Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SCIP CZECH na konferenci Znalosti 2006

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

SCIP CZECH na konferenci Znalosti 2006

0 comments

Ve dnech 1.-3. 2. 2006 se na půdě Fakulty informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové konal 5. ročník konference Znalosti 2006.

Hlavním cílem této konference je vytvoření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a managementu znalostí.

Jasný posun zaměření konference směrem k praxi představovala panelová diskuse na téma "Competitive Intelligence", jejímž moderátorem byl prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc., z Univerzity T. Bati. Panelisté pak byli představitelé sdružení SCIP CZECH - sdružení českých členů celosvětové organizace „Society of Competitive Intelligence Professionals“:

  • Ing. Tomáš Vejlupek, předseda sdružení a prezident firmy Tovek zaměřené na profesionální nástroje k vyhledávání a analýze informací,
  • Ing. Ivan Špingl, místopředseda sdružení a ředitel firmy GMC Marketing zaměřené na poradenství v oblasti tvorby strategií,
  • Ing. Michal Marc, tajemník sdružení a doktorand ČVUT,

S ohledem na to, že profese „Competitive Intelligence“ (CI) je u nás zatím dost neznámá, byli účastníci diskuse jednotlivými členy panelu nejprve poměrně podrobně seznámeni s pojmem, obsahem a významem CI. Poté se rozproudila sice krátká, ale živá diskuse ukazující na zájem přítomných o tuto problematiku, ale také na rozdílnost konkrétních představ.

Za podstatné tedy považujeme uvést některé základní definice a charakteristiky CI, které zazněly ve vystoupení ing. Vejlupka:

CI je proces systematického a etického shromažďování, analyzování a využívání informací, které mohou ovlivnit firemní plány, rozhodnutí a operace směřující k získání konkurenčních výhod.

Mnozí z nevědomosti často kladou rovnítko mezi CI a špionáž. Špionáž je ovšem pouze jeden z možných (nelegálních) způsobů získávání informací, jehož rizika mnohonásobně převyšují možné přínosy.

Zpravodajství je proces organizovaného informování těch, kdo mají moc, pravomoc či povinnost rozhodovat, těmi, kdo mají znalosti potřebné k vyhodnocování širokého spektra informačních zdrojů. Tyto znalosti zahrnují mezi jiným schopnost:

  • identifikovat v množství dat relevantní informace (signály),
  • vytvářet na základě informací „menšinové“ (alternativní) pohledy na realitu,
  • eliminovat informační slepotu manažerů – měnit jejich „mindset“.

Důležitost CI pro podnikání lze dokumentovat několika historickými citáty:

“The greatest obstacle to discovering the shape of the earth, the continents and the oceans was not ignorance but the illusion of knowledge.“ Daniel J. Boorstin.

„An individual without information cannot take responsibility; an individual who is given information cannot help but take responsibility.“ Jan Carlson

Zájemci o CI a SCIP mohou nalézt další informace na adrese www.scip.org.

Zájemci o aktivní zapojení do české komunity profesionálů CI nechť sledují stránky www.scip-czech.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VEJLUPEK, Tomáš. SCIP CZECH na konferenci Znalosti 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12035. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12035

automaticky generované reklamy