciou IFLA.

Ďalšie materiály obsahovali informácie o doplnkoch a zmenách v kódovníku krajín, či už sa jedná o ISO kódy alebo kódy pre MARC 21. Doplnky a zmeny dostali účastníci k dispozícii aj pre oblasť jazykov, hoci v prevažnej miere sa zmeny dotýkali menej často sa vyskytujúcich jazykov, ktoré nie sú často využívané v našej jazykovej oblasti. Materiály budú všetky vystavené aj na webovej stránke a zmeny sú už čiastočne zakomponované aj do jednotlivých kódovníkov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke SNK pod Bibliografia a Metodika.

Príspevok Mgr. Márie Okálovej a Ing. Viery Matejčíkovej bol zameraný na spracovanie menných autorít – personálnych a korporatívnych v Súbornom katalógu slovenských knižníc. Kolegyne sa zamerali na možnosti kooperácie a dodržiavanie katalogizačnej disciplíny, aby sa používanie jednotlivých autorít dôsledne dodržiavalo, autority sa preberali zo súboru autorít a nevznikali ďalšie podoby mien a súbor autorít sa nemusel neustále čistiť od chybných a duplicitných údajov. V tejto oblasti sa vyskytuje množstvo problémov, kolegyne poukázali na konkrétnych problémoch, čo a ako sa nedodržiava a čo vzniká z nedodržiavania stanovených postupov. Stanovili určité priority, čo je potrebné dôsledne používať a dodržiavať, aby nevznikali ďalšie duplicity a chyby v indexe. Tu je najdôležitejšou práve požiadavka katalogizačnej disciplíny jednotlivých spracovateľov, ktorí dodávajú bibliografické záznamy do súborného katalógu. Kolegyne informovali o prepojení jednotlivých typov autorít, zamerali sa na spracovanie údajov Autor – názov v jednotlivých poliach bibliografických záznamov a záznamov autorít. Uviedli množstvo informácií a možnosti využitia predovšetkým pojmu Unifikovaný názov, ktorý však robí ešte mnohým spracovateľom problémy. Tento pojem a jeho využitie je dôležité aj pre budúce spracovanie záznamov s využitím FRBR. Materiály budú tiež postupne zverejnené na webovej stránke SNK.

Ďalšou problematikou, ktorá bola preberaná a diskutovaná na podujatí, bolo spracovanie špeciálnych typov dokumentov, ktoré sa už tradične roky spracovávajú v Slovenskej národnej bibliografii. Po zapojení viacerých regionálnych knižníc do projektu KIS3G začali aj tieto knižnice spracovávať špeciálne typy dokumentov vo väčšom množstve a majú niektoré problémy so spracovaním. Na základe ich požiadaviek bola zaradená do programu podujatia prednáška o spracovaní kartografických materiálov vo formáte MARC 21, ktorú predniesla Ing. Slavomíra Soláriková. Účastníci dostali k dispozícii oxeroxované konkrétne príklady spracovaných uvedených typov dokumentov s vysvetlivkami. V prednáške odzneli informácie o ďalších možných údajoch a o spôsobe ich uvedenia do záznamu a o možnostiach využitia jednotlivých uvedených údajov. V diskusii odzneli viaceré otázky týkajúce sa predovšetkým možnosti uvedenia ďalších regionálnych údajov, ktoré jednotlivé regionálne knižnice a bibliografické pracoviská využívajú vo svojich bibliografických službách.

Ďalšiu prednášku Mgr. Marty Jahnátkovej a Mgr. Gabriely Hamranovej, ktorú dostali účastníci k dispozícii aj v papierovej podobe tiež s konkrétnymi príkladmi, predniesla Mgr. Marta Jahnátková a venovala sa problémom spracovania kníh vo formáte MARC 21, bola zameraná na spracovanie edícií vo formáte MARC 21 a problémom, ktoré sa vyskytujú pri spracovaní edícií, ako aj možnostiam, v ktorých poliach formátu MARC 21 sa údaje o edícii uvádzajú.

Druhý deň podujatia bol venovaný problematike spracovania článkov vo formáte MARC 21. Mgr. Ľudmila Rohoňová z Oddelenia článkovej súbežnej slovenskej národnej bibliografie NBÚ SNK sa venovala problematike kooperácie a spolupráce regionálnych knižníc a bibliografických pracovísk na tvorbe bibliografických záznamov Súborného katalógu Slovenskej republiky Články. V rámci diskusie riešili viaceré problémy, ktoré sa vyskytujú pri spoločnom spracovávaní spoločnej národnej a regionálnej bibliografickej databázy článkov. V súčasnosti je súčasťou Súborného katalógu Články aj regionálna článková databáza, a z tohto dôvodu je potrebné riešiť viaceré problémy týkajúce sa predovšetkým rozdelenia spracovania celoslovenských a regionálnych periodík v členských knižniciach SK SR Články. Tým, že sa jednotlivé databázy knižníc a bibliografických pracovísk konvertovali, vznikli viaceré duplicitné a multiplicitné záznamy a riešenie ich odstránenia je veľmi dôležité a predstavuje aj množstvo práce na úpravách. Je dôležité sa vyvarovať vzniku ďalších duplicít, a preto sú dôležité konzultačné stretnutia, na ktorých sa tieto problémy riešia a ďalej sa pracuje podľa dohodnutých pravidiel a požiadaviek. V príspevku sa venovala aj zmenám v Metodike spracovania článkov vo formáte MARC 21, v jej verzii 3.1.

Problematiku triedy 9 MDT, zmeny a doplnky v tejto triede, tvorbu predmetových hesiel tejto oblasti predstavila komplexne a podrobne Katarína Chovanová. Upozornila na viaceré zmeny a úpravy, ktoré sa uskutočnili v priebehu rokov. Jej materiál účastníci nedostali v papierovej podobe, ale bude tiež vystavený na webovej stránke SNK pod Bibliografia a Metodika a používatelia ho budú mať k dispozícii v elektronickej podobe, lebo je veľmi rozsiahly.

Tretí deň podujatia začal svojou prednáškou Mgr. Milan Šišmiš, ktorý nadviazal na svoju minuloročnú prednášku, ktorá začala cyklus prednášok z oblasti genealógie, ktoré budú pokračovať aj v ďalších rokoch, aby kolegovia získali zaujímavé informácie aj z tejto oblasti, ktoré môžu potom využívať vo svojej činnosti, pri poskytovaní bibliograficko-informačných služieb, pri tvorbe bibliografických diel a rozličných materiálov, ktoré poskytujú používateľom. Kolega im poskytol zaujímavé informácie o publikáciách, ktoré môžu využiť pri svojej práci, ale aj množstvo informácií na webových stránkach, ktoré sú už aj z tejto oblasti k dispozícii používateľom. Informoval účastníkov o tradičných a nových možnostiach v genealogickom výskume v súčasnosti.

Na záver podujatia odznela v Martine prednáška Mgr. Zuzany Halienovej na tému rešeršovanie v databázach EBSCO, ktorá poskytla účastníkom množstvo informácií a poskytla im možnosti, ktoré môžu využiť pri vyhľadávaní v týchto bázach. Kolegyňa informovala aj o možnostiach zapojenia ďalších účastníkov, ktorí zatiaľ databázy nevyužívajú. V Bratislave však príspevok pre chorobu nemohol odznieť, ale bude prezentovaný aj na podujatí v Prešove.

Na záver sa rozprúdila diskusia na tému určitých problémov a požiadaviek, ktoré je potrebné ešte doriešiť pre kvalitnejšie vyhľadávanie a rešeršovanie, vyriešiť ISBD výstupy a väčšie množstvo vyhľadávacích údajov v indexoch, aby bolo možné kombinovanie jednotlivých požiadaviek a kombinovanie väčšieho množstva údajov. Problémom naďalej ostáva napr. vyhľadávanie podľa MDT.

V záverečnej diskusii boli prediskutované viaceré problémy bibliografického spracovania záznamov, ako aj rozličné problémy bibliograficko-informačných služieb, ktoré sa však budú v priebehu vývoja riešiť na ďalších pravidelných metodických stretnutiach.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUCIANOVÁ, Anna. Bratislavské bibliografické dni 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12909. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12909

automaticky generované reklamy
registration login password