Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace

0 comments

V sobotu 22. listopadu 2008 se otevřely dveře sálu D22 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a přivítaly účastníky druhého ročníku studentské konference Infokon. Do názvu konference letos přibyl podtitul Inovace, inspirace, imaginace, který má evokovat snahu pořadatelů nabídnout posluchačům nové, kreativní a inspirující myšlenky v oblasti informačních studií a knihovnictví.

V pozadí konference stojí skupina nadšených studentů tohoto oboru na FF MU v čele s vedoucím Kabinetu informačních studií a knihovnictví, PhDr. Petrem Škyříkem. Ve spolupráci s redakcí studentského periodika Inflow a nezávislého studentského knihovnického rádia LiBra bylo zajištěno živé blogování po celou dobu konference. Pět blogerů se střídavě snažilo zájemce, kteří nemohli být na konferenci přítomni, informovat o dění v sále. Svoje komentáře doplnili fotografiemi a několika videoukázkami.

Na konferenci zaznělo patnáct příspěvků a přítomno bylo přes 180 účastníků. Konferencí provázel student prvního ročníku navazujícího magisterského studia ISK na FF MU David Koval.

Úvodním slovem zahájil konferenci PhDr. Petr Škyřík, který přivítal účastníky a konstatoval svoje nadšení nad hojnou účastí. Dále seznámil publikum s povahou příspěvků, které na konferenci zazní. Jednalo se převážně o představení nově vznikajících či existujících projektů studentů univerzit, kde je náš obor vyučován, nové nápady, které odrážejí poslání konference: “Chceme mluvit o tom, co by se dalo dělat jinak, lépe”. Svoje příspěvky přijeli prezentovat nejen studenti z Brna, ale i z Opavy, Prešova a Bratislavy.

Obrázek 1: Publikum na Infokonu zaplnilo téměř celý sál

Obrázek 1: Publikum na Infokonu zaplnilo téměř celý sál

Kulturní infomační web – KuInWeb: Lenka Navrátilová

Lenka Navrátilová, studentka ISK na FF MU, přednesla příspěvek o projektu Kulturně informační web, ve zkratce KuInWeb. KuInWeb reaguje na to, že knihovny poskytují málo kulturních akcí, a má za cíl sloužit informačním institucím, nabídnout jim pomocnou ruku při organizaci. Příčinou nedostatku doprovodného programu knihoven je hlavně nedostatečná komunikace mezi knihovnami a poskytovateli kulturních akcí. KuInWeb by měl sloužit jako portál, kde zájemci naleznou na jednom místě veškeré informace, kontakty, a to nejen na jiné knihovny a informační instituce, ale také např. na umělce či další protagonisty ochotné v knihovnách vystupovat. Lenka Navrátilová představila výsledky prvního kola dotazníkového průzkumu, který byl v rámci zjišťování základních informací pro KuInWeb realizován. Většina z oslovených knihoven je ochotna zapojit se svými zkušenostmi a doporučeními do budování KuInWebu. V rámci svého příspěvku Lenka Navrátilová přednesla návrh kvalitního kulturního programu, který by knihovny mohly nabízet.

NET-Trainers: Jan Zikuška, Petr Škyřík

Petr Škyřík a Jan Zikuška z VUT Brno (a student ISK na FF MU) přednesli příspěvek s názvem NET-Trainers, který pojednává o informačním vzdělávání. Jedná se o kurzy informační gramotnosti, které probíhají výhradně e-learningovou formou prostřednictvím internetu a jsou určeny pedagogům nebo také pracovníkům v kulturních a informačních službách. Jan Zikuška poukázal na problematiku spojenou s organizací obdobných kurzů, zmínil především nedostatek tutorů a zakončil společný příspěvek výzvou: “Pojďte se mnou do knihovny učit!”. Jan Zikuška je koordinátorem kurzů Train the Trainers na VUT v Brně.

Proměna středoškolských knihoven v pulzující informační centra: Hana Kočí

Hana Kočí představila další ze série projektů vznikajících v rámci výuky na FF MU. Projektový tým usiluje o zvýšení informační gramotnosti žáků i učitelů na středních školách. Jedním z cílů projektu je zapojení informační gramotnosti do výuky a přetvoření středoškolských knihoven na místa, kde žáci budou trávit čas efektivním způsobem. Hana Kočí na příkladu z německých středních škol ukázala, jak inspirujícího prostředí lze ve středoškolské knihovně dosáhnout. Součástí projektu by byly i ukázkové hodiny, které by probíhaly přímo ve třídách nebo v prostorách knihovny. Důležitou součástí úspěchu je spolupráce pedagogů s knihovníky. Knihovník zde v tomto případě působí jako rádce, hlavní role zůstává učiteli. Svůj příspěvek Hana Kočí zakončila prohlášením: "Chceme, aby se práce s informacemi stala nedílnou a samozřejmou součástí způsobu výuky každého předmětu. Nechceme vytvářet oddělené lekce informační gramotnosti, ale lekce nenásilně zakomponované do vyučování."

Obrázek 2: Blogeři v akci

Obrázek 2: Blogeři v akci

Študent učí študenta: Martin Šuraba

Jedním z hostů konference byl student Prešovské univerzity Martin Šuraba. Martin Šuraba přednesl svoji vizi studentského blogu, který by rád realizoval. Jeho představa je taková, že studenti oboru informačních studií a knihovnictví by prostřednictvím blogu sdíleli informace o studiu, přednáškách, odkazy na studijní materiály, knihy, e-booky. Martin ve svém příspěvku uvedl kodex blogera, jak by si on představoval ideálního přispěvatele do blogu. Vyvstávají otázky, na něž si bude muset Martin ještě odpovědět. Jak a hlavně kde blog realizovat? Bude to blog pouze pro studenty jedné univerzity nebo by přesáhl i hranice školy nebo dokonce státu?

Kurz projektového managementu neboli hard & soft skills v teorii a praxi: Lucie Staníčková, Tomáš Bouda

Po krátké přestávce předstoupili před publikum studenti navazujícího magisterského studia Lucie Staníčková a Tomáš Bouda oblečeni do bílých triček s logem projektu KPM. KPM neboli Kurz projektového managementu je dalším z projektů, realizovaných studenty ISK na FF MU. Jedná se o online kurz, který je určen primárně ke zvýšení kvalifikace knihovníků na úrovni krajských a regionálních knihoven. Přednášející seznámili publikum s náplní kurzu. Kurz bude rozdělen do dvou sekcí, hard skills (projektový management, teorie, metodologie, možnosti využití apod.) a soft skills (manažerské dovednosti, prezentační dovednosti, asertivní chování, etika, time management apod.). Kurz bude doplněn praktickými příklady. Tomáš a Lucie informovali posluchače, že na základě dotazníkového šetření zjistili, že o podobný kurz by byl v knihovnách eminentní zájem. Z prezentace vyplynulo, že pilotní kurz a akreditace budou trvat přibližně rok, posléze by kurz mohl být přístupný i případným dalším zájemcům.

Informační a komunikační web ÚBK: Lucie Koníčková

Lucie Koníčková, studentka Slezské univerzity v Opavě, přijela představit Infomační a komunikační web ÚBK. Tak jako v Brně, i v Opavě se studenti zapojují do tvůrčích aktivit v rámci akreditovaného předmětu Terénní projekt a Lucie Koníčková nás seznámila stručně s některými z nich. Podrobněji se zaměřila se na Informační a komunikační web ÚBK, jež má za cíl vytvořit prostředí pro studentskou komunitu Slezské univerzity. Jeho součástí je i komunikační fórum. Projekt zatím funguje pouze v rámci knihovnického oboru v Opavě, ovšem pokud se ukáže být úspěšným, bude jistě možné jej nabídnout i dalším školám. Lenka i posluchači v sále vyjádřili názor, že by bylo pěkné, kdyby podobné projekty sloužily všem studentům ISK v ČR (potažmo SR) a padly návrhy na uspořádání výjezdních seminářů, kterých by se účastnili studenti více univerzit.

Guerilla Readers: Olga Biernátová

Jak název příspěvku napovídá, dalo se očekávat, že skupina představující projekt Guerilla Readers nás něčím překvapí. Toto očekávání se splnilo hned s nástupem Olgy Biernátové, studentky navazujícího magisterského studia ISK na FF MU, která si pro větší autenticitu oblékla na svoji prezentaci slušivý obleček opice (familierní název Guerilla týmu Readers je “Gorily”). Projekt Guerilla Readers svojí nápní představuje neotřelý přístup k propagaci čtenářství a knihoven. Olga Biernátová nejdříve stručně nastínila problematiku guerillového marketingu obecně a uvedla některé konkrétní příklady. Projekt Guerilla Readers si klade za cíl propagaci guerillového marketingu prostřednictvím jednotlivých kampaní, které by měly prakticky prezentovat jeho metody, a vytvoření inspirativního webového prostředí, které knihovnám představí inovativní přístupy guerillového marektingu a nabídne jim mnohé návody a materiály, které mohou dále využít při podpoře čtenářství a propagaci sebe sama. Olga sdělila publiku, že v rámci projektu uskuteční tým Guerilla Readers několik vzorových akcí na podporu knihoven a uvedla několik konkrétních návrhů (petice za zrušení knihoven, geocaching – cache v knihovně, zamrznutí s knihou, čtení velké skupiny lidí v MHD atd.). Pro lepší představivost, jak guerilla marketing funguje, předvedl tým Guerilla Readers na závěr svého příspěvku ukázku a začal rozdávat divákům banány. První akce Guerilla Readers se setkala s úspěchem!

Obrázek 3: Diváci byli s ukázkou guerillového marketingu spokojení

Obrázek 3: Diváci byli s ukázkou guerillového marketingu spokojení

ČteSyRád: Stanislava Venturová

Posilnění obědem, diváci zasedli v sále na odpolední blok přednášek. První se představila studentka ISK na FF MU Stanislava Venturová a projekt ČteSyRád aneb ČTEnářův SYmpatický RÁDce. Jedná se o webový portál, který by měl podporovat nejen čtenářství, ale také sloužit jako inspirace pro ty, kteří čtou a rádi si nechají četbu doporučit. V rámci své přednášky Stanislava Venturová představila některé projekty v oblasti webových portálů o literatuře, které v současné době existují v ČR (např.: http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/, http://zlatyfond.sme.sk/ apod.). Portál ČteSyRád bude obsahovat několik sekcí. Literatura bude nejen rozdělena podle žánru, ale můžeme se těšit na rubriky Osobnosti doporučují, Literární ceny, Nová krev apod. Portál by měl být barevně, leč nenásilně vyveden, přičemž barvy by měly pomáhat uživateli v navigaci při vyhledávání vhodné literatury.

Web 2.0, 3.0, individualizácia internetu a knižnice: Peter Weisenbacher

Dalším hostem konference byl Peter Weisenbacher z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve svém příspěvku se zamyslel nad klady a zápory tzv. webu 2.0 a nad změnou informačního chování. V současnosti už personalizace internetu dosáhla nové inkarnace ve formě individualizace. Je možné hovořit o nové fázi, nebo pokračování načatého trendu? Jakou roli hrají v současném informačním prostředí determinované zdroje, jako jsou sociální portály a sítě? Peter Weisenbacher se zmínil také o informační hygieně a sociálních, psychologických a kulturních důsledcích webu 2.0.

Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh: Edita Vališová

Edita Vališová společně s kolegyněmi Ivou Raclavskou a Helenou Valtrovou (studentky ISK na FF MU) představila publiku vznikající projekt BiblioHelp, jež má za cíl vytvořit webový portál věnující se biblioterapii, tzv. léčbě knihou. Edita vysvělila pojem biblioterapie a související pojmy jako muzikoterapie, dramaterapie, choreoterapie, filmoterapie a nadřazený pojem – arteterapie. V prezentaci byly zmíněny zahraniční portály zabývající se touto tematikou a přednášející poukázaly na absenci kvalitního webu u nás. Tvůrci portálu mají v úmyslu spolupracovat s odborníky. Logem projektu je kniha s navlečeným záchranným kruhem, který symbolizuje záchranu člověka v těžké životní situaci biblioterapií.

Inflow a LibRa aneb dvě pokušení v jednom: Lucie Staníčková, Kateřina Hošková, Tereza Matýsová

Následovala krátká prezentace časopisu Inflow, již téměř rok fungujícího studenstkého e-magazínu vzniklého pod záštitou KISK na FF MU. Obě šéfredaktorky, Lucie Staníčková a Kateřina Hošková, se ohlédly za uplynulým rokem, poděkovaly čtenářům a hlavně všem, kteří se podílejí na obsahu časopisu, který je tvořen z valné většiny příspěvky studentů ISK na FF MU. Inflow obsahuje také blog, který se v průběhu vycházení časopisu stal oblíbeným místem mnoha příznivců oboru. Časopis Inflow prošel za rok mnoha změnami a obě šéfredaktorky doufají, že si přízeň čtenářů zachovají i nadále. Nedávným pozitivním krokem vpřed bylo spojení časopisu Inflow se studentským rádiem LibRa, které přišla představit Tereza Matýsová, jedna z členů zakládajícího týmu LibRy. Rádio LibRa poskytuje Inflow audio nahrávky různých typů v podobě nepravidelných příloh, které se podle ohlasu čtenářů setkaly s velkým úspěchem.

Biosociální informace a technologie: Michal Lorenz

Michal Lorenz, jeden z členů KISK FF MU, překvapil publikum svým příspěvkem o tom, jak vývoj protokultury u organismů ukazuje na význam dimenzí, které jsou mnohdy zásadní pro správné fungování informačních technologií v současné společnosti. Na několika příkladech ze světa živočichů ukázal, jak se přenáší informace v rámci tradice a kultury. Zárodky lidské kultury jsou u zvířat. Protokultura je předobrazem kultury člověka, primitivní kultura, něco, co se zvířata naučí a předávají si to jako genetickou informaci. I příroda má svou kulturu, která je přívětivější k prostředí než kultura lidská. Pokud lidé začnou používat technologie, které jsou obsaženy v protokultuře, je možné počítat s větší přívětivostí technologií a inovací v rámci ekosféry. Michal Lorenz se zmínil také o tom, že technologie přináší nejrůznější paradoxní výsledky. Lidé zkoušejí dělat s technologiemi úplně jiné věci, než pro které byly původně navrženy. Svoji přednášku Michal Lorenz doplnil audio a video ukázkami.

Portál CI: Alena Sedláčková

Portál CI je webovým portálem zabývajícím se problematikou Competitive Intelligence neboli konkurenčním zpravodajstvím. Alena Sedláčková, studentka navazujícího magisterského studia ISK na FF MU, zahajuje svoji prezentaci mottem: “To, co moudrým vládcům a dobrým vojevůdcům umožňuje zaútočit, zvítězit a docílit věcí nedosažitelných ostatním lidem, jsou včasné informace a znalost” (Sun Tzu, Umění války). Portál si klade za cíl především zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tématu a problematice CI. Mezi nejdůležitější aktivity realizačního týmu bude patřit především dostatečná propagace a oslovení cílových skupin. Výstupem projektu bude vytvoření oborového rozcestníku v podobě portálu, který bude volně přístupný na internetu. Alena Sedláčková prezentovala současný stav portálu a poukázala na kroky, které hodlá projektový tým uskutečnit. Zmínila také potenciální partnery.

Projektové variace na téma Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace: Eva Güntherová

Eva Güntherová uvedla svůj příspěvek mottem: „Fantazie je důležitější než vědomosti“ (Albert Einstein). Příspěvek v praxi demonstroval využití metody volné asociace. Eva představila tři fiktivní projekty, které vznikly jako odezva na téma letošního ročníku konference. Propojuje je motiv informace – zamyšlení nad tím, jak lze sdílet užitečné informace v rámci oboru, prezentovat informace o oboru, zužitkovat informace od všech lidí zapojených v informačním systému knihovny. "Projekt inspirace" představuje znalostní a inspirační prostředí pro knihovny, motivující a nápomocné při implementaci nástrojů webu 2.0 do informačních služeb v praxi - především veřejných knihoven. "Projekt inovace" navrhuje možné řešení pro marketingovou strategii KISK FF MU. "Projekt imaginace" vybízí každého z nás, aby si představil dokonalou knihovnu, a tvrdí, že síla této fikce nás může přiblížit k naplnění ideálu.

Obrázek 4: Iniciativa KKK – knihovníkům kvalitnější konference

Obrázek 4: Iniciativa KKK – knihovníkům kvalitnější konference

Závěr konference patřil opět Michalu Lorenzovi. Publikum doslova připoutal k židlím, když začal přednášet o zcela neznámém tématu, metal do davu jednu definici za druhou a stále zvyšujícím tempem zahlcoval posluchače informacemi, které nedávaly smysl, byly přespříliš složité a zcela chaotické. Po několika minutách byl Michal Lorenc přerušel dotazem z publika, zda by mohl vysvětlit, o čem vlastně mluví. Jak vyšlo později najevo, závěrečná produkce Michala Lorenze a dvou studentů ISK na FF MU Jana Zikušky a Jana Skůpy byla demonstrací toho, že nesouhlasí se současným stavem konferencí obecně a zakládají takzvanou KKK - Iniciativu i3K – Knihovníkům Kvalitnější Konference. Hlavní ideou této iniciativy je vyburcovat odbornou veřejnost k tomu, aby konference nepořádala jen ze setrvačnosti, ale zaměřila se na kvalitní akce, kde příspěvky nebudou vyvolávat u publika pouze zívání, ale svým obsahem účastníky obohatí a poslouží svému účelu. Jedním z mott, které v této prezentaci zazněly, je: “Ten, kdo jezdí na konferenci jako na výlet, ať raději nejezdí vůbec. Snižuje akční potenciál publika.“ Manifest KKK si můžete poslechnout také v časopisu Inflow, v zá‎věru zvukové reportáže z konference Infokon , kterou připravilo rádio LibRa. Více fotografií z Infokonu lze shlédnout ve fotogalerii a k dispozici je také sborník v PDF ke stažení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOŠKOVÁ, Kateřina. Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-12996. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12996

automaticky generované reklamy
registration login password