Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Setkání knihovníků teologických knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Setkání knihovníků teologických knihoven

0 comments

Po roce 1989, kdy se teologickým knihovnám otevřely nové možnosti rozvoje, se stala zřetelnou potřeba vzájemné spolupráce a výměny zkušeností. Ta vyústila v první setkání knihovníků teologických knihoven v roce 1993, konaného pod záštitou Knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Od té doby se setkání teologických knihovníků s diskusemi, odbornými přednáškami a exkurzemi do knihoven konají každoročně. Kromě pravidelného setkávání je jedním ze společných projektů souborný katalog časopisů českých teologických knihoven zahrnující více než 3440 titulů českých a zahraničních odborných časopisů.

Letošní setkání se konalo 13. a 14. dubna 2005 na Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole Jabok. Setkání se účastnilo více než 35 kolegyň a kolegů, zastoupeno bylo 22 knihoven. O tom, že témata setkání přesahují problematiku teologických knihoven, svědčila účast zástupců čtyř knihoven neteologických.

Program setkání byl zahájen výměnou informací o jednotlivých teologických knihovnách, na které navázal Milan Hlinomaz s porestitučními zkušenostmi Knihovny Kláštera premonstrátů v Teplé. Příspěvek Barbory Drobíkové (Knihovna ETF UK) o evropské asociaci teologických knihoven BETH (Bibliotheques Europeennes de Theologie) byl následován diskusí o spolupráci českých teologických knihoven i případné možnosti založení asociace českých teologických knihoven a jejím členství v BETH.

Aktuální téma služeb knihoven pro handicapované a problematiku přístupného webu otevřela Olga Václavová (Knihovna ETF UK), která hovořila o pracovišti pro zrakově postižené uživatele v Knihovně ETF UK. Následně se v rámci programu prvního dne uskutečnila exkurze na toto pracoviště a dále návštěva Knihovny Jabok, která setkání pořádala, a Knihovny Mezinárodního baptistického semináře v Praze 6 na Jenerálce.

Program druhého dne zahájil blok věnovaný práci se starými tisky a rukopisy. Příspěvek Terezy Paličkové (NK ČR) o klasických zdrojích ke katalogizaci starých tisků doplnila Hedvika Kuchařová (Strahovská knihovna) ukázkou zdrojů internetových. Na oba příspěvky pak navázal Jindřich Marek (NK ČR) prezentací databáze Manuscriptorium. Po příspěvku Barbory Drobíkové o internetových zdrojích a pomůckám pro katalogizaci představil Jiří Kelbl (CKK) New Catholic Encyclopedia z řady Gale Virtual Reference Library. Program setkání uzavřela Eva Novotná (CKK) vzpomínkou na "Kolumba katolického knihovnictví", P. Františka Vernera, OCR.

Ti, kdo vytrvali až do konce, měli na závěr možnost prohlédnout si úchvatné prostory Strahovské knihovny, kterými je provedla Marie Kletečková.

Jednotlivé příspěvky i odkaz na předchozí setkání jsou k dispozici na internetových stránkách Knihovny Jabok na adrese: http://www.jabok.cuni.cz/knihovna/setk/. Následující setkání se uskuteční na jaře 2006 v Olomouci.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Setkání knihovníků teologických knihoven. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2023-03-28]. urn:nbn:cz:ik-11809. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11809

automaticky generované reklamy
registration login password