Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminár Portál: Brána k širokej škále služieb a informácií

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Seminár Portál: Brána k širokej škále služieb a informácií

0 comments

2. júna 2009 zorganizovala Slovenská národná knižnica odborný seminár pod názvom Portál: Brána k širokej škále služieb a informácií. Cieľom seminára bolo poskytnúť základné informácie o rôznych typoch portálov a podrobnejšie predstaviť predovšetkým portály z oblasti knihovníctva.

Seminár otvoril generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. Poukázal na význam portálov pri poskytovaní knižnično-informačných služieb. Ich budovanie a využívanie v službách knižníc urýchľuje a zjednodušuje prístup k informačným zdrojom a k najnovším informáciám. Preto otázky tvorby a využívania portálov sú v súčasnosti veľmi aktuálne a práve seminár je príležitosťou na predstavenie nových portálov, ktoré v našich knižniciach vznikli.

Webový portál a jeho využitie v službách knižnice

PhDr. Darina Janovská (Slovenská národná knižnica, Martin) vo svojom príspevku veľmi podrobne analyzovala problematiku portálov. Úvod prezentácie venovala prehľadu existujúcich definícií, pretože ako uviedla, jednotná definícia pojmu portál neexistuje.

V historickom prehľade pripomenula vznik a hlavné medzníky vývoja portálu od obdobia pred portálom, keď v roku 1958 vznikla Agentúra moderných výskumných projektov ARPA cez prvú webovú stránku z roku 1991 až po vznik samotných portálov.

Portál charakterizovala ako webové sídlo, ktoré umožňuje z jedného miesta pomocou jedného vyhľadávacieho rozhrania prístup k rôznym zdrojom a službám. Ako ďalej uviedla, dobrý portál musí okrem katalógu a vyhľadávača ponúkať aj ďalšie služby a informácie, ako napríklad spravodajstvo, počasie, elektronický obchod, bezplatnú registráciu, priestor pre názory používateľov, autorizovaný monitoring, príjemné užívateľské prostredie.

V ďalšej časti sa venovala rozdeleniu portálov, a to na vortál – vertikálny portál orientovaný na určitú cieľovú skupinu, horizontálny portál, ktorý je všeobecnejší a pokrýva oveľa väčší rozsah tém a služieb, a korporatívny portál, ktorým sú napríklad podnikové zdrojové portály, podnikové informačné portály, zamestnanecké portály.

Ďalej charakterizovala jednotlivé typy portálov z hľadiska ich určenia a využívania a z hľadiska kvality informácií, ktoré poskytujú.

V závere prehľadu upozornila na niektoré zaujímavé portály: http://www.traffick.com/, sprievodca po portáloch, a http://www.pozri.sk/, katalóg webových stránok.

Samostatnú časť venovala knižničným portálom, ktoré charakterizovala ako jednotný prístupový bod k širokému okruhu zdrojov v knižnici i mimo nej, ktorý zároveň poskytuje autorizovaný komplexný prístup k službám knižnice. Podrobnejšie sa venovala portálu Slovenská knižnica (portálu ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc), portálu InfoLib (portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax), portálu UNESCO Libraries Portal a portálu Európska knižnica, ktorý umožňuje prístup k fondom európskych knižníc.

V závere zhodnotila význam portálov pre knižnice a uviedla požiadavky, ktoré by mal každý knižničný portál spĺňať.

Knihovní portály v České republice

PhDr. Jindřiška Pospíšilová (Národní knihovna České republiky) v úvodnej časti svojej prezentácie podrobnejšie charakterizovala portály zamerané na verejnosť: Knihovny.cz a Jednotná informační brána.

V ďalšej časti prezentácie sa zamerala na odborové portály. Predstavila odborovú bránu Knihovnictví a informační věda (KIV), ktorá je súčasťou siete odborových brán a je budovaná predovšetkým pre zabezpečenie informačných potrieb knihovníkov a informačných pracovníkov, učiteľov a študentov odboru knihovníctva.

Knihovníkom je určený aj portál Informace pro knihovny, ktorý je budovaný na stránke Národní knihovny ČR.

Ďalej predstavila portál Musica (MUS), ktorý je nástrojom umožňujúcim paralelné prehľadávanie informačných zdrojov z oblasti hudby a hudobnej vedy. Ďalší odborový portál Virtuální ekonomická knihovna Econlib sprístupňuje dostupné informačné zdroje a služby vedeckým a výskumným pracovníkom ekonomických odborov.

Z portálov určeným elektronickým informačným zdrojom predstavila portál Elektronické informační zdroje na vysokých školách v ČR a charakterizovala portály digitálnych knižníc Kramerius, Manuscriptorium a digitálny archív českých webových zdrojov WebArchiv.

Portál Ptejte se knihovny - služba českých knihoven nejširší verejnosti

PhDr. Hanuš Hemola (Národní knihovna České republiky) sa v úvode svojej prezentácie venoval otázkam virtuálnych referenčných služieb, ich pôvodu a histórii. Od e-mailovej referenčnej a informačnej služby až po vznik konzorcií a globálnych virtuálnych referenčných služieb. Uviedol príklady zo zahraničia a adresy najväčších zahraničných archívov položených otázok. Vysokú kvalitu a efektívne odpovede na otázky však poskytuje aj Dánska virtuálna referenčná služba Biblioteksvagten.

Služba integruje špecialistov z verejných a univerzitných knižníc. Autor ďalej upozornil na projekt virtuálnej holandskej knižnice Al@din a zaujímavý informačný portál ruských knižníc Library.ru. Podrobnejšie sa vo svojej prezentácii venoval českej virtuálnej referenčnej službe Národní knihovny Ptejte se knihovny. O jej vysokej odbornej kvalite svedčí aj skutočnosť, že citácie z archívu tejto služby sa objavujú na ďalších webových stránkach, využívajú sa na odborných portáloch, v diskusných skupinách, na blogoch, fórach, vo WIKI a aj na slovenskom webe. Všetky príklady sú doplnené konkrétnymi linkami.

Portál Spýtajte sa knižnice – nový portál pre slovenské knižnice

V ďalšej prezentácii Mgr. Peter Kolesár (Slovenská národná knižnica, Martin) informoval o pripravovanom novom portáli pre službu Spýtajte sa knižnice. Za dátum vzniku služby možno považovať apríl 2004. Išlo o jednoduchú formu služby s HTML formulárom na webovej stránke SNK. Službu postupne začali poskytovať aj ďalšie slovenské knižnice. Národná komisia pre služby prijala na svojich zasadnutiach odporúčania pre zavedenie jednotného názvu a jednotného loga. Narastajúci záujem o službu medzi knižnicami aj používateľmi, ako aj rozšírenie služby o možnosti jej sprístupnenia cez ICQ a Skype, viedol k snahe budovať túto službu centralizovane a na celonárodnej a kooperatívnej úrovni. Vznikla potreba vytvoriť nový portál s možnosťou budovania archívu tejto služby. Reálnu podobu získala myšlienka vybudovania nového portálu v decembri 2008. Ďalej autor informoval o aktuálnom stave projektu, jeho cieľoch a pozval všetky knižnice na kooperáciu pri budovaní portálu a ďalšom rozvoji tejto služby.

Portál Obecná knižnica – internetové metodické centrum pre obecné knižnice

Mgr. Andrea Dohovičová (Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov) predstavila vo svojom príspevku portál Obecná knižnica, určený predovšetkým knihovníkom obecných knižníc. Autorka ho buduje ako prostriedok na metodickú pomoc knihovníkom. Portál obsahuje rady, metodické postupy, pokyny, legislatívu, rieši otázky stavania knižničného fondu, agendy, financovania. Obsahuje dokumenty na stiahnutie, prístup k databázam a katalógom. Zaoberá sa aj otázkami automatizácie. Každý pracovník obecnej knižnice by tu mal nájsť všetko, čo k svojej práci potrebuje.

Oborová brána Technika TECH

Mgr. Alena Brůžková (Státní technická knihovna) informovala vo svojom príspevku o ďalšom odborovom portáli, ktorý nadväzuje na projekty JIB a odborových brán KIV, ART, MUS. Portál TECH je zameraný predovšetkým na techniku, prírodné a aplikované vedy a umožňuje používateľovi z jedného priestoru prehľadávať české a zahraničné zdroje z týchto oblastí. Vytvorenie odborovej brány TECH je výsledkom spolupráce Státní technické knihovny a ÚVT UK.

Ďalej autorka bližšie charakterizovala možnosti vyhľadávania, možnosti zoradenia výsledkov, odborové špeciálne dokumenty, adresáre výskumných ústavov a inštitúcií, databázu voľne dostupných informačných zdrojov a nadväzné služby. Uviedla informácie o výsledku prieskumu využívania brány TECH a informovala o úlohách na rok 2009.

Centrálny informačný portál pre výskum vývoj a inovácie – súčasnosť a budúcnosť

Ing. Danica Zendulková (Centrum VTI, Bratislava) v príspevku informovala o cieľoch, zámeroch a úlohách novovzniknutého portálu.

Portál bol spustený koncom júna 2008 na adrese https://www.vedatechnika.sk/ ako portál Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Jeho správou a prevádzkou je poverené Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Po úvodných informáciách z histórie portálu charakterizovala jeho technickú špecifikáciu a cieľové skupiny používateľov, ktorým je portál predovšetkým určený. Obsah a základné úlohy sú predovšetkým definované Zákonmi o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Pozornosť venovala aj vzťahu CIP a knižnice a v závere informovala o budúcnosti portálu a jeho rozširovaní o nové funkcie.

Portál UK SAV. Nadstavbové e-služby ML a SFX

Záver seminára patril PhDr. Simone Hudecovej (UK SAV, Bratislava), ktorá vo svojom príspevku predstavila nový portál UK SAV, s možnosťami centralizovaného vyhľadávania. Ako uviedla, portál je platformou na sprístupňovanie vlastných budovaných databáz (online katalóg), EIZ a služieb. Informovala o vzdialenom prístupe HAN k databázam, centralizovanom vyhľadávaní informácií v jednotnom webovom prostredí a centralizovanom vyhľadávaní e-zdrojov pomocou MetaLib.

Seminár poskytol možnosť zoznámiť sa s existujúcimi portálmi a bližšie predstavil nové portály, ktoré v českých a v slovenských knižniciach vznikli. Odznelo na ňom veľa zaujímavých a užitočných informácií, určených nielen tým pracovníkom knižníc, ktorí portály pri svojej práci využívajú, ale aj tým, ktorí portály tvoria.

Prezentácie zo seminára sú sprístupnené na adrese http://www.snk.sk/?kalendar-podujati-snk&sprava=odborny-seminar-portal-brana-k-sirokej-skale-sluzieb-a-informacii.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALUŠČÁKOVÁ, Ľubica. Seminár Portál: Brána k širokej škále služieb a informácií. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-13242. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13242

automaticky generované reklamy
registration login password