Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 


HOFMANN, Rainer; WIESNER, Hans-Jörg. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. 1. Aufl. Berlin : DIN Deutsches Institut für Normung; Beuth Verlag, 2007. 268 s. Information, Kommunikation. ISBN 978-3-410-16536-1.

Publikaci vydal Normalizační výbor pro knihovnictví a dokumentaci (Normenausschus Bibliotheks- und Dokumentationswesen) při Německém institutu pro normování (DIN) při příležitosti 80. výročí svého vzniku. Autoři ji charakterizují jako praktickou příručku pro ochranu fondů v archivech a knihovnách určenou těm pracovníkům praxe, kteří by měli vytvářet závažná stavební a bezpečnostní opatření pro archivy a důležité normy vztahující se ke dlouhodobé ochraně archivních materiálů.

Čtenářům příručky doporučují ještě další svoji publikaci, a to DIN Taschenbuch 343 „Knihovnictví a dokumentace“, ve které jsou otištěny normy relevantní pro celé knihovnictví a archivnictví. V předmluvě autoři popisují organizaci normalizační činnosti v Německu završenou Německým institutem pro normování a jako její součást působnost Normalizačního výboru pro knihovnictví a dokumentaci.

Předmět své publikace, vyjádřený v názvu slovem „Bestandserhaltung“, definují autoři jako „společný pojem pro všechna opatření nebo skutečnosti, které slouží aktivně nebo pasivně k tomu, aby fondy uchovávané v archivech a knihovnách – úřední listiny, prameny, knihy, jednotlivé písemnosti, fotografie, hrané a dokumentární filmy, technické výkresy, plány a mnohé další – byly uchovávány přiměřeně úkolům a poslání, které tyto instituce v naší společnosti mají. Kulturní poslání archivů a knihoven zahrnuje nejen zpřístupňování těchto fondů současné generaci, nýbrž také jejich uchovávání pro potřebu generací příštích“.

Z rozsáhlé problematiky trvalého uchovávání archivních a knihovních fondů se publikace zabývá jedním závažným problémem, kterým je negativní působení kyselosti papírů používaných cca v letech 1850-1980, způsobující postupný rozpad těchto papírů a tím vyvolanou nutnost jejich restaurátorského odkyselování. Autoři uveřejňují v publikaci svoje „Doporučení ke zkoušení výsledků odkyselovacích procesů pro kyselé tiskové a psací papíry“. Konstatují, že základem pro zkoušení výsledků jsou testovací papíry, resp. z nich zhotovené testovací knihy. Pro testování odkyselovacích procesů se musí tyto testovací papíry co nejvíce přiblížit papírům, které mají být odkyseleny, tj. musí být kyselé. Protože takové papíry nejsou v současné době na trhu, je žádoucí tyto testovací papíry pro zkoušky, které jsou ve výše zmíněném doporučení podrobně popsány, zvlášť vyrobit. Autoři doporučují, aby tyto kyselé testovací papíry byly centrálně spravovány a skladovány a dodávány na jednotlivé požadavky. Skladování musí zajistit stabilitu jejich vlastností na středně dlouhou dobu. Realizace tohoto doporučení bude vyžadovat nemalé finanční náklady a v době jeho publikování nebylo známo, zda a kdo se realizace ujme.

Druhou, a to rozsahem největší částí publikace (s. 33-260), jsou úplné texty čtrnácti norem DIN/ISO, DIN a DIN/EN, týkajících se vlastností papíru, kartonu a lepenky (např. „Papír pro psané materiály a tištěné výrobky“, „Požadavky na uchovávání archivního a knihovního majetku“, „Požadavky na materiály a metody pro vazbu při zhotovování knih“ ad.) a jedné ISO normy „Mikrofilmování dokumentů na 16 a 35 mm film – zpracovatelské procesy“.

V závěru publikace jsou uvedeny „Seznam dalších relevantních norem pro mikrofilmování a fotografii“ o 34 položkách, stručný věcný rejstřík a seznam deseti firem, jejichž činnost věcně souvisí s tematikou publikace a jejichž inzeráty jsou v ní otištěny.

Publikace může být užitečná pracovníkům v oboru normalizace zvláště v archivnictví a knihovnictví a řídicím i řadovým specialistům restaurátorských pracovišť.

Je dostupná v Knihovně knihovnické literatury Knihovnického institutu Národní knihovny ČR pod signaturou 36.948/2007.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SOŠKOVÁ, Eva. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12905. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12905

automaticky generované reklamy
registration login password