Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S projektem Ruku v ruce u cíle

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

S projektem Ruku v ruce u cíle

0 comments

Ve společnosti plní knihovny řadu funkcí rozličného záběru i charakteru – přinášejí uspokojení po stránce čtenářské, informační i lidské. Kulturní a vzdělávací akce knihoven navíjejí vazby mezi lidmi a tématy, otevřenou formou setkání spojují všechny zúčastněné, čtenáře a návštěvníky. Na člověka změřené aktivity pak jdou doslova ruku v ruce se společenskou rolí knihoven. V Knihovně Jiřího Mahena v Brně už takto několik let společně kráčejí realizátoři projektu Ruku v ruce se svými klienty s řad dětí s handicapy a je nutno říci, že cestou, jež obohacuje každého, kdo se tímto směrem vydá.

Logo projektu Ruku v ruce

Logo projektu Ruku v ruce

Projekt Ruku v ruce byl v KJM realizován od března 2010, přičemž v červnu 2012 dosáhl svého vrcholu a pomyslného konce, neboť práce s těmito dětmi v knihovně ani po ukončení projektu neustává – dále se bude rozvíjet a čerpat z nabyté praxe a ústřední myšlenky projektu, kterou je snaha snižovat informační bariéry mezi dětmi s různými druhy handicapů (zraková, tělesná a mentální postižení včetně kulturně-sociálního znevýhodnění) a dětmi s majoritní společnosti. V rámci jmenovaného cíle projekt vytvářel ucelený systém vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících k propojení obou světů. Tento způsob komunikace probíhal na bázi tematických bloků besed, přizpůsobených věku a konkrétnímu typu handicapu, který vždy vrcholil společným integračním programem všech dětí. Děti z běžných základních škol s dětmi s handicapy spojovala společná práce nad různými tématy, vzájemná pomoc, odbourávání strachu z neznámého a vhled do situace druhého. „U žáků z běžných škol vede takové setkání ke zvýšení informovanosti o životě s handicapem, u žáků ze speciálních škol naopak dochází k ujasňování vlastního očekávání od většinové společnosti a ověření si, že jsou stejně schopní jako jakýkoliv jiný žák. Ale nejen to. Společným setkáním a zážitkem vzniká prostor nejen pro vzájemné poznání a spolupráci, ale také pro odložení rozpaků a vznik přátelství. Utváří se tak společná cesta, po které děti opravdu kráčí ruku v ruce“ (Slepičková Martina. Projekt Ruku v ruce v Knihovně Jiřího Mahena, Inflow). To vše významnou měrou přispívá k odstranění mezilidských bariér.

S batohem na zádech – Indiánské příběhy, Základní škola Brno, Palackého 68

S batohem na zádech – Indiánské příběhy, Základní škola Brno, Palackého 68

Významnými partnery projektu se stala MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, a SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. Do projektu se dále zapojily ZŠ Palackého, ZŠ Sekaninova a ZŠ Želešice, které mají ve svých třídách děti sociálně znevýhodněné a děti s poruchami chování. Besedy, které probíhaly jak v prostorách knihovny, tak na půdě partnerů, byly rozděleny do čtyř základních cyklů. Již název cyklu vyvolává představu o samotných besedách. Jedná se o cykly: 1) Dům plný informací, 2) S batohem na zádech, 3) Za čest a slávu a 4) (Ne)známé Brno.

Závěr projektu se nesl v duchu souběžné realizace dvou z celkových čtyř cyklů besed, a to konkrétně Za čest a slávu a (Ne)známé Brno, proběhly též poslední dva integrační programy pro děti z partnerských škol a děti z běžných základních škol. U třetího cyklu Za čest a slávu na chvíli zůstaneme.

Za čest a slávu – závěrečná beseda na Brněnské přehradě, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

Za čest a slávu – závěrečná beseda na Brněnské přehradě, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

Tento cyklus besed byl zahájen na začátku školního roku 2011/2012. V širokém kontextu byl inspirován rytířskou tematikou (besedy o životě na hradě, pohádky, legendy...), se kterou se děti seznámily nejenom prostřednictvím historie, ale též jim byly objasněny i současné konotace tématu. Jak lze chápat postavu rytíře nyní? Čím vším dnes může vynikat obyčejný člověk? Stává se dnes odvážným činem třeba i úcta k přírodě a životnímu prostředí? O tom všem se mohly děti přesvědčit v prostředí k tomu obzvláště vhodném – celodenní program v duchu rytířského turnaje se v závěru projektu uskutečnil na Brněnské přehradě, která se postarala o symbolickou tečku za aktivitami. Závěrečných besed třetího cyklu se v krásných květnových dnech zúčastnily děti partnerských i spolupracujících škol. Činnosti, jimiž děti procházely, byly naplánovány s ohledem na jejich možnosti a schopnosti – pro ty se zrakovým handicapem byly materiály připraveny v Braillově písmu, požadované úkoly jim pomáhaly splnit i hmatové obrázky. K dispozici byli rovněž asistenti pro děti pohybující se na invalidním vozíku.

Za čest a slávu – složení čestné rytířské přísahy před princeznou, závěrečná beseda na Brněnské přehradě, MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Za čest a slávu – složení čestné rytířské přísahy před princeznou, závěrečná beseda na Brněnské přehradě, MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Ukončení projektu s sebou neslo též finalizaci veškerého metodického materiálu z aktivit projektu, který bude k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti na stránkách projektu. Zejména předpokládáme zájem pracovníků z dalších knihoven, které pracují s dětmi, či pedagogických pracovníků.

KJM v rámci své činnosti pracuje s klienty s různými typy handicapů nejenom prostřednictvím aktivit projektu Ruku v ruce. Pravidelné práce s postiženými dětmi se věnují též vybrané pobočky sítě KJM (denní stacionář EFFETA, MŠ, ZŠ speciální a praktická škola ELPIS...), zrakově postiženým klientům slouží specializované pracoviště Ústřední knihovny – Knihovna pro nevidomé a slabozraké (od r. 1976), která v roce 2011 prošla významnou interiérovou proměnou. Právě za bezbariérové aktivity knihovny byla KJM za rok 2011 nominována na cenu MOSTY, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR. Za tuto svou činnost obdržela diplom. Bezbariérový přístup k uživatelům se specifickými potřebami KJM deklaruje i na svých webových stránkách pod speciální záložkou KJM bez bariér, v níž soustředí veškeré aktivity a služby tímto směrem poskytované.

Poznámka: Projekt Ruku v ruce byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl podpořeného částkou 4,9 milionů Kč z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR. Do konce dubna 2012 bylo realizováno celkem 262 besed včetně 10 integračních programů a zúčastnilo se jich celkem 3 682 dětí. Po jeho ukončení bude následovat pětiletá doba udržitelnosti, kdy budou besedy a integrační programy realizovány prostřednictvím Dětské knihovny KJM (Kobližná 4).
Použité zdroje:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALIŠOVÁ, Edita. S projektem Ruku v ruce u cíle. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 7 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13940. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13940

automaticky generované reklamy