Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výsledky semináře tezaurus '98

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Výsledky semináře tezaurus '98

0 comments
Autoři: 

Seminář Tezaurus '98 se uskutečnil 3. 12. 1998 v Akademii věd ČR. Seminář zorganizovala knihovna ETF UK ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR a Parlamentní knihovnou ČR.

Témata prezentovaná a diskutovaná na semináři lze rozdělit do následujících okruhů:

SPRÁVA A AKTUALIZACE TEZAURŮ

Správě a aktualizaci oborových tezaurů je věnována pozornost v příspěvcích A. Lhotské a J. Schwarze (tezaurus EUROVOC) a H. Slezákové (tezaurus AGROVOC). Oba příspěvky jsou zaměřeny především na národní správu vícejazyčného tezauru a podrobně popisují problematiku aktualizace tezauru z hlediska lexikálních jednotek a struktury tezauru. Značná pozornost je také věnována technickým aspektům aktualizace tezauru, zejména použití TMS (Thesaurus Management Software - software pro správu tezauru; funkci a aplikaci TMS bude v říjnovém čísle věnován samostatný příspěvek).

O vývoji a budoucnosti tezauru Autority Knihovny Akademie věd ČR pojednává příspěvek D. Hartmanové [viz článek Hartmanová: TEZAURUS Knihovny AV ČR AUTORITY - Ikaros únor 1999].

Na semináři byl také prezentován příspěvek M. Votípkové a A. Šímové Aktualizace tezauru MeSH a jeho využití.

REINDEXACE ZÁZNAMŮ

Problematice reindexace záznamů v souvislosti s implementací aktualizované verze tezauru se z teoretického a metodologického hlediska věnuje uvedený příspěvek A. Lhotské a J. Schwarze. Příspěvek řeší otázku, v jakých případech je vhodné reindexaci záznamů provádět, navrhuje konkrétní metodologii reindexace a uvádí příklady na základě reindexace záznamů indexovaných tezaurem EUROVOC.

TEZAURY A FULLTEXT

Možnosti aplikace tezaurů ve fulltextových databázích jsou podrobně rozebrány v příspěvku J. Schwarze [viz článek Schwarz: Využití tezaurů v plnotextových databázích - Ikaros duben 1999]. Kromě "klasických" tezaurů (conventional thesaurus), které se používají pro indexaci a vyhledávání dokumentů v dokumentografických databázích, existují tezaury pro podporu tvorby uživatelských dotazů a podporu vyhledávání (searching thesaurus, popř. search-aid thesaurus), které se začaly rozvíjet zejména se vznikem a expanzí fulltextových databází a fulltextového vyhledávání (včetně aplikací v internetovském prostředí). Vzrůstající význam tezaurů tohoto typu (search-aid thesaurus), který doložili i účastníci semináře Tezaurus '98 svým zájmem o tuto problematiku, je nejen výzvou pro tvůrce a správce "klasických" tezaurů, ale i podnětem pro přehodnocení základních koncepcí struktury a lexika tezauru, tak jak je doposud definuje norma ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů.

TEORETICKÉ ASPEKTY POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ

Kromě výše uvedených praktických a metodologických otázek byly na semináři diskutovány také teoretické aspekty pořádání informací, zejména problematika obsahové analýzy, věcného zpracování dokumentů a možnosti aplikace znalostních systémů. Samostatný příspěvek a diskusní část byly věnovány problematice knowledge organization a potřebám a možnostem národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti (viz příspěvek Z. Jonáka, P. Pálky a J. Schwarze). Knowledge organization představuje komplexní přístup k problematice tvorby, zpracování a rozšiřování informací a znalostí se zaměřením na jejich klasifikaci a indexaci; do oblasti knowledge organization však také patří např. vývoj znalostních systémů nebo nástrojů pro vyhledávání informací na Internetu. O těchto otázkách mj. pojednává Z. Jonák v příspěvku o vztahu faktografických informací a znalostních databází na Internetu se zaměřením na filozofické aspekty problému a příklady konkrétních aplikací včetně jejich hodnocení.

Další informace o semináři Tezaurus '98 (účastníci, program ad.) naleznete na stránkách knihovny ETF UK, popř. vám je rádi sdělíme.

Rádi bychom vás také předběžně pozvali na seminář Tezaurus '99, který se letos uskuteční pod patronací Ústavu zemědělských a potravinářských informací. V případě vašeho zájmu se obracejte na Ing. Helenu Slezákovou.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Výsledky semináře tezaurus '98. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-12363. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12363

automaticky generované reklamy