Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zvukové knihovny v roce 2010

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Zvukové knihovny v roce 2010

0 comments
Podnázev: 
Seminář praktických zkušeností zvukových knihoven v České republice

Seminář pro pracovníky zvukových knihoven se 13. dubna 2010 konal již podvanácté. Každý rok se najdou aktuální témata, která jsou díky tomuto semináři sdělována a prodiskutována odbornými knihovníky, zaměřujícími se ve své práci na poskytování služeb zrakově postiženým čtenářům. Vysokou odbornou úroveň zajišťuje každoroční účast zástupců Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze (KTN), kteří přivážejí aktuální novinky a postupy. V posledních letech je stále diskutovanou a zásadní novinkou digitalizace zvukové knihy – postupně se přestaly zvukové knihy nahrávat na magnetofonové kazety a od poloviny roku 2007 se nové zvukové knihy v KTN vydávají pouze v elektronické podobě v formátu mp3. S tím souvisí i zásadní změny souvisící se způsobem distribuce těchto souborů do knihoven, možnosti půjčování i obnovy poškozených souborů.

V další části programu prezentovala Okresní knihovna Petra Bezruče Opava loňský seminář Víme o sobě?, který přinesl řadu podnětných poznatků o komunikaci se zrakově a zdravotně postiženými klienty. Další inspirativní prezentace byly v režii studentů KISK MU Brno (projekt Audioknihy.net) a nakladatelství Supraphon.

Digitální knihovna KTN, objednávky mp3 souborů a jejich stahování, ukládání na média, registrace čtenářů digitální knihovny

Informační technologie logicky zasáhly i do oblasti poskytování služeb zdravotně, v tomto případě hlavně zrakově postižených klientů knihoven. Podle ohlasů knihoven, které se zúčastnily 12. semináře v Třebíči, jsou tyto změny jednoznačně pozitivní. Celosvětově utlumená a postupně zastavovaná výroba magnetofonových kazet přinutila KTN zcela změnit filozofii výroby i distribuce zvukových knih. Nové jsou vyrobeny již jako mp3 soubory a jako takové samozřejmě změnily svou fyzickou podobu. Jsou distribuovány na CD nebo se stahují prostřednictvím digitální knihovny KTN, která každý rok nabízí množství nových mp3 zvukových knih i těch, které byly touto technologií obnoveny z původně magnetofonových nahrávek.

Digitální knihovnu přijeli z Prahy tradičně představit ředitel knihovny Bohdan Roule, vedoucí úseku knihovny Dagmar Turková a Renáta Meyerová, která navigovala webovými stránkami digitální knihovny. Každý rok přináší digitální knihovna několik novinek jak pro přímé uživatele, tak pro smluvní partnery KTN, jimiž jsou především zvuková oddělení veřejných knihoven v ČR. Faktem zůstává, že vznik digitální knihovny bylo nutnou, nejprve obávanou, ale v konečném výsledku velmi vítanou změnou ve způsobu výroby, distribuce a využívání zvukových knih. Hlavní tíhu projektu nesla pochopitelně KTN - když v roce 2007 poprvé na seminářích v Praze a Brně informovala o záměru ukončit výrobu zvukových knih na magnetofonových kazetách, vyvolalo to v řadách knihovníků vzrušenou diskuzi, která vyplývala především z obav, jak budou na změny reagovat koncoví uživatelé. Nakonec se všechny obavy ukázaly jako neopodstatněné, protože možnosti, které nabízí digitální zvuková kniha včetně všech procesů souvisících s objednáváním, distribucí, stahováním, ukládáním, obnovou i konečným využitím mp3 souborů, jsou mnohonásobně bohatší a rychlejší než práce s klasickými magnetofonovými zvukovými knihami.

KTN po vyřešení technických otázek má nyní možnost poskytovat mp3 zvukové knihy v daleko širším měřítku, než tomu bylo v éře nahrávání kazet. Digitalizovaná nahrávka je v jednom a témže okamžiku k dispozici nejen přímým čtenářům KTN v Praze, ale i stovkám čtenářů prostřednictvím zvukových oddělení knihoven v celé ČR. Čtenáři také mají možnost si vybrat zařízení, na kterém si vybraný mp3 soubor odnesou – může to být tradiční CD, flash disk, mp3 přehrávač nebo mobil a postupně přibývají další. Vzhledem k tomu, že se jedná o specializovanou službu určité skupině zdravotně postižených, musí jak zvukové knihovny, tak všichni koncoví uživatelé znát a respektovat pravidla, vytvořená především v souvislosti s dodržováním autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jeho novely 216/2006 Sb. Každá zvuková knihovna by měla mít v knihovním řádu podrobně zapracovány všechny podmínky, které s využitím zvukových knih souvisí a v rámci zákonných povinností a možností dbát na jejich dodržování. K nutným procedurám patří především povinnost mít na přihlášce potvrzení odborného lékaře (nikoli jen obvodního) o nároku využívat tuto službu. Nárok vzniká takovým postižením, které znemožňuje čtení tradičních tištěných dokumentů – nemusí tedy nutně jít jen o zrakové postižení, ale takové, které reálně čtení znemožňuje, což může být například postižení rukou, kloubů nebo prstů.

KTN čtenářům registrovaným v této knihovně umožňuje také přímý poslech audiosouborů přes internet. V podstatě se z nich stávají digitální čtenáři a vzhledem k dnešním možnostem připojení těchto čtenářů neustále přibývá. Knihovna pochopitelně informuje o nutnosti dodržování autorského zákona a vyžaduje písemné prohlášení s ověřeným podpisem (notář, obecní úřad, pověřený pracovník KTN) nebo elektronické prohlášení s elektronickým podpisem opatřeným oficiálním certifikátem některé z certifikačních autorit v ČR. Dále musí mít tento čtenář e-mailovou adresu, která je pro registrační proceduru nezbytná. Z toho plyne, že přímé užití digitální knihovny je omezeno na ty, kteří si na podobné úkony troufnou a navíc mají doma k dispozici kvalitní internetové připojení.

Knihovny mimo Prahu se mohou stát zprostředkovateli mp3 souborů digitální knihovny pro své registrované čtenáře na základě smlouvy s KTN a zjednodušené registrační procedury, kdy je knihovně přidělen registrační klíč pro přihlášení do digitální knihovny. Smlouva řeší všechna práva a povinnosti obou zúčastněných stran a jak je již trvalým knihovnickým údělem, opět se ve smlouvě zmiňují především povinnosti v souvislosti s ustanoveními autorského zákona. Pozitivní změnou, jak již bylo zmíněno výše, je možnost nabídnou služby zvukových knihoven nejen zrakově postiženým, jak to bylo donedávna obvyklé, ale také lidem se zdravotním postižením znemožňujícím čtení tištěných dokumentů – třeba s neschopností obracet listy. Povinností knihoven je taktéž poučit čtenáře o dodržování autorského zákona, nejlépe opět formou písemného prohlášení s podpisem.

Katalog digitální knihovny KTN

Katalog nabízí vyhledávání podle kategorií (žánrů), klíčových slov a autora a vyhledávání lze zúžit typem formátu. K dispozici je seznam nově uvedených titulů. Každý záznam obsahuje kromě základních údajů i informaci, v jaké podobě je k dispozici (bodové písmo, magnetofonová kazeta, mp3 aj.) a rovněž má svůj přehrávač, takže si lze přehrát celou knihu, nebo pustit alespoň ukázku. Tato možnost platí pouze pro tituly vydané KTN v Praze, neplatí pro tituly od jiných vydavatelů, které má knihovna rovněž v katalogu (např. Radioservis, Apogeum aj.). Vyhledané tituly lze řadit v kombinacích autor-název, název-autor a datum. Funguje i RSS systém pro nové tituly v katalogu. Katalog si může projít i neregistrovaný uživatel na adrese: https://biblio.brailcom.org/biblio/catalog.

Objednávky

Objednávat mohou jen registrovaní uživatelé. Celý proces od objednávky zvukové knihy k jejímu dodání (v podstatě stažení souboru) se dnes díky digitalizaci počítá téměř na hodiny, což je oproti starému způsobu objednávání magnetofonových kazet zcela zásadní změna. Na magnetofonové zvukové knihy se kvůli omezeným možnostech technických zařízení KTN čekalo několik měsíců, a pokud se jedna z kazet poškodila, byl tím na dlouhou dobu do dodání náhradní kazety znehodnocen celý soubor.

Dnes knihovny ani nemají povinnost odebrat zvukovou knihu fyzicky na pevném nosiči (obvykle kvalitní CD), ale samy rozhodují, zda dodávku realizují jen stažením a uložením do počítače. Příznivá je i cena mp3 zvukových knih – na CD stojí jeden titul 150,- Kč, stažený soubor bez CD 120,- Kč. Při stále větším počtu využívání knihovnami lze počítat s dalším snižováním ceny, snad již letos na 110,- Kč. Tradiční zvuková kniha stála úměrně počtu kazet - jedna kazeta 60,- Kč, takže při obsáhlejších nebo vícesvazkových dílech šla cena často do čtyřmístných čísel.

V dalším vstupu prezentovala Okresní knihovna Petra Bezruče v Opavě události loňského semináře Víme o sobě? Seminář, který připomněl 200. výročí narození vynálezce bodového písma Louise Brailla a zároveň 10. výročí zvukové knihovny v OKPB, byl svým programem i výzvou pro knihovny, aby se zajímaly také o další návazné služby, které jsou v jejich regionu poskytovány zrakově i jinak zdravotně postiženým. Přestože se za uplynulých 20 let pohled společnosti na problematiku zdravotně postižených i díky mnoha mediálním projektům a kampaním výrazně změnil, jsou zde stále velké rezervy a bariéry. Je možné je postupně odbourat, jak například ukazují projekty chráněných dílen. V Opavě na semináři i v Třebíči také mají velmi pozitivní a milou zkušenost s účastí cvičitelky vodících psů pro nevidomé. V Třebíči je pravidelně zvou i se psem na Noc s Andersenem (nebo i jiným autorem), kde se vysvětluje, co všechno se pes musí naučit a zvládnout, aby slepému opravdu pomohl. Jiným způsobem tak vlastně říká dětem, co všechno slepý nezvládne a s čím a hlavně jak je třeba mu pomoci.

Projekt Audioknihy.net

Podnětnou prezentaci měly studentky Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně (KISK). Z Brna v poslední době přichází spousta inspirace pro inovaci práce knihoven a projekt webových stránek Audioknihy.net je toho dalším příkladem. V podstatě rozcestník zavede návštěvníka k nakladatelstvím, která se v ČR zabývají vydáváním audioknih a k dalším informacím. Představuje audioknihu nejen jako prostředek čtení pro zrakově postižené, ale jako alternativu pro volný čas kohokoli – s CD, mp3 přehrávačem nebo podobně vybaveným mobilem lze dnes „číst“ všude, nehledě na to, že například takto „přečtená“ poezie za pomoci znamenitého přednesu profesionálních recitátorů může mít na „čtenáře“ jiný účinek než nesoustředěné těkání po verších-neverších.

Supraphon

Poslední část semináře patřila renomovanému vydavatelství Supraphon, které prostřednictvím webových stránek www.supraphon.cz nabízí množství titulů mluveného slova. Kromě současných velmi kvalitních nahrávek audioknih všeho druhu se vydavatelství podařilo v archivu soustředit velmi cenné nahrávky mluveného slova, které mohou obohatit audiotéku každého jednotlivce i knihovny. Připomínají herecké, pěvecké i jiné výrazné osobnosti dalším generacím vděčných posluchačů a každý tak může načerpat trochu optimismu a energie z laskavého moudra, milého i smutného, ale hlavně inteligentního humoru i z prachobyčejné české srandy.

Další, v pořadí již 13. seminář se bude v Třebíči konat opět příští rok v dubnu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOČKALOVÁ, Marie. Zvukové knihovny v roce 2010. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13416. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13416

automaticky generované reklamy