Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář ke Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář ke Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

0 comments

Seminář ke Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 se konal 30. listopadu 2006 v Zrcadlové kapli Klementina. Připravená koncepce navazuje na dosavadní desetiletý vývoj Souborného katalogu ČR a reaguje na nové trendy a technické možnosti. Zájem o další rozvoj Souborného katalogu ČR potvrdili účastníci semináře, kteří zaplnili Zrcadlovou kapli.

Jednání zahájil generální ředitel Národní knihovny ČR Mgr. Vlastimil Ježek. PhDr. Bohdana Stoklasová pak stručně uvedla důvody, které vedly k vytvoření Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010. Společný příspěvek PhDr. Evy Svobodové a Heleny Dvořákové se zaměřil na současný stav Souborného katalogu ČR: komu slouží a co uživatelům poskytuje, to vše bylo doloženo i statistickými údaji. Příspěvek obsahoval informace o možnostech přijímání dat, způsobech deduplikace. Příspěvek je, stejně jako ostatní přednesené referáty, vystaven na webových stránkách souborného katalogu www.caslin.cz.

Podnětné byly příspěvky čtyř knihoven, které spolupracují se Souborným katalogem ČR. Přinesly pohled „druhé“ strany, zástupci těchto knihoven porovnávali výhody a nevýhody spolupráce. Za Státní technickou knihovnu vystoupil Jan Kolátor, který kromě jiného ocenil kontrolu kvality záznamů. Za Jihočeskou vědeckou knihovnu České Budějovice (jednu z nejdéle spolupracujících knihoven) hovořila PhDr. Zuzana Hájková, která oceňuje především urychlení katalogizace v knihovně, rovněž kontrolu kvality záznamů a využití dalších služeb poskytovaných Souborným katalogem ČR (např. MVS). PhDr. Květa Hartmanová vystoupila za knihovnu Uměleckoprůmyslového musea. Jako výhodnou vidí spolupráci se Souborným katalogem nejen ve zpětné kontrole kvality záznamů, ale i ve zviditelnění knihovny, možnost využívat záznamy zpracované v jiných knihovnách (např. stažením z báze SKC). Spolupráce však vyžaduje určité technické vybavení, které v muzejních knihovnách často chybí. Poslední příspěvek přednesla Mgr. Zuzana Bornová za Městskou knihovnu v Opavě, která zahájila spolupráci až v roce 2006. Příspěvek s názvem Proč se nebát posílat data byl velmi příjemným završením prezentací knihoven, které přispívají svými záznamy do Souborného katalogu ČR. Lze jen doufat, že svým přístupem Z. Bornová naladila řadu dalších knihoven k užší spolupráci se Souborným katalogem.

Na závěr dopoledního bloku PhDr. Bohdana Stoklasová seznámila přítomné s přípravnými pracemi na koncepci a podílem Expertní rady pro Souborný katalog ČR na konečné podobě koncepce.

Odpolední část semináře byla zaměřena na podrobnější seznámení s vlastní Koncepcí rozvoje souborného katalogu do roku 2010. PhDr. Bohdana Stoklasová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Eva Svobodová, Mgr. Edita Lichtenbergová a Helena Dvořáková prošli jednotlivé body koncepce: související koncepce, hlavní cíl i jednotlivé dílčí cíle koncepce. V závěru jednání seznámila PhDr. Eva Svobodová přítomné s prvními výstupy z dotazníku rozeslaného knihovnám v rámci přípravy Koncepce rozvoje SK ČR.

Posledním bodem programu bylo ukončení činnosti Pracovní skupiny pro Souborný katalog v dosavadním složení a navržení nového složení této skupiny.

Celý seminář ukončil ředitel Knihovnického institut Národní knihovny ČR Vít Richter.

Potěšitelným výsledkem semináře je nejen připravená koncepce, ale i zvýšený zájem knihoven o konkrétní možnosti spolupráce.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYORÁLKOVÁ, Danuše. Seminář ke Koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-12319. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12319

automaticky generované reklamy
registration login password