Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

0 comments
Anglicky
English title: 
Ask the Education and Research Library of Pilsen Region
English abstract: 
<p>Ptejte se knihovny (Ask your Library) is a virtual reference service supported by network of cooperating libraries Czech republic, as well as an infrastructure of software tools and communications. Ptejte se knihovny is also a source of unique centralized knowledge resources built by a collaborative network of member libraries. This service was established by the National Library of the Czech Republic in co-operation with the Moravian Library Brno. Education and Research Library of Pilsen Region joined on September 2004. This article reports experience in this reference service.</p>

 Současná podoba služby Ptejte se knihovny byla zprovozněna Národní knihovnou ČR. ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně v únoru 2004 jako on-line služba dostupná 24 hodin denně sedm dní v týdnu komukoli, kdo má přístup k Internetu. Dotaz může položit kdokoli a odpoví knihovník ze zapojené knihovny. Projekt Ptejte se knihovny je pro knihovny veřejné (obecní, městské, krajské, národní, specializované), vysokoškolské aj. dobrovolný. Knihovna se může zapojit pasivně a stane se tak prostředníkem, přes kterého je dotaz směřován aktivně zapojeným knihovnám. Nebo aktivně, pak garantuje zodpovězení dotazu zaslaného prostřednictvím on-line formuláře nebo přímo na adresu určenou pro tyto dotazy [1] do 48 hodin po jeho doručení na server (pouze v provozní dny knihovny). Každá knihovna před zapojením do systému Ptejte se knihovny může zvolit obor, za který bude garantovat řešení dotazů. Vždy platí, že je garantem okruhu informací o knihovně a informací o vydaných dokumentech. Více lze nalézt na stránkách projektu, v článku Hanuše Hemoly zveřejněném v časopisu Ikaros a další literatuře [2].

Podle dostupných statistik týkajících se webového rozhraní služby Ptejte se knihovny je nejčastěji tázána Národní knihovna ČR a tazatelé prostřednictvím on-line formuláře pokládají dotaz nejčastěji do skupiny Informace o knihovně. V současné době je do projektu zapojeno 46 knihoven aktivně a tři pasivně. Z aktivně zapojených je jedenáct knihoven krajských [3].

V rámci projektu budují aktivně zapojené knihovny centrální veřejně přístupný archiv, který obsahuje reprezentativní výběr dotazů řazený podle témat s využitím metody konspektu, podle data odeslání dotazu a také umožňuje fulltextové vyhledávání nad všemi dotazy. Archiv je také přístupný pro internetové vyhledávače, což je nespornou výhodou. Největší uloženou tematickou skupinu představují odpovědi z oblasti historie, pomocných věd historických a biografických studií. Další nejobsažnější skupiny odpovědí se týkají informací o knihovně a vydaných dokumentech.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje se aktivně připojila v druhé polovině září roku 2004. Logo Ptejte se knihovny, umístěné na vstupní stránku webové prezentace knihovny, odkazuje na specificky upravené stránky služby. Také byl zřízen kontakt ve formátu ptejteseknihovny@svkpl.cz, který je knihovnou užíván jako jeden z oficiálních kontaktů uváděných na propagačních materiálech. Organizačně služba spadá pod vedoucí oddělení prezenčních služeb, konkrétně je spravována speciální studovnou, jejíž hlavní činností jsou rešeršní služby. Za provoz Ptejte se knihovny zodpovídá náměstkyně pro hlavní činnost, dotazy řeší pracovnice speciální studovny v průběhu provozní doby pracoviště (od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin), případně ve spolupráci s jinými odděleními, pokud se dotaz týká jejich činnosti. Vedoucí oddělení prezenčních služeb ukládá agendu všech vyřízených odpovědí služby Ptejte se knihovny v instituci a spravuje prostřednictvím administračního rozhraní on-line archiv za Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje.

Od září 2004 do poloviny března 2007 bylo směřováno přes webový formulář 161 dotazů a další čtyři byly přeposlány z Národní knihovny ČR. Z celkového počtu 150 zodpovězených dotazů vyřešila speciální studovna 123, o zbývající se podělila náměstkyně pro hlavní činnost spolu s jinými odděleními. Zájem o službu ze strany veřejnosti má vzestupnou tendenci, jen v loňském roce bylo vyřízeno 69 dotazů a v předchozích letech 54.

V archivu bylo dosud zpřístupněno pro širokou veřejnost 94 odpovědí, z těchto uložených tři nebyly doručeny prostřednictvím služby Ptejte se knihovny. Jedná se o poměrně časté dotazy ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, a proto byl pro jejich zveřejnění využit on-line archiv. Mezi dotazy nezahrnuté do archivu patří nejčastěji informace o knihovně. V roce 2006 knihovna implementovala ve službách nový výpůjční systém a služba Ptejte se knihovny se stala jedním z prostředníků pomoci čtenářům v orientaci v nové nabídce služeb knihovny.

K tematickému zaměření zaslaných dotazů lze říci, že uživatelé Ptejte se knihovny nejčastěji žádají Studijní a vědeckou knihovnu o dohledání citací publikací a ověření dostupnosti dokumentu. Část dotazů se týká regionu Plzeňského kraje, osobností, historie, vlastivědy a místopisu. Nejkurióznější otázkou z této oblasti je, kdy jezdila výletní loď na Boleveckém rybníku v Plzni. Poměrně časté jsou také dotazy na význam příjmení, některé s připojeným požadavkem na uvedení bližších informací o jeho výskytu. V těchto případech uvádíme v odpovědi, že genealogické služby knihovna neposkytuje a odkazujeme na dostupnou tištěnou či elektronickou literaturu o problematice pátrání po předcích. Evakuace horského hotelu při lavinovém nebezbečí z hlediska hotelového personálu, název staršího zahraničního filmu pojednávajícího o přátelství chlapce a jeho dvou psů nebo oblečení pro šestiletá děvčátka v 50. letech 20. století řadíme mezi dotazy složitější. Někteří tazatelé se pravděpodobně neseznámili s principy služby Ptejte se knihovny. Do této skupiny patří například dotaz: "formulář ke skartaci zdravotní dokumentace z archivu vytisknout." Nalézt formulář v elektronické podobě na stránkách Státního oblastního archivu v Plzni a doplnit jej odkazem na příslušný zákon nebylo obtížné, ale požadavek na jeho vytištění nelze při dobré vůli prostřednictvím Ptejte se knihovny splnit.

U všech dotazů, v jejichž odpovědi uvádíme záznamy doporučené literatury, se snažíme dodržovat zásadu kolem pěti položek doplněné informacemi o dostupnosti a odkazem na placené rešeršní služby poskytované speciální studovnou. Dosud o tuto nabídku nikdo z uživatelů Ptejte se knihovny, který oslovil Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje, nepožádal. U složitějších dotazů, zejména regionálních, uvádíme v odpovědi upozornění, že zaslaný výsledek nevyčerpal všechny dostupné zdroje z důvodu 48 hodinového termínu a opět odkazujeme na fondy knihovny či rešeršní služby.

Z pohledu řešitelů dotazů je služba Ptejte se knihovny pro uživatele velice pohodlná, webové rozhraní jednoduché a srozumitelné, garance odpovědi do 48 hodin seriózní. Další výhodou je jednotné logo služby ve všech zúčastněných knihovnách. Přestože se Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje do služby zapojila později, je platným členem a nadále bude aktivně zodpovídat všechny dotazy, které na ní budou směřovány.

Poznámky:

1. Doporučován formát ptejteseknihovny@domenaknihovny.cz

2. HEMOLA, Hanuš. Ptejte se své knihovny. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 1 [cit. 21.2.2007]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1274>. URN-NBN:cz-ik1274. ISSN 1212-5075.

HEMOLA, Hanuš a POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Ptejte se knihovny - stará služba v novém. In Inforum 2004 : sborník z 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 25.-27.5.2004 [online]. Praha : Albertina icome, 2004 [cit 21.2.2007]. Ve formátu PDF. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Hemola_Hanus.pdf>. ISSN 1801-2213.

HEMOLA, Hanuš. Pýtajte sa knižnice v roku jeden. Informačné technológie a knižnice [online]. 2004, roč. 8, č. 1 [cit. 21.2.2007]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib041/hemola.htm>. ISSN 1336-0779.

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Ptejte se knihovny : příklad možné spolupráce knihoven. Čtenář. 2003, roč. 55, č. 7/8, s. 198-200. ISSN 0011-2321.

HRDLIČKA, Josef. Virtual reference desk – praktické zkušenosti z provozu. In Inforum 2005 : sborník z 11. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 24.-26.5.2005 [online]. Praha : Albertina icome, 2005 [cit 21.2.2007]. Ve formátu PDF. Dostupný na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/inforum2005/pdf/Hrdlicka_Josef.pdf>. ISSN 1801-2213.

POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Referenční služby v praxi knihoven. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2003, roč. 3, č. 4 [cit. 21.2.2007]. Dostupný na World Wide Web: <http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=437&idr=3&idci=11>. ISSN 1213-82311.

VONDRÁČKOVÁ, Michaela a POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška. Služba Ptejte se knihovny. In Knihovny současnosti 2003 : sborník z 11. konference, konané ve dnech 16. – 18. září 2003 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR 2003, s. 287-290. ISBN 80-86249-23-9. I


3. Instituce řízená krajem, příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOLEŽALOVÁ, Pavlína. Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12454. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12454

automaticky generované reklamy
registration login password