Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

17. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

17. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

0 comments
Anglicky
English title: 
17th international conference of library consortia ICOLC
English abstract: 
The 17th international conference of library consortia ICOLC took place in Oslo between 4th and 7th October 2015. The conference was hosted by the Norweigan consortium CRISTin. A wide range of issues were discussed, namely Open Access, building university library consortia in the devloping countries in Africa and monitoring and processing of the statistics connected to the access to electronic information resources.

Mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC se konala v hotelu Scandic Solli v norském Oslu, pořadatelem bylo norské konsorcium CRISTin. Jednání konference se ve dnech 4. – 7. října 2015 zúčastnilo 107 zástupců evropských a mimoevropských konsorcií z 32 zemí světa (USA, Kanada, Japonsko, Katar, Jižní Korea, Jihoafrická republika, Zimbabwe, Srí Lanka,…).

Exteriér Národní knihovny v Oslu Interiér Národní knihovny v Oslu
Exteriér a interiér Národní knihovny v Oslu

Na konferenci odeznělo více než 40 příspěvků. Tradiční „grilování“ vydavatelů letos proběhlo netradičním způsobem - zástupci firem Elsevier, Sage a Institut of Physics diskutovali na téma „Jak mohou konsorcia přispět ke zlepšení vztahů a spolupráci s vydavateli“.

Velmi zajímavé byly informace (Anne Powell) o podpoře budování univerzitních knihovnických konsorcií v rozvojových zemích Afriky (např. Etiopie, Keňa, Zimbabwe), Latinské Ameriky (např. Bolívie, Honduras) a Asie (např. Nepál, Srí Lanka, Bangladéš). Charitativní organizace INASP registrovaná ve Velké Británii pomáhá těmto vznikajícím konsorciím s organizací, s jednáním s vydavateli a se zajištěním podmínek pro dlouhodobý přístup k vědeckým informacím.

Několik příspěvků bylo věnováno problematice Open Access (OA), současnému stavu a možným cestám dalšího vývoje. Byly diskutovány výhody a nevýhody různých modelů OA jak z hlediska finančního, tak i oborového, zazněly zkušenosti z vyjednávání s různými vydavateli. Zdůrazněna byla důležitost mezinárodní spolupráce v této oblasti a vybudování globální strategie. Například anglické konsorcium JISC (Liam Earney) připravilo vzorové smlouvy a pomáhá autorům během celého cyklu otevřeného publikování. V pilotním provozu spolupracují s vydavatelstvím Sage, Wiley a Springer. V Rakousku také probíhá pilotní projekt (Kerstin Stieg), který zahrnuje kombinaci předplatného a OA. V letech 2014-16 se na tomto projektu podílí Rakouský vědecký fond a Institut of Physics, na další období let 2016-18 je připravena spolupráce s vydavatelstvím Springer.

Významnou činností konsorcií je sledování a vyhodnocování statistik přístupů do elektronických informačních zdrojů. Zástupkyně švédského konsorcia BIBSAM (Britt-Marie Wideberg) informovala o průběhu pilotního projektu zaměřeného na využívání portálu JUSP (Journal Usage Statistics Portal), jehož cílem je zjednodušit sběr statistických dat na konsorciální úrovni, zkvalitnit jejich zpracování a výstupní analýzy. Portál JUSP aktuálně využívá 170 institucí ve Velké Británii, francouzské konsorcium Couperin a UKB v Holandsku. Zástupkyně JISC (Ross MacInryte) představila podrobně možnosti portálu JUSP, konkrétní výstupy a jeho přínos.

Konsorcia se intenzivně věnují nastavení optimálních cenových modelů. Pro vyjednávání cen s vydavateli i následné rozdělení poplatků mezi členské instituce využívají různá kritéria. Některá konsorcia používají rozdělení dle FTE (akademici + vědci + Mgr. + PhD. s rozdílnou váhou dle typu instituce, využívání i oboru), jiná kombinaci FTE a využívání databází. Kanadské konsorcium CRKN a konsorcium JISC ve Velké Británii využívají systém cenových pásem (Banding System). Cílem je nastavení takových kritérií, které dovolí optimalizovat cenový model pro jednání s vydavateli a zároveň umožní transparentně a spravedlivě rozdělit poplatky mezi členy konsorcií. Pro správu a řízení e-zdrojů na konsorciální úrovni je nezbytností vhodný Electronic Resource Management Systém (ERMS). Konsorcia v Dánsku (DEFF) a Německu (Bavarian State Library) upřednostnila před nabízenými komerčními produkty vytvoření vlastního systému, který přesně vyhovuje jejich potřebám. Systém zahrnuje celé workflow, podrobné informace o všech procesech a umožňuje přístup členům konsorcia k části týkající se jejich institucí.

Ve zprávách o zkušenostech konsorcií při vyjednávání licenčních smluv a cen téměř všichni zástupci konsorcií, které hradí přístup k informačním zdrojům v domácí měně, poukazovali na velký problém s navýšením nákladů z důvodu sílícího kurzu amerického dolaru a anglické libry. O této problematice by se mělo jednat na setkání ICOLC v příštím roce.

Na konferenci se představila knihovnická konsorcia KESLI a JUSTICE. Konsorcium KESLI (Jižní Korea, Jeong Hwan Kim) zahrnuje 632 institucí a má velmi široký rozsah působnosti: sjednávání licenčních smluv na přístup do databází, souborný katalog, knihovnické vzdělávání a zajišťování MMVS. Japonské konsorcium JUSTICE (Kaoru Shiode) má 525 členů a v roce 2014 uzavřelo smlouvy s 69 vydavateli na 234 databází. Věnovali se také SWOT analýze svých činností, v dalších letech by se chtěli více zaměřit na public relations a zintenzivnit spolupráci s ostatními konsorcii.

Závěr konference byl věnován změnám v organizaci i obsahové náplni pravidelných konferencí. Změny jsou vyvolané generační obměnou ve vedení amerického konsorcia Lyrasis a jsou konzultovány s American Library Association (ALA) a zástupci konsorcií ze severní Ameriky. Do budoucnosti je třeba ustanovit oficiální řídící výbor, stanovit cíle a odpovědnosti a navrhnout témata, kterými by se měla konference zabývat. Diskuse o dalším vývoji ICOLC je očekávána na jarním (americkém) jednání v Los Angeles a na následném (evropském) setkání v Amsterdamu na podzim roku 2016.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KATOLICKÁ, Barbora a NOVÁ, Hana. 17. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 12 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-17636. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17636

automaticky generované reklamy