Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přiblížit výzkum potřebám praxe

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Přiblížit výzkum potřebám praxe

1 comments
Rubrika: 
Ing. Augustin Merta, CSc., se narodil roku 1914 v Ostravě, kde absolvoval střední školu a poté pracoval jako učitel. V roce 1937 nastoupil do vojenské prezenční služby a po Mnichovské dohodě se zapojil do domácího odboje na Ostravsku. Po ilegálním přechodu přes Alpy, Švýcarsko, Francii a Španělsko, kde byl též vězněn, se dostal do Gibraltaru a odtud konvojem do Anglie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po invazi se zúčastnil vojenských operací u Dunkerqu. Po návratu do Prahy pracoval na Ministerstvu zahraničí a zároveň studoval Vysokou školu politickou a sociální, kterou v roce 1949 dokončil. V době po Únoru 1948 se stal jedním z terčů politické perzekuce a byl proto čtyřikrát propuštěn ze zaměstnání. Po rehabilitaci bývalých členů čs. zahraniční armády pracoval jako informační specialista v ČSAV a v ÚVTEI. Od 60. let též externě přednášel sociální informatiku a rešeršní teorii a techniku na tehdejší katedře vědeckých informací a knihovnictví. Na FF UK obhájil kandidaturu na téma společenské aspekty komunikace odborných informací. Se svojí manželkou PhDr. Dagmar Mertovou vydal Anglicko-český knihovnický a informatický slovník, který poprvé vyšel v ÚVTEI a dnes se chystá již jeho 4. vydání. V roce 1975 odešel do důchodu a převážně pobývá na chalupě nedaleko Prahy. Stále však sleduje dění v oboru a zůstává nadále jednou z nejvýznamnějších osobností informatiky a knihovnictví u nás.


Co by podle vás mělo být hlavním úsilím odborníků a především pedagogů oboru informačních studií a knihovnictví?

Podle mého názoru je důležité propojit výzkum na ÚISK s informační praxí a vychovávat odborníky schopné analyzovat komunikační situaci v dané instituci i v systémech, do nichž je tato instituce zapojena. Tito odborníci by měli být schopni fungovat též jako informační manažeři. Jako poskytovatelé informačních služeb by měli věnovat pozornost výchově uživatelů.


Pokud budeme chtít dosáhnout toho, aby došlo k užšímu propojení výzkumu a praxe, bude potřeba především posílit motivaci firem k tomu, aby například do rešeršní přípravy nebo trvalé informační podpory investovaly. Zdá se mi to jako těžký úkol v době, kdy si navíc většina manažerů myslí, že vše lze najít na Internetu a že si tudíž mohou takové služby zajistit bez větších a komplexnějších investic.

Ano, dnes si teoreticky může uživatel udělat rešerši sám s pomocí Internetu. Kromě otázky kvality a soustavnosti je ale důležité, aby rešeršní a informační služby vůbec byly součástí celého systému řízení a rozhodování v dané organizaci. Vazba na informační sítě je nezbytná stejně jako provázanost výzkumu s jeho rešeršní přípravou. Problémem zůstává možnost zneužití informací v sítích, což by mělo být předmětem trvalého výzkumu.


Kromě oblasti síťové kriminality, sledování objektů pomocí sítě či zneužívání osobních údajů je podle mého názoru také třeba věnovat pozornost například nerovnostem v přístupu k síti a informacím.

Využitelnost Internetu u nás by měla být podrobena důkladné analýze z hlediska dostatečnosti informační přípravy. Takový výzkum by měl probíhat v koordinaci se sociologickými, lingvistickými, psychologickými a dalšími pracovišti.


"Oblíbená" otázka, kterou vyvolá snad každá diskuse na téma "Internet, informační služby a my", je, zda vůbec a jakou budoucnost mají knihovny...

I ve věku informací budou existovat knihovny jako nezbytný nástroj lidské komunikace. Jejich široké síťové propojení je však nutné.


Vraťme se k úvodní otázce: myslíte si tedy, že odborná příprava dnešních informačních pracovníků odpovídá potřebám a nárokům praxe i výzkumu?

Domnívám se, že výukový program zatím odpovídá potřebám společenské praxe. Musí však být trvale rozvíjen v souladu s vývojem individuální a sociální komunikace lidstva.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra a MERTA, Augustin. Přiblížit výzkum potřebám praxe. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10669. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10669

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password