Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podnik v informační společnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Podnik v informační společnosti

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Recenze na knihu: Basl, J. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Praha : Grada, 2002. 142 s.


Nestává se často, aby se dílo, které se týká podnikových informačních systémů, zmiňovalo v širším kontextu o informační společnosti a stejně tak se zabývalo příklady externích informačních systémů, které jsou v některých situacích navozených v publikaci blízké oboru informačních studií a knihovnictví a které mají původ v databázových centrech vědeckotechnických a ekonomických informací.

Také je žádoucí ze strany lidí (potenciálních či již faktických uživatelů) v podnicích uvědomit si fakt, že externí informace a jejich "vytěžování a dolování" jim může poskytnout znalostní konkurenční výhodu a že řadu věcí lze získat právě díky informačním zdrojům a databázím přístupným v informačních institucích a knihovnách. Doceňuje se např. význam některých odborných knihoven, některých na průmyslové a technické sféry zaměřených akademických knihoven, Státní technické knihovny a jejích zdrojů, tak, jako tomu je např. ve světě? Ve světě existují dokonce celé asociace odborných knihoven (např. Special Libraries Association), které se podnikovými informačními systémy musejí zabývat v teoretickém a hlavně praktickém pohledu, jinak by u uživatelů neobstály, kdyby nebyly v obraze, co se v současných podnicích a ekonomice děje.

Monografie, kterou vydává nakladatelství Grada v edici Management v informační společnosti v měsíci dubnu, je poměrně podrobnou exkurzí do problematiky role podniku v informační společnosti a podnikových informačních systémů.

Pro 70. léta bylo typické upření k informačním technologiím, v 80. letech se projevoval zejména zájem o metodologii tvorby informačních systémů a v letech devadesátých začala být klíčovou oblast strategického plánování a řízení informačních systémů s ohledem na podporu hlavních podnikových cílů. Pro počátek 21. století se předpokládá posun zájmu k základnímu prvku každého informačního systému - k lidskému faktoru.

Podnikové informační systémy dnes představují jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperity. Kategorie softwaru tzv. celopodnikových aplikací - ERP (Enterprise Resource Planning) pak prodělává v 90. letech velký rozvoj.

Kniha je tvořena třemi základními oddíly. První část se zabývá problematikou globalizace, informační společnosti a podniku, který se v ní nachází. Druhá část se věnuje roli informací v podniku (a to včetně externích informací) a informačním systémům, dále rozboru ERP systémů včetně jejich rozšíření za hranice podniků ("extended ERP"). Třetí část se zabývá "projektem změny" informačního systému podniku a jeho aplikace do podnikové praxe včetně výběru a implementace systému. Kniha jako jedna z prvních v ČR poukazuje na potenciál metody TOC (Theory of Constraint).

Kniha je pro dobře vedený metodologický výklad a řadu případových úloh vhodná pro všechny zájemce, kteří se zabývají problematikou informační společnosti ve vztahu k podniku, digitální ekonomice, nové úloze řízení vztahu se zákazníky (CRM) či se zabývají manažerskými informačními systémy a problematikou business intelligence. Vzhledem k tomu, že v poslední době stoupá dobré (ale z části bohužel donucené vzhledem k finanční situaci v knihovnách a informačních institucích) uplatnění i absolventů českých a moravských informačních a knihovnických škol v "tvrdé" firemní a podnikové praxi a že tato problematika začíná být po letech zkoumána (pochopitelně v patřičných a logicky omezených rozhraních a dimenzích) i oblastmi oboru informační věda, pak může kniha splňovat roli jedné ze základních učebnic o podnikových informačních systémech napsaných v ČR v poslední době.

Často rozporné vztahy "lidí od IT" a "lidí od informačních zdrojů" je nutné vidět jinak a perspektivně jako ne vůbec rozporné, ale naopak - synergické. Kniha Josefa Basla takové synergii nahrává.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Podnik v informační společnosti. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-10907. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10907

automaticky generované reklamy