Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozšíření Knihovnického informačního centra Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Rozšíření Knihovnického informačního centra Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

0 comments

Jednou z podmínek pro naplnění poslání vysokoškolských knihoven je jejich vhodné prostorové umístění. Mnoho vysokoškolských knihoven získalo v uplynulém desetiletí nové prostory, ať již účelovou výstavbou nebo rekonstrukcí. Příkladem stále významnější role vysokoškolské knihovny ve vzdělávacím, pedagogickém i vědeckém procesu je rozvoj Knihovnického informačního centra Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (KIC FAST VUT v Brně).

Knihovnické informační centrum bylo otevřeno na Fakultě stavební v roce 1977 jako Fakultní knihovna a studovny. Růst zájmu o využívání služeb a nedostačující počet studijních míst vyvolaly potřebu dalšího rozšiřování. Od června 2002 do září 2003 proběhla rekonstrukce KIC, při níž došlo k výraznému rozšíření prostor a kapacita studijních míst byla zdvojnásobena. Více než rok trvající rekonstrukce probíhala při zachování provozu, byť jen v omezených podmínkách.

Knihovnické informační centrum se nachází v přízemí a v prvním podzemním podlaží hlavní budovy Fakulty stavební. Obě podlaží jsou propojena moderním skleněným schodištěm. Vstup a výstup je zabezpečen vnitřním informačním systémem využívajícím identifikační karty studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Je zajištěn také bezbariérový přístup pro tělesně postižené uživatele.

Knihovnické informační centrum se organizačně člení na Knihovnu a Informační centrum (IC). Knihovna zajišťuje akvizici a zpracování knihovního fondu, meziknihovní výpůjční služby, informační vzdělávání uživatelů, tvorbu informačního systému, tvorbu WWW stránek a informačních portálů, instalaci a údržbu výpočetní techniky, metodicky vede dílčí knihovny na ústavech fakulty.

Informační centrum poskytuje prezenční výpůjčky dokumentů, absenční výpůjčky vybraných dokumentů, přístup k elektronickým informačním zdrojům, reprografické služby, informační, konzultační, referenční a rešeršní služby. Informační centrum je tvořeno vstupní halou a pěti studovnami s celkovou kapacitou 300 studijních míst.

Ve třech esteticky zařízených studovnách je ve volném výběru vystaven knižní fond, na jehož zkvalitňování je v současné době kladen velký důraz. Ve dvou počítačových studovnách (modrá a červená) je umístěno 80 počítačů s přístupem k internetu a elektronickým informačním zdrojům (odborné databáze, elektronické knihy a časopisy). Téměř ve všech prostorách studoven je možno používat notebooky prostřednictvím bezdrátového připojení WiFi. Vybavení Informačního centra výpočetní technikou bylo podpořeno projektem "Rozšíření Informačního centra FAST" z Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2003.

V Modré studovně zůstala zachována původní konstrukce z roku 1911 pro uložení knihovního fondu knihovny České vysoké školy technické, která zde sídlila. V roce 1948 došlo k zestátnění této vysokoškolské knihovny, stala se Státní technickou knihovnou a dnes je součástí Moravské zemské knihovny. V Červené studovně je vystaven běžný ročník časopisů, dále jsou zde k dispozici multimediální pracoviště, skener a velkoplošná tiskárna pro tisk technických výkresů. Tato studovna je vybavena projekční technikou. Uskutečňují se zde kurzy informačního vzdělávání uživatelů.

Od října 2004 byla prodloužena provozní doba KIC. Ve všední dny je otevřeno až do 22 hodin a v sobotu do 16 hodin. Zásady rozvoje pro příští období jsou stanoveny v Rozvojovém záměru Knihovnického informačního centra pro roky 2004–2006. Knihovnické informační centrum se má stát centrem knihovnických a informačních služeb nejen pro studenty Fakulty stavební, ale také pro studenty z jiných fakult VUT v Brně.


Červená studovna


Modrá studovna


Studovna skript

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DAVIDOVÁ, Marie. Rozšíření Knihovnického informačního centra Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11721. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11721

automaticky generované reklamy
registration login password