Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Škola jako informační instituce

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Škola jako informační instituce

0 comments
Autoři: 
Důležitost informačního zázemí ve škole v období vstupu do Evropské unie a na prahu informačního století si dnes uvědomuje téměř každý pedagogický pracovník. V situaci, kdy legislativa ani kompetentní instituce nevytváří pro vznik a rozvoj informačních center, knihoven či mediaték na škole potřebné podmínky, se ujal iniciativy Výzkumný ústav pedagogický v Praze a formou seminářů poskytuje ředitelům, učitelům a knihovníkům škol základní informace o tom, jak s vynaložením minimálních prostředků a v situaci současné legislativní nouze, informační prostředí ve škole založit nebo rozvíjet.

Informace na seminářích poskytuje tým pracovníků z oblasti školství, knihovnictví, kultury i z oblasti komunikační a výpočetní techniky. Předmět informatika nebo práce s informacemi není na seminářích omezen výlučně na umění manipulace s výpočetní technikou, ale je pojímán v širokém slova smyslu jako rozvíjení schopnosti orientace mladého člověka ve světě informací, posilování jeho tvořivosti a flexibility.

Podstatný rozdíl proti předchozímu přístupu ke vzdělání spočívá především v tom, že dnešní škola nepřipravuje žáka na výkon manuálního či nenáročného administrativního povolání bezprostředně po ukončení ZŠ nebo SŠ - jejím cílem je připravit mladého člověka na dobu za 15-20 let, kdy se od něho bude s určitou pravděpodobností očekávat schopnost vykonávat složité rozhodovací funkce v otevřené Evropě.

Semináře, které se pořádají v různých regionálních centrech České republiky, se zatím zúčastnilo více než 1200 pedagogických pracovníků. Jedním z cílů organizátorů seminářů je zvolit pro seminář takovou školu, která se i po odeznění semináře stane jakýmsi centrem, poskytující zájemcům informace o uvedené problematice.

Poslední květnový seminář o uvedené problematice se konal v gymnáziu Matyáše Lercha v Žižkově ulici v Brně. Gymnázium letos oslavilo 35. výročí svého vzniku. Pro účely semináře bylo vybráno proto, že splňuje představy odborníků jak po stránce prostorového uspořádání, tak po stránce technického vybavení i pojetí vzdělávacího programu. Při výběru této školy jsme mimo jiné též přihlíželi k výsledkům výsledků průzkumu "Žebříčky nejlepších středních škol v ČR" publikovaném v Mladé frontě 19. 11. 1996, kde se toto gymnázium umístilo na předním místě.

Zkušenosti z cyklu seminářů potvrzují, že zájem ředitelů, učitelů i knihovníků o vytváření informačního prostředí adekvátního potřebám informační společnosti je veliký.

Tuto skutečnost nemůže oslabit ani fakt, že pedagogičtí pracovníci zejména v místech vzdálených od větších měst, jsou ve svém úsilí často bez rady a pomoci. Je možné jen doufat, že poznání pozitivního vlivu existence informačního zázemí školy na úroveň vzdělání i celkovou kulturu projevu absolventů, přesvědčí váhající kompetentní školské instituce o poskytnutí nezbytné legislativní a možná i finanční pomoci.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Škola jako informační instituce. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10230. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10230

automaticky generované reklamy