Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC

0 comments
AGROVOC je mnohojazyčný tezaurus, který slouží k indexování dokumentů v zemědělských informačních systémech AGRIS a CARIS. AGRIS a CARIS jsou mezinárodní informační systémy vytvářené pod záštitou Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství.

První vydání tezauru AGROVOC obsahovalo 8 660 lexikálních jednotek, druhé vydání bylo rozšířeno na 14 714 lexikálních jednotek a třetí vydání má v anglické verzi 16 105 lexikálních jednotek - 6 625 deskriptorů a 9 480 nedeskriptorů.

Česká verze tezauru AGROVOC vznikla v l. 1995-1996 jako výsledek grantového projektu „Vypracování české verze tezauru AGROVOC jako předpoklad tvorby národního zemědělského informačního systému" financovaného Ministerstvem zemědělství.

Dodatky z roku 1998 přinesly 327 nových deskriptorů a 913 nedeskriptorů, 97 deskriptorů a 238 nedeskriptorů bylo přejmenováno a 5 deskriptorů a 78 nedeskriptorů bylo zrušeno.
Aktualizace české verze tezauru AGROVOC byla provedena pomocí technologie založené na software MTM4 (Multilingual Thesaurus Management System). Byla založena na konverzi tezauru AGROVOC do prostředí Micro CDS/ISIS a na využití software ADEM (Advanced Data Entry Manager). Software ADEM obsahuje aplikaci pro údržbu vícejazyčného tezauru, nástroje pro automatické řešení vztahů a program TEZAURUS umožňující simultánní indexaci v různých jazykových verzích. Aktualizace probíhala ve dvou fázích, z nichž první zajišťovala firma CEIT - dodavatel software ADEM. První fáze zahrnovala začlenění změn do programu TEZAURUS, doplnění nových deskriptorů a nedeskriptorů, přejmenování existujících deskriptorů a nedeskriptorů a vymazání zrušených. Druhá fáze byla provedena správcem tezauru AGROVOC v Ústavu zemědělských a potravinářských informací a sestávala z překladu nových a změněných deskriptorů a nedeskriptorů. Zároveň byly odstraněny chyby z prvního vydání české verze, které byly odhaleny v průběhu jejího používání.

Program TEZAURUS pracuje v systému Micro CDS/ISIS a obsahuje následující moduly: výměna, vstup údajů, systém, rešeršní modul, index. Systém umožňuje volbu bázi dat, volbu jazyka a ukončení práce s programem. V modulu vstup je možné provádět opravu termínů vyhledaných pomocí řetězce znaků, opravu podle MFN, zápis a zrušení dočasných hodnot, doplnění vztahů a třídění. Rešeršní modul nabízí prohlížení termínů podle MFN, samostatnou formulaci dotazu a vyhledávání v rejstříku. Výměna umožňuje export záznamů do ISO 2709 a import nových záznamů z ISO 2709, export do Excelu a export a import změn. Součástí indexace je automatická aktualizace opravených/přeložených po provedení jakékoli změny. Pro úplné opětovné vygenerování indexu je třeba provést celkovou reindexaci, která se uskutečňuje se ve třech etapách.

Anglická verze tezauru AGROVOC je v Ústavu zemědělských a potravinářských informací využívána pro indexování dokumentů zpracovávaných pro mezinárodní informační systémy AGRIS a CARIS, česká verze slouží pro tvorbu České zemědělské bibliografie. Software ADEM umožňuje propojení české a anglické verze tezauru AGROVOC a jeho výběrový seznam obsahuje abecedně uspořádané deskriptory i nedeskriptory. Umožňuje otevření tezauru současně se vstupním formulářem a přenos vybrané položky z tezauru do vstupního formuláře. V případě výběru nedeskriptoru je do záznamu automaticky přenesen příslušný deskriptor, v případě volby deskriptoru z jedné z jazykových verzí je do příslušného pole vstupního formuláře doplněn odpovídající deskriptor z druhé verze.

Software ADEM umožňuje snadnou aktualizaci a opravu změněných termínů, zobrazuje vztahy hierarchie, asociace a ekvivalence a umožňuje doplňování synonym i poznámek o významu. Vyhovuje pracovištím využívajícím systém Micro CDS/ISIS, mezi něž Ústav zemědělských a potravinářských informací patří. Pro zpracování dokumentů pro systémy AGRIS a CARIS jsou využívány příslušné aplikace Micro CDS/ISIS uzpůsobené potřebám těchto systémů, při tvorbě České zemědělské bibliografie je využívána aplikace MAKS.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10253. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10253

automaticky generované reklamy
registration login password