Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Setkání uživatelů knihovního systému T Series 2002

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Setkání uživatelů knihovního systému T Series 2002

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 5. - 6. června 2002 proběhlo v prostorách pražské Malostranské besedy každoroční setkání uživatelů knihovního systému T Series, jehož pořádání se ujala knihovna Akademie múzických umění (AMU). Setkání uživatelů je pořádáno výborem Sdružení uživatelů. Jako přednášející jsou zváni především zaměstnanci Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy (ÚVT UK), který je národním distributorem systému. Setkání uživatelů slouží jako širší platforma pro předávání požadavků zákazníků v České republice. Výkonným orgánem pro předkládání požadavků je Výbor Sdružení uživatelů.

Jednání bylo rozděleno do dvou dnů. Blok přednášek zahájila D. Šimková, která přednesla příspěvek s názvem "Co nás čeká na společné cestě budoucností", ve kterém nastínila hlavní záměry distributora. Systém T Series (T Series klasický) bude i nadále ÚVT UK podporovat a budou řešeny požadavky uživatelů. Kromě toho ÚVT UK vyvíjí nový systém, tzv. Tinlib nové generace (TNG). TNG bude pracovat nad standardní SQL databází, bude mít úplné grafické rozhraní a implementován Unicode. ÚVT UK je mimo to i distributorem systému Q Series, který slouží spíše pro pořádání znalostí než jako knihovní systém. Dále D. Šimková oznámila, že ÚVT UK jedná o národním distributorství knihovního systému Aleph.

M. Kybal přiblížil hlavní rysy nové verze klasického systému T Series. Nové verze systému vznikají pro území ČR a zahrnují reakce na podněty ze strany českých uživatelů. Národní distributor se snaží odstraňovat v dalších verzích problémy, které byly v systému T Series už od zavedení systému v ČR. Verze 306 přináší některé změny především v modulech Katalog, Výpůjční protokol a OPAC, opravy chyb hlavně v nejednotnosti zobrazení, dále přinesla možnost online rezervací a prolongací prostřednictvím webového rozhraní TinWeb.

J. Pavlík představil novou verzi webového rozhraní systému T Series TinWeb, které je obohacené o podporu OpenURL a SFX a umožňuje propojení na Metalib. Knihovník má navíc možnost konfigurovat vyhledávací masku, byly přidány možnosti řazení seznamů výsledku podle různých polí, podpora online prodlužování a rezervací. TinWeb10 má také vylepšené paralelní prohledávání, navíc přináší další jazykové verze (kromě češtiny, slovenštiny, angličtiny, maďarštiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny přibyla nizozemština a dánština).

Poté probíhala volba předsedy výboru Sdružení uživatelů. Drahomíru Tošenovskou z SMVK vystřídala Iva Horová z knihovny AMU.
Náročné jednání zpříjemnily svou hudební klauniádou studentky AMU.

Iva Horová svůj příspěvek nazvala "Digitalizované dokumenty a T Series". Zaměřila se na projekt digitalizace dokumentů v knihovnách AMU. AMU disponuje samostatnými knihovnami zaměřenými na tři umělecké obory (knihovny hudební, filmové a divadelní fakulty). Toto studijní zaměření s sebou přináší speciální druhy dokumentů a specializované informační potřeby uživatelů, což ovlivňuje způsob jmenné katalogizace a tedy i požadavky na knihovní systém a úpravy webového rozhraní.

Na AMU probíhá projekt budování digitální knihovny AMU. Dílčí projekty jsou zaměřeny na záchranu fondu před fyzickým zničením, digitalizaci a archivaci jedinečných titulů a zpřístupnění primárních dokumentů v rámci jednotného informačního prostředí. Na řešení projektů se podílí kromě knihoven AMU rovněž Počítačové centrum, Zvukové studio a Ediční centrum AMU.

Budování digitální knihovny AMU se skládá z digitalizace lístkových katalogů, digitalizace primárních tištěných textů (skript, absolventských prací atd.), digitalizace zvukových záznamů a digitalizace filmů. Dokumenty z fondu knihoven AMU jsou zpřístupněny prostřednictvím lokálního OPACu T Series. Záznamy dokumentu jsou doplněny o URL a vystaveny prostřednictvím webového rozhraní TinWeb.

Řešení projektů přináší záchranu dokumentů před fyzickým zničením, možnost trvalé archivace dokumentu na "trvanlivějším" nosiči (než je "černá" vinylová deska), zlepšení možnosti poslechu poškozených záznamů, zlepšení poslechu nahrávek, které byly primárně nekvalitně sejmuty, technicky bezproblémové, trvalé a neomezeně opakovatelné zpřístupňování. Na straně knihovníků odpadá nutnost expedice (tj. vydávání a zpětné zakládání) a manipulace s primárními dokumenty, snížení nároků na studijní místa a poslechové přístroje v knihovně HAMU a rozšíření kapacity poslechů. Z hlediska uživatelů odpadá omezení na prostory knihovny, na provozní dobu knihovny a je zrychlena obsluha uživatelů. Na závěr příspěvku bylo předvedeno několik živých ukázek: možnosti vyhledávání v TinWebu upraveném pro potřeby AMU, přístup k plnému textu, přístup k zrekonstruované nahrávce ze sítě, obrázek playlistu, etiketa a spuštění digitalizovaného filmu. Přístup k digitalizovaným dokumentům je z důvodu autorskoprávní ochrany možný pouze v lokální síti AMU.

Večer byl ve znamení společenské akce, která byla zahájena minikoncertem a poté následoval raut v prostorách HAMU.

Čtvrteční program zahájil J. Krajíc příspěvkem o systému nové generace, který je vyvíjen na půdě ÚVT UK - TNG. Systém T Series přestává svým textovým rozhraním vyhovovat koncovým uživatelům, kteří jsou zvyklí na prostředí MS Windows, prozatím se nedokázal vypořádat s problémem velkých záznamů (při větším počtu záznamů klesá jeho výkonnost) a vyžaduje častou údržbu. Práce na novém systému je rozdělena do několika kroků: revize a optimalizace zdrojového kódu, přechod na SQL rozhraní, implementace Unicode, přechod na grafické rozhraní. S uvolněním systému nové generace na trh se počítá na konci roku 2003.

V. Pávek z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích představil programový nástroj TinCirculation, systém který umožňuje online kontroly čtenářského konta, prodlužování dokumentu a rezervaci prostřednictvím webových stránek. Systém pracuje nad T Series v305 a vyšší. Obsluha systému je rozdělena do tří modulů: TinNavigator pro vyhledávání dokumentu s možností rezervace, TinBorrower pro poskytování informací o vlastních výpůjčkách a možností prodloužení a TinReport pro informace o stavu čtenářského konta, upomínkách a pokutách. Pro knihovníky umožňuje TinCirculation vstup do přehledu statistik.

J. Chlanová a O. Jonáková ze Střediska vědeckých informací 3. lékařské fakulty UK (SVI 3LF UK) ve své prezentaci představily vstupní turniket propojený s databází T Series, která od ledna 2002 v knihovně 3LF funguje v plném provozu. Knihovníci se potýkali s problémy, jak zajistit komplexní systém ochrany fondu, jak usměrnit průchod čtenářů, jak předem odhalit problémové čtenáře. V SVI 3LF UK je zaveden elektromagnetický ochranný systém. Byl nainstalován vstupní turniket, který umožňuje vstup čtenáři po sejmutí jeho čtenářské karty. Jako čtenářské karty slouží pro studenty 3LF průkazy studenta UK. Po sejmutí čárového kódu dojde k ověření v databázi T Series, zda má čtenář své konto v pořádku, a v takovém případě turniket umožní čtenáři vstup do studovny. Čtenář, který má nějakou nevyřízenou pohledávku, musí nejprve uvést stav svého konta do pořádku a teprve poté je do studovny vpuštěn. Kontroluje se, zda je čtenář registrován, doba platnosti čtenářského průkazu, překročení výpůjční lhůty, dlužné částky, poznámka o výjimce čtenáře a zda na čtenářově kontě nezůstávají dvojité vazby. Díky tomuto systému je možné snadno odhalit problémové čtenáře, zamezit nekontrolovatelnému vstupu do studovny, sledovat aktuální počet čtenářů ve studovně i návštěvnost v průběhu dne a díky tomu optimalizovat otevírací dobu. Od ledna 2002, kdy je systém v provozu, se výrazně snížil počet nepovolených průchodů turniketem, což znamená, že velká část čtenářů vyrovnala pohledávky na svých čtenářských kontech. Došlo ke snížení počtu upomínek. Dochází k rychlejšímu vyrovnání dlužných částek, vyšší frekvenci obratu knihovního fondu. V neposlední řadě se i zlepšily pracovní podmínky pro pracovníky výpůjčního protokolu.

Příspěvek Z. Bartla se týkal Souboru národních autorit (SNA) jako nástroje pro sdílenou katalogizaci. Online tvorba autoritních záznamů v SNA byla spuštěna díky projektu VISK9. Spolupráci knihoven umožňuje protokol Z39.50 (verze 3; funkce "update"). Online tvorba záznamů předpokládá propracovaný systém kontrol: v lokální knihovně tvoří autoritní záznamy pracovníci vyškolení Oddělením národních autorit Národní knihovny ČR, před odesláním do báze záznamy kontrolují vyškolení lokální supervizoři. V centrální databázi probíhá správa a údržba záznamů autorit.

Z. Bartl předvedl na zjednodušeném modelu posloupnost kroků při katalogizaci - ověření autoritního záznamu v bázi autorit, jeho tvorba v centrální databázi a poté následuje tvorba bibliografického záznamu - a předvedl nástroj na sdílené katalogizace v prostředí databáze NKC (Bibliografická báze a katalog NK ČR). Dále simuloval postup zpracování návrhů autoritních záznamů v databázi AUJ (Báze jmenných autorit NK ČR).

Na příspěvek Z. Bartla navázala E. Bulínová prezentací klienta Z39.50 pro tvorbu jmenných autorit, který umožňuje zapojit se do národního kooperativního systému tvorby knihovnám systému T Series. Z39.50 klient se skládá z webové gateway a marcovského editoru.

R. Chvála přiblížil ve svém vystoupení problémy s autorským zákonem při budování digitální knihovny AMU. Digitalizované dokumenty jsou z důvodu dodržení autorského zákona zpřístupněny pouze v lokální síti AMU.

P. Krbec představil Jednotnou informační bránu (JIB), pilotní projekt NK ČR a UK ÚVT, ke kterému se připojují i další české knihovny. Cílem JIB je integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění, zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení. Pro budování JIB jsou využívány nástroje Metalib a SFX. Pro zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách byla vybrána metoda konspektu. Konspekt lze využít nejen pro popis fondů, ale i jako "rozcestí" při vstupu do informační brány, pro rozdělení odpovědností v kooperativních projektech apod.

Knihovny mají možnost se k JIB připojit pomocí grantového projektu VISK8 (uzávěrka přihlášek - 8. července 2002). Do konce roku 2002 by měly být k JIB připojeny všechny krajské, ústřední odborné knihovny a souborné katalogy vysokých škol.

Na SUT 2002 se sešlo téměř 150 účastníků. Setkání se neslo v přátelském duchu, bouřlivé diskuse minulých setkání se v letošním roce nekonaly.

Poznámka:
Při sestavení příspěvku byly využity prezentace ze Setkání uživatelů knihovního systému T Series 2002 (dostupné na stránce programu SUT 2002).
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BULÍNOVÁ, Eva. Setkání uživatelů knihovního systému T Series 2002. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10934. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10934

automaticky generované reklamy