Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Záchrana Homannovho atlasu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Záchrana Homannovho atlasu

0 comments
Anglicky
English title: 
Recovery of Homann’s Atlas
English abstract: 
<p>The article presents the historical specialities of leather binding which consists of 23 text pages and the set of 100 double sheets of coloured printed maps stuck on wing. The full-leather book plates are the most remarkable elements of binding. The plates were done by sticking together the leather area with the sheet of handmade paper and in the back part extended to flap. Flexible book plates due to oversized format and block weight protect the book block inadequately.</p>

Úvod

Medzi ďalšiu veľmi vzácnu a zaujímavú historickú tlač, ktorá bola reštaurovaná v SNK na oddelení reštaurovania, patrí aj historický atlas z 18. storočia, Atlas Homannianus Mathematico-Historice delineatus. Atlas mapparum geographicarum generalium specialium Centum Foliis compositum et quitidianis usibus accomodatum...Norimbergae. Vydaný bol pravdepodobne v roku 1789 a obsahuje 23 listov tlačeného textu a súbor 100 dvojlistov tlačených, farebne kolorovaných máp na ručnom papieri s ručne písaným číslovaním. Atlas začína typickým celostránkovým barokovým titulným listom, ručne kolorovaným, s dvomi cherubínmi, ktorí držia názov diela. V pozadí sú vyobrazení Helios so svojím slnečným vozom aj Zeus. Jeden z anjelov (mužský anjel) ukazuje na veľký glóbus za ním [1].

Ďalší anjel (žena) drží v rukách otvorenú knihu Introduction to Geography a druhá žena pozerá na cherubínov nesúcich titulný list. Autorom tohto medeného leptu je slávny Andreas Hoffer, ktorý ho vytvoril podľa predlohy nemenej známeho rytca Johanna Justina Preislera v roku 1762. Na štvrtej strane atlasu je celostránkový portrét autora atlasu J. B. Homanna od norimberského rytca J. W. Wintera. Johann Baptist Homann sa narodil v roku 1663 v Norimbergu, kde strávil celý svoj život. V roku 1702 založil spoločnosť, ktorá sa postupne stala najväčším vydavateľom máp v Nemecku v 18. storočí. Homannova spoločnosť úspešne konkurovala ostatným európskym kartografom. Po smrti J. B. Homanna (1724) spoločnosť prešla do rúk jeho syna Christophera (1703-30) a jeho dediči ďalej publikovali pod známou značkou Homann Heirs. Aj práve reštaurovaný atlas vyšiel vo viacerých vydaniach z dielne Homann Heirs.

Atlas má celokoženú knižnú väzbu s rozmermi: výška - 54 cm, šírka - 35,3 cm, hrúbka - 7,3 cm, hnedej mramorovanej farby, zdobenú slepotlačovými linkami a nápisom HOMANNS ATLAS V.I.QQ. CH: je zviazaná v mäkkých kožených knižných doskách. Tieto mäkké knižné dosky boli vytvorené zlepením koženého pokryvu vo veľkosti knižného bloku s predsádkovym listom, čím sa stali mäkké a ohybné. Vzhľadom k nadrozmernej veľkosti a váhe knihy, jej obtiažnejšiou manipuláciou je tento typ väzby nedostatočne ochraňujúci pre knižný blok. Ako náhradná ochrana listov knižného bloku slúži malá predĺžená klapňa na zadnej strane knižnej dosky, ktorá sa nezachovala kompletná. Knižný blok je šitý na päť dvojitých pravých väzov a dva tenké zapošívacie väzy. Vzácne mapy veľkého formátu natlačené na listoch ručného papiera sú zložené na polovicu a nadliepané na špeciálne krídelká "pásy" ručného papiera, cez ktoré prechádza šitie knižného bloku. Tento spôsob šitia knižného bloku chráni lomy dvojlistov máp pred väčším poškodením a umožňuje v nich pohodlné čítanie. Z dôvodu častej a mechanicky nevhodnej manipulácie na prednej strana knižnej dosky sú následkom povytáčané rohy koženého pokryvu oddelené od predsádkového papiera. V niektorých častiach knižného bloku a kožených dosiek boli viditeľné stopy po predchádzajúcom zásahu reštaurovania, podliepaním ako listov ručného papiera, tak aj kožených knižných dosiek už v dávnejšom období. Rôzne pukliny, odraté miesta a iné mechanické poškodenia po predchádzajúcom reštaurovaní svedčia o častom používaní zo strany bádateľov.

Cieľom našej práce je zviditeľniť a dostať do povedomia verejnosti zachraňovanie vzácnych historických tlačí, ktoré sa vďaka reštaurovaniu zachovávajú vo svojom pôvodnom stave aj pre ďalšie generácie.

Reštaurátorský zámer

Knižná väzba nesie stopy poškodenia ako na koženom pokryve mäkkých knižných dosiek, tak aj na listoch knižného bloku (obr. 1).

Obr. 1: Stav knihy pred reštaurovaním

Obr. 1: Stav knihy pred reštaurovaním

Na základe podrobného preskúmania danej historickej tlače a zistenia kyslosti listov, ktorých hodnota ukázala pH 5,5, sme vypracovali reštaurátorský zámer. Vzhľadom k dobrému stavu knižného bloku v chrbtovej časti, knižná väzba sa bude opravovať bez kompletného rozoberania a reštaurovanie listov prebehne priamo v knižnom bloku. Reštaurovanie bude prebiehať v stave in situ. Pred začatím prác bude kniha zdezinfikovaná v parách n-Butanolu. Na zachytenie pôvodného stavu knižného diela sa vyhotoví farebná fotodokumentácia. Prvým krokom prác bude oddelenie mäkkých kožených dosiek od listou ručného papiera z prednej a zadnej strany, kvôli dôkladnejšiemu zisteniu stavu chrbtovej časti knižného bloku. a pevnosti šitia. Predsádkové listy sa zreštaurujú, alebo v prípade potreby nahradia nový listom ručného papiera. Poškodenia kožených dosiek bude nutné vyplniť, prípadne spevniť príbuzným koženým materiálom. K zreštaurovaniu poškodených častí krídeliek ručného papiera a samotných máp priamo v knižnom bloku bude použitý japonský papier s ryžovým škrobom. Na zreštaurovanú tlač sa vyhotoví zatvárací ochranný obal ktorej prílohou bude reštaurátorský protokol, fotodokumentácia pred a po reštaurovaní, a zdigitalizovaná podoba celej tlače. Po odsúhlasení reštaurátorského zámeru s Odborom správy historických knižných fondov a dokumentov SNK sa môže pristúpiť k reparácií historickej knižnej väzby.

Pracovný postup

Prvým krokom reparácie bolo opatrne oddelenie predsádkových listov koženého pokryvu za sucha pomocou skalpela ako na prednej, tak aj na zadnej strane knihy. Predlžená kožená klapňa zadnej strany mala z vnútornej strany ručný papier veľmi zničený, popraskaný, tak ho bolo nutné nahradiť novým ručným papierom. Na listoch knižného bloku sa nachádzalo množstvo hrubých nečistôt, ktoré boli odstránené mechanickým čistením pomocou skalpela, štetca a gumovej pryže. Niektoré miesta listov boli pokvapkané voskom. O predchádzajúcej oprave v minulosti svedčí niekoľko prelepov s ručným papierom. Trhliny v lomoch a poškodené, zvlnené okraje listov sa reštaurovali za pomoci ryžového škrobu, japonského papiera nízkej gramáže 6 g/m s následným hladením cez sieťku špeciálnym reštaurátorským hladidlom pre rýchlejšie vysušenie a vyhladenie, aby na farebných plochách nedošlo k nerozpíjaniu farieb. Niekoľko máp veľkého rozsahu poškodenia muselo byť uvoľnených z krídelka a zreštaurovaných mimo knižného bloku a spätne prilepených na krídelko. Po kompletnom zreštaurovaní sa listy na všetkých troch stranách knižného bloku viditeľnejšie ukázali stopy po fřkanej modrej oriezke. Na koženom pokryve sa trhliny a iné poškodené miesta zlepili ryžovým škrobom, vyplnili vytenšenou, upravenou kožou primeranej hrúbky a farby. Uvoľnené miesta pod koženým pokryvom na hranách chrbta sa dolepili glejom a nechali dostatočne vysušiť. Na zlepenie predsádkových listov a koženého pokryvu sme použili kožný glej. Na zadnú predlženú časť koženej klapne sa nalepil nový ručný papier prispôsobený podľa pôvodného farebného odtiena. Po dôkladnom vysušení mäkkých knižných dosiek sa miesta novej doplnenej kože prifarbili do potrebného odtieňa a celý pokryv sa zakonzervoval britskou tukovacou pastou. Na historické knižné dielo sme vyhotovili zosilnený zatvárací ochranný obal, ktorý umožní a zabezpečí vhodnejšie manipulovanie a uskladnenie. Jeho súčasťou je fotodokumentácia, ktorá zachytáva stav pred reštaurovaním, jeho samotný priebeh a stav po reštaurovaní a reštaurátorský protokol, v ktorom sú zaznamenané základné údaje knihy a priebeh prác, ktoré boli vykonané. Jednou z príloh je aj digitálny záznam celej knihy, ktorý umožňuje prezeranie tlače bez používania originálu, a tým ho zabezpečuje (obr. 2).

Obr. 2: Stav knihy po reštaurovaní

Obr. 2: Stav knihy po reštaurovaní

Záver

Homannov atlas je jednou z našich špecifických historických tlačí, ktorá sa líši od ostatných nielen svojím nevšedným typom väzby, nadrozmernou veľkosťou, váhou, ale aj veľmi zaujímavými kolorovanými mapami. Je to jedna z našich vzácnych tlačí, s ktorou sme chceli priblížiť postup záchrany historických dokumentov a dôležitosť správnej manipulácie a vytvorenie vhodných podmienok pre jej uskladnenie.

Poznámky:
  1. http://www.Philographikon.com/atlastitlepages.html hľadá obrysy Afganistanu. 24. 10. 2008
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALOVIČOVÁ, Danka a CABAJDOVÁ, Jana. Záchrana Homannovho atlasu. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12988. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12988

automaticky generované reklamy
registration login password