Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Předmět Informační a knihovnické služby na ÚISK jako platforma pro spolupráci

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Předmět Informační a knihovnické služby na ÚISK jako platforma pro spolupráci

0 comments
Autoři: 

ÚISK neboli Ústav informačních studií a knihovnictví zde zřejmě není třeba představovat. Z jeho vysokoškolských lavic každoročně odchází do knihovnických a informačních institucí řada našich absolventů. Už během studia se studenti setkávají s prostředím českých knihovnicko-informačních institucí a jsou tak lépe připraveni na realitu. Kromě povinné praxe je jím i předmět Informační a knihovnické služby. Za tímto ne příliš atraktivním názvem se skrývá moderní, projektově koncipovaný předmět, ve kterém studentské týmy realizují konkrétní zadání. Článek představuje předmět, vybrané výstupy z posledních dvou let a možnost spolupráce.

Týmová práce

Předmět Informační a knihovnické služby je povinný pro 3. ročník bakalářského studia a je vyučován vždy v zimním semestru. S trochou nadsázky je možné jej považovat za vyvrcholení studia, neboť umožňuje propojit teorii z předmětů z celého studia s praxí a realitou konkrétní instituce a využít různé měkké i tvrdé znalosti a dovednosti. Předmět stojí na spolupráci. Na spolupráci jednotlivých členů studentského týmu při řešení projektu. Neméně důležitá je však spolupráce se zadavatelem a zástupcem instituce, který stojí u formulace zadání a vstupuje do procesu plnění projektu v roli konzultanta.

Zadání vždy vzniká individuálně, protože je třeba vyjasnit si potřeby a očekávání instituce, představu o předpokládaných výstupech a zároveň je vhodné si říct, jaké konkrétní dovednosti si odnesou studenti. Spolupráce by měla být přínosná a výhodná pro obě strany. Právě jasné zadaní a možnost studentů si představit práci na projektu a to, co z něj získají, velmi ovlivňuje celkovou úspěšnost jednotlivých projektů. Společně se zadavatelem se snažíme o to, aby projekty reflektovaly skutečné potřeby institucí a jejich pracovníků a výstupy byly opravdu využívány. Smysluplnost zadání totiž výrazně zvyšuje nasazení studentů, kteří vidí, že nedělají “projekt pro projekt”. To vede k tomu, že řada týmů dokonce odevzdá projekt v takovém rozsahu, že předčí očekávané zadaní.

Celkově předmět patří k náročnějším, ale studenti získají řadu užitečných zkušeností využitelných i po skončení studia. Celosemestrální práce v týmu přibližně 3–6 studentů na zajímavém a multidisciplinárním projektu s tematikou informační vědy a knihovnictví je možnost, jak poznat své silné a slabé stránky, jak být kreativní, naučit se řešit nejrůznější problémy, jak dělat kompromisy, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a sebevědomě formulovat konkrétní závěry, které mají širší dopad. Projekty jsou velmi různorodé a zde představím některé z nich. Rozsáhlejší prezentaci projektů za poslední 2 roky pak naleznete na stránkách Ústavu v sekci Pro veřejnost.

Projekty v knihovnách

Projekty pro konkrétní knihovny jsou obvyklou součástí nabídky předmětu a mají velmi různou povahu. V letošním roce se například realizoval rozsáhlý výzkumný projekt mapující služby pro seniory pro Městkou knihovnu v Praze. Díky poznatkům došlo k většímu pochopení skutečných potřeb seniorů a zjištění budou v budoucích letech zohledněny v úpravě stávajících i tvorbě nových služeb.

Velmi aktuální téma zeleného knihovnictví, které zdaleka není jen “o třídění odpadu,” se vepsalo do dvou různých projektů. V prvním z nich vznikla Případová studie enviromentální udržitelnosti, která porovnávala standardy pro udržitelné knihovny s knihovnou v Berouně. Tento projekt by mohl sloužit jako příklad a inspirace pro knihovny podobného typu. Pružnost a schopnost přizpůsobit se nesnadným podmínkám museli prokázat studenti v projektu, kde měli zrealizovat odborné setkání na téma zelených knihoven. Kvůli epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 však studentky nemohly uspořádat plánovanou konferenci, a proto zvolily alternativní řešení. Poučeny vlastními zkušenostmi s distančním vzděláváním akci rozdělily na menší části a uspořádaly sérii webinářů a natočily podcasty, díky čemuž jsou materiály využitelné ne jen jednorázově.

(Digitální) vzdělávací projekty

Na pomezí knihovnického a edukačního projektu byla vzdělávací akce pro děti, která nesla název Zachraňte knihovnu před skřety Knihožrouty, která se uskutečnila v pobočce Městské knihovny Vozovna v Praze. Cílem odpolední aktivity nabídnuté dětem v rámci Dětské univerzity bylo seznámit účastníky s knihovnou jako místem, kde se nejen půjčují knížky, ale kde se o knihy také pečuje. Skřeti Knihožrouti ohrožovaly knihy a vědění nejen ohněm, vodou, roztoči, ale i cenzurou, plagiátorstvím či nedbalým zacházením. Akce kombinující různé herní prvky a pedagogické metody vyústila v to, že všichni účastníci spojili síly a “přepraly knihožroutského bose” a zachránili knihovnu pro další generace.

Na oblast e-learningu jsme se zaměřili v projektu, kde vznikl Online přípravný kurz pro zájemce o studium na ÚISK. Kvůli epidemiologické situaci bylo letos nemožné uskutečnit tradiční celodenní intenzivní setkání se zájemci o obor, a proto jsme vytvořili distanční variantu. Samotné tvorbě předcházelo seznámení s aktuálními moderními online kurzy, kterých se studentky aktivně zúčastnily, aby zjistily, jak obsahově bohaté online kurzy mohou být. Poté se pustily do vytváření obsahu. Kurz, který byl dostupný v Moodle, obsahoval videa, fotografie, rozhovory, texty, materiály ke stažení, kvízy i diskuse. Účast byla vyšší než v loňském “prezenčním” roce a podle většinou spokojené zpětné vazby účastníků se ukázalo, že investice do pestrého obsahu se vyplatila.

V akademickém roce 2019/20 jsme se ve třech projektech zaměřili na tvorbu digitální podpory ve vzdělávání mediků. Kazuistiky jsou oblíbeným nástrojem pro výuku zdravotníků, kdy se na základě konkrétních případů učí efektivnímu rozhodování a osvojují si znalosti medicínských procesů a standardů. Studenti ÚISK prokázali schopnost porozumět obtížným tématům z urgentní medicíny, využít svou znalost s informačními technologiemi a vytvořili 3 dynamické a názorné vzdělávací pomůcky, které umožňovaly aktivní zapojení mediků.

Vědecko-výzkumné projekty z informační vědy

K nejnáročnějším zadáním patří vědecko-výzkumné projekty, neboť právě u nich musí studenti prokázat velkou samostatnost a často se potkají s činnostmi spojené s formulací otázek, analýzou dat a tvorbou závěrů, které doposud během studia v takovém rozsahu nedělali. Metody kvalitativního výzkum formou rozhovorů aplikovali studenti v projektu, kde zjišťovali Informační chování v oblasti náboženství a spirituality. Výzkumný záměr je velmi aktuální, neboť navazuje na změny v oblasti víry spojené s pandemii. Díky tomuto pilotnímu testování se ověřil způsob dotazování a forma znění jednotlivých otázek. Výzkum dál pokračuje v mnohem větším měřítku.

Naopak kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření se zaměřil na preference budoucích návštěvníků nově vznikajících expozic v Institutech paměti národa, které vznikají v neziskové organizaci PostBellum. Studenti se tak mohli podílet na větším grantovém projektu Technologické agentury ČR, protože právě ÚISK je jeho součástí. Analýza dat od 808 respondentů byla prací opravdu velkého rozsahu a studenti prokázali velké odhodlání. Tento výzkumný projekt je příkladem toho, kde objem práce a nasazení studentů během jeho vypracování bylo nad rámec původního zadání. Dalším příkladem je zmiňovaný výzkum se seniory v knihovně, kde na základě dosažených výsledků byl nakonec výzkum prováděn i v evropském kontextu a výsledky byly porovnány s vytipovanými knihovnami v zahraničí.

Máte nápad pro projekt?

Informační věda je ze své podstaty multidisciplinární obor a provoz v knihovnách v sobě spojuje mnoho nejrůznějších typů činností, kde se mladí lidé mohou realizovat. Tuto skutečnost dokládá i pestrost vybraných příkladů projektů z posledních dvou let. Každý zimní semestr realizujeme přibližně 13 projektů, proto jsme rozhodně otevřeni spolupráci. Je zřejmé, že dobré zadání pro Informační a knihovnické služby nevznikne ze dne na den. Máte-li nějaký záměr, jakkoli mlhavý, pro projekt, který by mohl být realizován spoluprací s ÚISKem, kontaktujte prosím garantku předmětu Ninu Wančovou.

Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 3)
WANČOVÁ, Nina. Předmět Informační a knihovnické služby na ÚISK jako platforma pro spolupráci. Ikaros [online]. 2021, ročník 25, číslo 2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-19558. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/19558

automaticky generované reklamy