Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtuální polytechnická knihovna

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Virtuální polytechnická knihovna

0 comments
V minulém čísle časopisu IKAROS byla zveřejněna první informace o novém projektu Virtuální polytechnická knihovna (dále VPK), který vzniká ve spolupráci Státní technické knihovny s knihovnami Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Pardubice, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Vysokého učení technického v Brně a Západočeské univerzity v Plzni, Státní vědecké knihovny v Ostravě a Státní vědecké knihovny v Plzni.

Úvodní myšlenky na komplexní "virtuální systém poskytování služeb" se odvíjely již od zprovoznění INVIK - Integrované virtuální knihovny STK na jaře a zejména koncem roku 1997. Přestože se tehdy velmi intenzivně uvažovalo o rozšíření služeb poskytovaných prostřednictvím internetu, hlavní překážkou se ukázaly ne zcela vyjasněné autorsko-právní aspekty poskytování těchto služeb. V této situaci podal Svaz knihovníků a informačních pracovníků z iniciativy a v těsné spolupráci s STK projekt v rámci grantového programu RISK - Rozvoj informační sítě veřejných knihoven 1999 s cílem vyjasnění těchto aspektů a zejména úzké spolupráce s MK ČR na přípravě nového autorského zákona.

Dalším impulsem, který přípravy VPK významně ovlivnil, byl program Optimalizace dostupnosti informací ze světových periodických zdrojů pro českou vědu, výzkum a vzdělávání, který vznikl na základě reakce ministra kultury na podnět Ústřední knihovnické rady. Návrh programu se zabýval zásadním zvýšením dostupnosti informačních zdrojů, především nákupu citelně chybějících periodik, a dospěl ke konceptu oborových servisních multifunkčních center. Jejich smyslem měla být jednak koordinace nákupu zdrojů, a to jak tištěných tak elektronických, jednak poskytování služeb s využitím technologií obdobných či shodných s těmi, provozovanými ve Státní technické knihovně v rámci INVIK. Pro tento program však ministerstvo kultury nedokázalo zajistit žádné finanční krytí, a tak nebyl realizován.

Virtuální polytechnická knihovna byla dne 28.3.2000 vyhlášena Deklarací jako virtuální společenství knihoven bez právní subjektivity, které chtějí společně:

 • virtuálně sjednotit fondy a služby zúčastněných knihoven
 • poskytovat služby oborově technicky zaměřené uživatelské obci
 • koordinovat oborově zaměřenou akvizici zejména periodické literatury (včetně nákupu multilicencí) pro zlepšení
  - komplexní uživatelské dostupnosti k fondům zúčastněných knihoven, zejména k co největšímu počtu zahraničních periodik
  - ekonomického využití finančních prostředků určených na nákup těchto zdrojů s využitím Souborného katalogu časopisů VPK (dále jen SK VPK), systému pro správu uživatelských kont a systému pro komunikaci digitalizačních pracovišť jako hlavních nástrojů a s využíváním Internetu, resp. WWW jako základního prostředí.

Ústředním uzlem VPK je tzv. Servisní centrum pro techniku a související přírodní vědy (dále jen Servisní centrum). Servisním centrem se na základě dohody s ostatními knihovnami (institucemi), zúčastněnými v projektu, stala Státní technická knihovna, jejíž projekt INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna a z něj získané teoretické, praktické a zejména i autorsko-právní zkušenosti tvoří východisko pro záměry a cíle VPK.

Základním cílem VPK je poskytovat rychlejší a kvalitnější informační a meziknihovní reprografické služby, dostupné zejména v prostředí Internetu bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. K tomu je třeba vytvořit věcné, organizační, personální a technologické podmínky s cílem optimálního využití stávajících finančních prostředků.

Základními předpoklady pro poskytování těchto služeb jsou virtuální sjednocení stávajících fondů 1 a následně koordinovaná a ekonomicky i uživatelsky účelné oborově zaměřená akvizice zejména periodické literatury včetně nákupu multilicencí pro zlepšení komplexní uživatelské dostupnosti fondů zúčastněných knihoven, zejména co největšího počtu zahraničních periodik.

Základním prostředím, ve kterém bude VPK pracovat, je internet.

Hlavními nástroji VPK jsou

 • souborný katalog časopisů VPK (dále jen SK VPK)
 • systém pro správu uživatelských kont
 • systém pro komunikaci digitalizačních pracovišť.

Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny je veřejně přístupný automatizovaný knihovní katalog, který obsahuje záznamy odborných časopisů, tematicky zaměřených na techniku a související přírodní vědy, uchovávaných ve fondech knihoven účastníků VPK. Provozovatelem a správcem je Státní technická knihovna.

Součástí SK VPK jsou informace o účastnických knihovnách, jejich kontaktní údaje a údaje o rozsahu, druhu i termínech služeb (včetně konkrétních parametrů) poskytovaných v rámci služeb Servisního centra. Každý záznam SK VPK obsahuje kromě bibliografických údajů také údaje o vlastnících požadovaného dokumentu včetně konkrétních parametrů služeb vztahujících se k danému titulu.

Účast v souborném katalogu časopisu VPK a poskytování reprografických služeb vázaných na tento katalog je jednou z podmínek účasti v systému VPK.

Systém pro správu uživatelských kont a systém pro komunikaci digitalizačních pracovišť jsou v současné době vyvíjeny jednak v STK a jednak některé jejich části budou vyvinuty komerční firmou vybranou na základě výběrového řízení. Bližší informace o funkcích obou systému jsou popsány níže v části Technologie služeb.

Základními složkami VPK jsou

 • účastníci
 • uživatelé
 • služby
 • fondy
 • technologie

Účastníci VPK

Účastníky VPK jsou: Servisní centrum jako provozovatel a správce systému a zároveň jako účastnická knihovna. Ostatní účastnické knihovny jsou ve vztahu k systému VPK jeho dodavateli i uživateli, ve vztahu k sytému uživatelských kont a k systému pro komunikaci pracovišť jsou jeho uživateli. Vztahy mezi všemi účastníky a Servisním centrem jsou smluvně upraveny.

Práva a povinnosti účastníků VPK

Účastnické knihovny

 • mají k dispozici "obousměrné" uživatelské konto, tím se rozumí konto, na kterém probíhají finanční transakce nejen v rámci využívání služeb (jednorázové vklady na konto a opakované úhrady objednaných služeb), ale také v rámci poskytování služeb (příjmy za poskytnuté služby)
 • účastní se tvorby a aktualizace SK VPK
 • poskytuje služby jako účastník VPK
 • zajišťují přístup uživatelů k elektronickým zdrojům za podmínek daných multilicencemi VPK
 • účastní se koordinace akvizice
 • dbají o aktuálnost informací nutných pro správu a provoz VPK

STK z titulu funkce Servisního centra navíc

 • uzavírá smlouvy o zřízení uživatelských kont
 • sjednává multilicence pro VPK
 • dle podmínek multilicencí zajišťuje chráněný přístup uživatelů k elektronickým zdrojům
 • je provozovatelem a správcem SK VPK
 • je provozovatelem a správcem uživatelských kont
 • vede statistiky výkonů VPK
 • zajišťuje finanční operace a výkaznictví
 • vypracovává dohodnuté zprávy (např. průběžné, roční apod.)

Uživatelé služeb VPK

Uživatelem služeb VPK se může stát fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba. Uživatelé VPK vstupují do smluvního vztahu s STK jako Servisním centrem VPK. Uživatel je oprávněn za podmínek dohodnutých ve Smlouvě o zřízení uživatelského konta využívat uživatelské konto a přístup k multilicencím dle podmínek stanovených v licenčních dohodách. Přístup k základní úrovni informačního aparátu VPK je volný.

Služby

VPK bude v zásadě poskytovat dva typy služeb:
 • přímé reprografické služby (kopírovací i doručované elektronickou cestou), které jsou vázány na SK VPK
 • přístup k elektronickým informačním zdrojům na základě licencí dojednaných účelovým konsorciem přičemž členství v konsorciu se nemusí vždy krýt s členstvím ve VPK.
Hlavní vstupní branou k informacím i službám VPK bude webovská stránka http://www.vpk.cz. Zde budou k disposici informace o službách VPK a pro majitele uživatelských kont (a případně i pro jednorázové uživatelům - viz dále) přístup ke službám samotným. Za ní skryta zůstane činnost Servisního centra, účastnických knihoven a automatických procesů zajišťujících správu uživatelských kont a komunikaci digitalizačních pracovišť.

Služby účastnických knihoven poskytované prostřednictvím Servisního centra majitelům uživatelských kont

Účastnické knihovny mohou poskytovat prostřednictvím uživatelských kont v Servisním centru i reprografické služby vyžádané z jejich fondů na základě lokálních katalogů účastnických knihoven, tj. mimo rámec VPK.

Doba vyřízení požadavku je dána typem služby a dostupností dokumentu: může být jednotná pro celý fond konkrétní knihovny nebo může být variantní podle typu a dostupnosti jednotlivých dokumentů. Knihovny se mohou dle vlastního uvážení také rozhodnout, budou-li poskytovat pouze standardní služby, kdy by doba vyřízení požadavku měla být do 72 hodin u kopií doručovaných elektronickou cestou resp. nejpozději do týdne (7 dnů) by měl uživatel obdržet papírové kopie doručené klasickou poštou. Druhou možností je pak poskytování expresních služeb (např. do 24 hodin), které se týkají jak kopií doručovaných elektronickou cestou tak i zasílaní xerokopií faxem nebo expresní poštou. Ceny za tyto služby budou zvýšeny o dohodnuté expresní příplatky.

Mechanismus poskytování služeb

 1. účastnická knihovna odbrží od Servisního centra objednávku (automaticky)
 2. systém příjmu a distribuce objednávek rozliší objednávku ze SK VPK a objednávku na základě lokálních katalogů
 3. objednávka obsahuje údaje o titulu a specifikaci požadovaného formátu služby
 4. objednavatel je v objednávce vždy specifikován objednacím číslem, další údaje jsou zveřejněny pouze u služeb, které je vyžadují; pokud je výsledkem služby xerokopie doručovaná klasickou poštou, obsahuje objednávka také adresu, na kterou má být kopie dokumentu zaslána
 5. pokud dokument vlastní více knihoven, řídí se systém buď dohodnutým pořadím knihoven nebo přáním uživatele
  Poznámka: Systém se v každém případě řídí přáním uživatele. Vzhledem k tomu, že některé tituly však budou v SK VPK duplicitně či multiplicitně a možnosti služeb se u každého titulu mohou lišit, budou uživateli nabídnuty možnosti, které se k danému titulu vztahují. Podle toho bude uživatel moci ve formuláři uvést, zda objednává xerokopii dodanou poštou či faxem nebo kopii doručovanou elektronickou cestou, zda ji chce doručit standardně či expresně. Pokud požadovanou službu u daného titulu je schopno poskytnout více knihoven, může mít uživatel možnost zvolit si knihovnu sám; pokud této možnosti nevyužije, bude objednávka předána knihovně podle rozhodovacího algoritmu dojednaného účastnickými knihovnami. Rozhodovací algoritmus může např. vycházet z dosahovaných výsledků jednotlivých účastnických knihoven (kdo pracuje rychleji, kdo má větší/menší objem služeb, apod.) či z okamžité zátěže systému.
 6. účastnická knihovna zhotoví kopie a elektronickou cestou je předá domluveným způsobem na domluvené místo do Servisního centra, které zajistí přesun na konto, ze kterého byly kopie objednány; po vložení souborů (kopií) na příslušné konto systém odečte fakturovanou částku z tohoto konta a částku připíše na konto knihovny, která kopie zhotovila
 7. pro zúčtování objednávky vyřízené papírovou kopií zašle vyřizující knihovna do Servisního centra elektronickou "návratku", na které bude uveden počet zhotovených kopií a informace o dalším poplatku (poštovní, expresní apod.); systém podle návratky uloží dané informace na konto objednavatele služby a odečte fakturovanou částku, kterou připíše na konto vyřizující knihovny
 8. pokud nemůže účastnická knihovna požadovanou službu poskytnout, oznámí tuto skutečnost co nejdříve (nejpozději do 24 hodin od přijetí požadavku) systému (důvodem může být např. vypůjčený dokument nebo dokument ve vazbě, chybné údaje apod.)
 9. výše uvedené skutečnosti budou systému oznámeny elektronickou "návratkou" - formulářem, kde bude systému sdělen důvod odmítnutí služby; systém se okamžitě pokusí zajistit službu stejné kvality u jiné knihovny VPK - pokud takovou nenajde, oznámí to uživateli a nabídne zajištění služby z jiné české knihovny mimo VPK jako MVS, resp. ze zahraničí (s udáním zvýšené ceny) a pokud uživatel nabídku přijme, bude objednávka vyřízena STK obvyklým způsobem.
Významnou novinkou služeb poskytovaných prostřednictvím uživatelských kont je připravovaná služba, která by měla umožnit přístup k elektronickým zdrojům v rámci licencí, kde uživatelské konto bude plnit roli garanta chráněného přístupu (dle podmínek licence). Tato možnost je předběžně projednána s jedním zahraničním vydavatelstvím a jedná se o cca 200 titulů časopisů, které by tak byly majitelům uživatelských kont (jednotlivcům, nikoli právnickým osobám) přístupny odkudkoliv, bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny.

Služby Servisního centra majitelům uživatelských kont

 1. služby reprografické požadované prostřednictvím SK VPK z fondu STK (pozn.: STK uvažuje poskytovat v rámci Servisního centra reprografické služby i jednorázovým uživatelům - vázáno na vyřešení technologie platebních karet)
 2. přístup k elektronickým zdrojům na základě licencí dojednaných účelovým konsorciem (pozn.: členství v konsorciu se nemusí plně krýt s členstvím ve VPK)
 3. vyúčtování služeb majitelům uživatelských kont (tj. uživatelům i účastnickým knihovnám)

Mimo rámec VPK již STK poskytuje prostřednictvím uživatelských kont

 1. reprografické služby
  aa) vyžádané na základě lokálních katalogů STK z fondu STK
  ab) v rámci meziknihovních služeb mimo účastnické knihovny
  ac) v rámci mezinárodních meziknihovních služeb
 2. MMVS
 3. v přípravě je přístup k elektronickým zdrojům v rámci licencí vyhrazených pro STK, kde uživatelské konto plní roli garanta chráněného přístupu (dle podmínek licence)
Fondy VPK tvoří jednak tištěné i elektronické časopisy, jejichž záznamy jsou vedeny v SK VPK, jednak elektronické verze časopisů zpřístupňované na základě multilicencí dojednaných účelovým konsorciem, přístupné jak prostřednictvím záznamů (linků) z SK VPK, tak z webovských stránek účastnických knihoven, k tomu účelu zřízených.

Základní technologie, kterou bude VPK využívat, se odvíjí od již osvědčeného systému uživatelských kont. Je však nutné vytvořit nadstavbu nad tímto systémem, která bude zajišťovat předávání objednávek od SK VPK k vybrané instituci, předání digitální kopie od instituce na uživatelské konto a finanční transakce s uživatelskými konty spojené. Tento systém bude vytvořen na objednávku komerční firmou, která bude vybrána v rámci zadání veřejné zakázky.

Harmonogram VPK v roce 2000

V současné době probíhají práce na doplňování záznamů v SK VPK, k tomuto účelu jsou využívána data z CASLIN - Souborného katalogu časopisů ČR, která pro tyto potřeby poskytla po předchozí dohodě Národní knihovna ČR.

Během června jednotlivé účastnické knihovny doplní do SK VPK informace o svých digitalizačních pracovištích a rozsahu a parametrech jimi poskytovaných služeb.

Během května proběhne výběrové řízení na realizaci softwaru pro VPK. Na vytvoření softwaru byla stanovena max. 3-měsíční lhůta, v září bude v STK a účastnických knihovnách implementována beta verze systému. V říjnu až prosinci bude probíhat zkušební provoz. Od ledna 2001 by měl být zahájen běžný provoz.

Realizace projektu Virtuální polytechnické knihovny bude částečně hrazena z grantového programu MŠMT - Informační zdroje pro výzkum a vývoj (LI2000), kam byl STK jako hlavním řešitelem podán a k realizaci schválen kooperativní projekt "Multifunkční centrum Virtuální polytechnické knihovny jako zdroj informací a služeb pro oblast techniky a aplikovaných přírodních věd". Z prostředků projektu bude hrazen nejen nákup multilicencí pro přístup do zahraničních elektronických verzí časopisů vydavatelství Elsevier, Springer Verlag a American Chemical Society, ale také částečně nákup hardwaru nezbytného pro poskytování služeb typu document delivery.

VPK je budována jako systém otevřený dalším účastníkům, podmínky účasti budou zveřejněny v brzké době.

O dalším postupu prací bude STK průběžně informovat jednak na připravovaných webovských stránkách VPK, v časopisu Ikaros a v elektronické konferenci Knihovna.

Se žádostí o bližší informace o VPK se obracejte na adresy: z.svastova@stk.cz, b.buzgova@stk.cz.

Poznámky:

1. Tím se rozumí dosažení stavu, kdy žadatel o dokument je obsloužen tou knihovnou, která má dokument k disposici a je schopna kopii požadovanou formou doručit; přitom je pro žadatele irelevantní, která konkrétní knihovna jeho žádost vyřídí. Zpět do textu

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BUŽGOVÁ, Bohdana a ŠVASTOVÁ, Zuzana. Virtuální polytechnická knihovna. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12406. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12406

automaticky generované reklamy