Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Strojový překlad WWW stránek v podání Altavisty stojí za pozornost

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Strojový překlad WWW stránek v podání Altavisty stojí za pozornost

1 comments
Autoři: 
Představovat fulltextový vyhledávací systém Altavista by znamenalo nosit dříví do lesa. Neplatí to však o nové funkci, o které jsme se stručně zmínili v předchozím čísle a která podstatně rozšiřuje dosavadní nabídku serveru. Stránky v angličtině, které odpovídají rešeršnímu dotazu a u nichž se objeví odkaz „Translate", si můžeme nechat přeložit do pěti jazyků (němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny) a opačně, za současného zachování struktury dokumentů. Téhož výsledku lze dosáhnout, pokud přímo zadáme příslušné URL. V tomto prostředí pak máme možnost zadat libovolný text.

Nejprve, okouzleni touto službou, jsme Altavistu, coby kanára, který umí mluvit, s dychtivým očekáváním, co z něj vypadne, „úkolovali" spontánními spisovnými a hovorovými formulacemi, které zčásti byly (ve druhém případě) ignorovány, přičemž jsme byli různě spokojeni. Aby naše činnost získala seriózní a systematický charakter, za předmět testování jsme zvolili texty z oficiálního serveru Evropské unie.

Porovnání francouzského textu jak v intelektuálním, tak ve strojovém překladu je v obou případech velmi dobře srozumitelné, intelektuální překlad přitom dodržuje velmi přesně terminologii anglické předlohy, zatímco automatický překlad je poněkud volnější, nemá shodný slovosled a jedinou významnější odchylkou je nahrazení slova „instituce" termínem „zařízení".

Texty v italštině (jak intelektuální, tak strojový překlad) vykazují řadu drobných chyb v pravopise. Nicméně texty jsou plně srozumitelné a velmi dobře odpovídají své anglické předloze. Jedinou významnější odchylkou je záměna termínu „politica estara" (zahraniční politika) spojením „politica straniera" (politika ciziny), což může vést k představě, že se jedná a politiku k cizincům.

V němčině se jedná již o významnější odchylky, kde zejména ve čtvrté části (Politikberichte) došlo ve strojovém překladu k tak významnému zkreslení, že jeho správné pochopení je prakticky vyloučené. Přitom i v jiných partiích téhož překladu jsou použity termíny značně zavádějící.

Předložené ukázky ve španělštině se podobají svou situací nejspíše ukázkám textů v italštině. Pozoruhodný je přitom v textu vytvořeném strojovým překladem výskyt jedné věty navíc (ve srovnání s orignálním anglickým textem, jakož i proti intelektuálnímu překladu).

Celkově lze hodnotit poskytované překlady jako velmi úspěšné, pokud je považujeme za pomůcku k orientaci v textu jazyka, který neovládáme, jejich úroveň literární a stylistická je poněkud slabší.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Strojový překlad WWW stránek v podání Altavisty stojí za pozornost. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-10153. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10153

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář