Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání znalostí

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání znalostí

0 comments

Úvod

V době, kdy Internet poskytuje nepřeberné množství informací, se laickému uživateli informačních systémů mohou zdát problémy týkající se pořádání informací do vyšších struktur - poznatků a teorií - málo smysluplné.
Odborníci, vědečtí pracovníci, ale i špičkoví manažeři, kteří potřebují aktuální informace z oboru a nechtějí přitom jejich hledáním ztrácet drahocenný čas, si však stále naléhavěji uvědomují, že právě přemíra a vzrůstající neuspořádanost informací vytváří řadu problémů, které je potřeba řešit:

- odlišení relevantních a okrajových informačních zdrojů
- odlišení syntetických a dílčích informací
- získávání informací zpracovaných do struktury poznatků, popř. teorií
- podpora vývoje inteligentních nástrojů pro vyhledávání a zpracování informací
- vymezení terminologické hranice mezi pojmy: informace, poznatek, znalost, teorie apod.

Při řešení těchto problémů se jeví jedním z možných východisek přístup, který zavádí do souborů informací určitou organizaci. Existuje instituce, která se těmito problémy řadu let zabývá a jejímž cílem je vyvést problematiku ukládání, zpracování a rozšiřování informací z úzkých hranic oborových a národních zájmů. Tato organizace se jmenuje ISKO. Již několik let se snaží tato organizace navázat s naší zemí spolupráci. Přinášíme stručnou informaci o jejím poslání a aktivitách [1].

Co je knowledge organization

Terminologie

Knowledge organization je pojem, který se v domácí literatuře zatím příliš nepoužívá, a proto neexistuje ani jeho obecně přijímaný český ekvivalent. Lze použít doslovného překladu (organizace znalostí), vhodnější však je použít termínu pořádání znalostí, který lépe konotuje smysl pojmu. Sice volnějším, nicméně velmi přijatelným překladem je termín reprezentace znalostí [2].

Definice [3]

Knowledge organization je oblast lidského poznání, která se zabývá organizací (pořádáním) jednotek znalostí (pojmy, teorie, hypotézy, poznatky, informace, data) a objektů všech typů, které odpovídají pojmům (teoriím...) nebo pojmovým třídám tak, aby byly zachyceny znalosti o světě poznaného v uspořádané podobě a umožněno rozšiřování těchto znalostí pro účely jejich využití.

Mezinárodní spolupráce v oblasti knowledge organization - ISKO [4]

Základní informace

ISKO - International Society for Knowledge Organization - byla založenoa v r. 1989. Základním smyslem organizace je podporovat koncepční, teoretickou a metodickou práci v oblasti knowledge organization ve všech formách.

ISKO je organizací, ve které se setkávají odborníci z velmi rozdílných oborů, což přispívá k mezioborové spolupráci a výměně informací. V současnosti je členy ISKO více než 500 odborníků z oblasti informační vědy, filozofie, lingvistiky, informatiky a dalších disciplín, kromě jiného i ze specializovaných informačních oborů (např. medicínská informatika).

Mezi základní cíle organizace patří:

 • mezioborová spolupráce odborníků z oblasti zpracování informací a znalostí
 • podpora výzkumu, rozvoje a aplikace systémů knowledge organization, které rozvíjejí filozofické, psychologické a lingvistické přístupy k pořádání znalostí
 • poskytování komunikačních a síťových prostředků knowledge organization pro členy ISKO
 • spolupráce s organizacemi, které se zabývají problémy spojenými se zpracováním informací a znalostí

Organizace a činnost

Administrativní a organizační orgány ISKO představuje Executive Board (Výkonný výbor), který se skládá ze 6 členů a prezidenta. Pomocným orgánem je Scientific Advisory Council (Vědecká rada) s 22 členy. ISKO pořádá každé 2 roky mezinárodní konferenci (poslední se konala v srpnu 1998 ve francouzském Lille). ISKO je mezinárodní organizací, která má celkem 17 regionálních (národních) poboček.

Mezi odborné aktivity ISKO patří:

 • pořádání národních a regionálních konferencí na specializovaná témata; v říjnu 1998 se např. konala regionální konference pod patronací francouzské pobočky ISKO (Journees du Chapitre Francais de l ISKO) se zaměřením na "Knowledge Organization as element in representational and information retrieval systems" [5]
 • publikace časopisu Knowledge Organization (v letech 1974-1992 vycházel pod názvem International Classification)
 • publikace newsletteru ISKO News
 • činnost vydavatelství INDEKS-Verlag, které kromě monografických publikací vydává edice Advance in Knowledge Organization (AKO) a Knowledge Organization in Subject Areas (KOSA)
 • vydávání publikace typu Who is who pro oblast knowledge organization
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi

ISKO poskytuje možnost individuálního i institucionálního členství. Členové ISKO mohou být organizováni v regionální (národní) pobočce ISKO.

Další informace o ISKO lze nalézt na následujících WWW stránkách:
http://www.infoterm.or.at/ceit/isko.htm
http://index.bonn.iz-soz.de/~sigel/ISKO/

Česká pobočka ISKO (Czech ISKO Chapter) aneb K čemu může být dobré ISKO v ČR

Z výše uvedeného plyne, že ISKO je organizací zabývající se problémy, které na vyšší či nižší úrovni řeší i různé informační instituce v České republice. V založení české pobočky ISKO, s jehož návrhem přicházíme, spatřujeme především možnost:

 • snadnější a kvalitnější meziinstitucionální i mezioborová komunikace mezi odborníky z různých oblastí zpracování informací v rámci ČR
 • vytvoření platformy pro setkávání specialistů z oblasti knowledge organization a specificky z oblasti pořádání informací a tezaurů
 • etablování pojmu knowledge organization a činností s ním související v České republice a možnost diskutovat o problémech informační vědy a praxe z jednotného referenčního rámce
 • práce na společných projektech pod jednotnou záštitou a podporou
 • přístup k zahraniční periodické (časopis Knowledge Organization) i neperiodické literatuře
 • navázání komunikace (popř. spolupráce) se zahraničními odborníky v oblasti knowledge organization

Jaké jsou podmínky pro zřízení regionální pobočky ISKO?

Minimální členská základna je tvořena 10 členy, kteří musí zaslat žádost o zřízení národní pobočky společně s pracovním statutem pobočky ISKO členům Executive Board ISKO. Po formálním schválení je potřeba zvolit předsedu (chairperson) a místopředsedu (deputy chairperson) a popřípadě další administrátory, na kterých se dohodnou členové pobočky.

Členství v národní pobočce může být obdobně jako na mezinárodní úrovni institucionální nebo individuální. Pro střední a východní Evropu platí zvýhodněné členské příspěvky, a to 10 USD pro individuální členství a 20 USD pro institucionální členství. Členský příspěvek lze zaplatit přímo mezinárodní organizaci nebo národní pobočce.

Pobočka po svém vzniku automaticky získává kompletní produkci ISKO v angličtině (včetně časopisu Knowledge Organization) a podporu nakladatelství INDEKS Verlag.

Co je třeba udělat?

Založení české pobočky ISKO - Czech ISKO Chapter (CIC) - předpokládá následující organizační postup:

ADMINISTRACE

 • Sestavení přípravného výboru, který zorganizuje založení české pobočky ISKO (Czech ISKO Chapter - CIC)
 • Získání dostatečné členské základny - odborníků, kteří se zabývají pořádáním informací z různých aspektů
 • Schválení formálních náležitostí (statut)
 • Registrace CIC u ISKO
 • Registrace CIC u MV ČR
 • Volba výkonných orgánů (představenstva)
 • Členské příspěvky
PODROBNÁ FORMULACE CÍLŮ A ÚKOLŮ
 • Formulace krátkodobých a střednědobých cílů CIC
 • Formulace priorit CIC
 • Navázání kontaktů s národními a mezinárodními partnery CIC
ODBORNÝ PROGRAM
 • Příprava odborných akcí různé úrovně a periodicity
INFORMACE A PUBLIC RELATIONS
 • Informace o zřízení CIC pro širší odbornou veřejnost a všechny ostatní zájemce

Pokud máte zájem o činnost v české pobočce ISKO, prosíme o kontakt na adresu nebo o vyplnění předběžné přihlášky.

Na níže uvedené kontaktní adrese Vám rádi poskytneme další informace a zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní adresa:

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentní knihovna ČR
Josef Schwarz
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
tel.: 02/57174511
e-mail: schwarz@psp.cz
URL: http://www.psp.cz/kps/knih/

Poznámky:

1. První informací o ISKO publikovanou v české odborné literatuře byl zřejmě článek T. Samka z r. 1995. Viz SAMEK, T. Výzkumný seminář o kompatibilitě a integraci pořádacích systémů (Varšava, 13.-15. září 1995). Infocus, 1995, roč. 1, č. 12, s. 324-325.

2. Poprvé tohoto termínu zřejmě použil T. Samek - viz http://listserv.cesnet.cz/lwgate/KNIHOVNA/archives/knihovna.log9606/date/article-2.html

3. Volně podle DAHLBERG, I. Knowledge organization : definition. Dostupné z URL: http://index.bonn.iz-soz.de/~sigel/ISKO/ko-def.dahlberg.html.

4. Volně podle oficiálního materiálu. Viz URL: http://www.ceit.sk/wwwisis/iskoabo.htm

5. Blíže viz http://www.ceit.sk/wwwisis/iskonews.htm. Sborník ze semináře je v ČR dostupný v Parlamentní knihovně ČR (sign. F 68454).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef a JONÁK, Zdeněk a PÁLKA, Peter. Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání znalostí. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10244. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10244

automaticky generované reklamy
registration login password