Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví

0 comments
Anglicky
English title: 
E-print archives and digital libraries in Library and Information Science
English abstract: 
<p>The article presents current open access information resources to scientific information. The most important information resources in Library and Information Science – subject archives and e-print archives – are described.</p>
Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu. První díl byl publikován v zářijovém, druhý díl v říjnovém, třetí díl v listopadovém, čtvrtý díl v prosincovém, pátý díl v lednovém, šestý díl v únorovém a sedmý díl v březnovém a osmý díl v dubnovém čísle časopisu Ikaros, další pokračování najdete v příštím čísle.

Úvod

Současný svět nás stále víc a více přesvědčuje o tom, že nic se neděje izolovaně od celku. Většina událostí a jevů v soudobé společnosti má svůj původ v nezměrném množství rozmanitých skutečností, které spolu souvisí, navzájem se ovlivňují a společně vytváří komplexní obraz lidského světa. Díky dané skutečnosti dospějeme k faktu, že žijeme v malém světě, kde je vše spojeno se vším ostatním. Neustále jsme svědky probíhající informační revoluce, při níž vědci z nejrůznějších oborů a oblastí výzkumu objevují, že komplexita má svou přísnou architekturu a řád. Otevírají se nové perspektivy vzájemně propojeného světa informací, který dává tušit, jak důležité jsou sítě a síťová spojení. Rovněž na základě dlouholetých zkušeností informačních pracovníků lze dospět k poznání, že informační věda má obrovský význam v procesu zvládnutí transformace společnosti na společnost informační.

Bouřlivý rozvoj moderních informačních technologií v posledních desetiletích přinesl mnoho změn, které zasáhly většinu oblastí lidské činnosti a celkem přirozeně ovlivnily také publikování a šíření tradičních dokumentů. Vědecké knihovny a informační střediska jsou jedním z článků informačního řetězce, a tak se mnohé změny dotýkají i jejich činnosti. Právě v souvislosti s vědeckými knihovnami a dalšími informačními institucemi jsou jak v zahraničí, tak v českém prostředí často zmiňovány čtyři podstatné faktory, které formují současné knihovnicko-informační prostředí: nárůst počtu publikovaných informací; rozmach přístupu k informacím pomocí informačních a komunikačních technologií; rostoucí poptávka po fyzickém přístupu k dokumentům, na základě rozšířenějšího přístupu k bibliografickým záznamům; snižování kupní síly knihoven, která je nutí utratit více finančních prostředků za méně dokumentů a informací. V návaznosti na zmíněné faktory se objevují výrazné tendence vedoucí k rozšíření snadné přístupnosti veškerých informačních zdrojů prostřednictvím internetových prostředků. Významně se tedy prohlubují a rozšiřují možnosti využití kvalitních odborných a vědeckých informací, v rámci zdrojů s otevřeným přístupem.

Proto se v rámci tohoto článku budeme zabývat nejdůležitějšími typy informačních zdrojů s otevřeným přístupem v oboru informační věda a knihovnictví, vysvětlíme si jejich podstatu a odkážeme na jejich praktické aplikace ve webovém prostředí. Stručně uvedeme podstatné charakteristiky nejvýznamnějších existujících archivů elektronických tisků a digitálních knihoven, určených k uspokojování potřeb odborníků v našem oboru.

Otevřené archivy a digitální knihovny pro informační vědu a knihovnictví

Mezi velkým počtem archivů elektronických tisků s otevřeným přístupem lze v současné době identifikovat i několik archivů zaměřených na obor informační věda a knihovnictví. Archivy jsou určeny k rychlé a bezplatné komunikaci informací v rámci našeho oboru. Jejich otevřenost nespočívá pouze v rovině bezplatného vyhledávání a využívání informací koncovými uživateli nebo dalšími informačními službami, ale také v rovině svobodného a trvalého ukládání vlastních informací samotnými autory. Archivy elektronických tisků tak v současnosti spolu s volně dostupnými online časopisy patří ke dvěma základním formám otevřeného, resp. volného elektronického publikování ve vědě [1].

Prvním významným zdrojem informací s otevřeným přístupem v oblasti informační vědy je digitální archiv @SIC – Archive Ouverte en Science de l´Information et de la Communication, založený v roce 2002. Digitální archiv elektronických tisků zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oboru vědy o informacích a komunikace. V současnosti zpřístupňuje cca 929 plných textů dokumentů ve francouzštině [2]. Systém je založen a provozován na bázi softwaru EPrints, který je pro nekomerční účely dostupný zdarma ze sídla EPrints.org. V archivu je možné vyhledávat informace pomocí prohlížení předmětového rejstříku, dále pomocí přímé formulace dotazu v jednoduchém nebo pokročilém vyhledávacím režimu. K dispozici je rovněž vyhledávání v plných textech, vhodně doplněné o vyhledávání podle identifikátorů dokumentů. Tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů. Systém umožňuje komunikaci ve francouzském a anglickém jazyce.

Dalším představitelem je digitální knihovna dLIST – Digital Library of Information Science and Technology, která byla spuštěna do provozu v roce 2002. Digitální knihovna informační vědy a technologií je založena na modelu archivu elektronických tisků a umožňuje přístup k plným textům dokumentů včetně metadat z oboru informační věda a oblasti (informačních) technologií. Aktuálně umožňuje přístup k cca 1 300 plným textům dokumentů [3]. K prohledávání archivu je možné využít nabídky prohlížení rejstříků podle data publikování, seznamu autorů, typu elektronického tisku, předmětového rejstříku a názvu konference. Pro vyhledávání je k dispozici přímá formulace dotazu v jednoduchém nebo pokročilém režimu. Systém archivu je budován na základě principů OAI – Open Archive Initiative a principů organizace EPrints.org. Tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů. Systém komunikuje s uživatelem v anglickém jazyce.

Třetím představitelem je elektronická knihovna DoIS – Documents in Information Science, která vznikla v roce 2001.

DoIS je elektronickou službou pro zpřístupňování a vyhledávání nejnovějších informací z oboru informační a knihovní vědy, s odkazy na úplné elektronické texty webových dokumentů. V současnosti elektronická knihovna umožňuje přístup ke zhruba 15 183 záznamům článků z časopisů a 4 500 záznamů statí z konferenčních sborníků. V rámci webových stránek DoIS je nyní volně k dispozici cca 14 070 plných textů dokumentů [4]. Systém DoIS je vytvářen podle vzoru úspěšného systému RePEc – Research Papers in Economics a budovaná databáze využívá data z širšího projektu RCLIS – Research in Computing, Library and Information Science, s možností distribuovaného přístupu k popisu dokumentů. Pro komunikaci dat je používán návrh formátu AMF – Academic Metadata Format, který využívá několik specifikací DublinCore, Open URL, aj. Tvoru záznamů v DoIS zajišťuje mezinárodní tým spolupracovníků, pracujících na dobrovolné bázi.

Posledním reprezentantem je mezinárodní archiv E-LIS – Eprints in Library and Information Science, který byl uveden do provozu v lednu 2003. Jedná se o digitální knihovnu založenou na modelu archivu elektronických tisků, která zahrnuje úplné texty dokumentů včetně metadat z oboru informační věda a knihovní věda. V současné době patří elektronický archiv E-LIS k nejvýznamnějším a největším archivům v našem oboru a umožňuje přístup k cca 7 563 dokumentům [5]. Archiv byl založen jako rozšíření existující služby významné výzkumné komunity RCLIS – Research in Computing, Library and Information Science a jeho cílem byla podpora otevřeného, bezplatného a snadného přístupu k dokumentům, reprezentujícím především výzkumné aktivity v oboru informační vědy, a to v globálním měřítku [6]. Archiv E-LIS má mezinárodních charakter, je určen neomezenému počtu autorů a pro české autory je zajímavý především proto, že umožňuje ukládat dokumenty v národních jazycích, tj. také v češtině, což není u jiných elektronických archivů běžné. Nicméně doporučovaným jazykem zůstává angličtina a povinností autorů je uložení abstraktu a klíčových slov v anglickém jazyce. Archiv E-LIS je otevřen maximálnímu počtu autorů a před prvním uložením dokumentu je od autorů požadována registrace. Příspěvky podléhají kontrole ze strany editorů systému. Pro uložení do archivu E-LIS jsou přijímány různé typy dokumentů: bibliografie, knihy a jejich kapitoly, edice monografických materiálů, konferenční sborníky, stati z konferencí, konferenční postery, datové soubory, zprávy fakult nebo ústavů ze sledovaných oborů, průvodce, časopisy (online stránkované i nestránkované) a jejich články, knihovnické instruktážní materiály, články z novin a magazínů, preprinty, prezentace, technické a výzkumné zprávy, sylaby, disertace, výukové příručky, projektové a obchodní plány a jiné. Archiv E-LIS přijímá dokumenty také ve velkém množství formátů: PDF, PS, TeX, LaTeX (DVI), HTML, XML, ASCII, PPT, DOC a RTF, avšak alespoň jeden z formátů dokumentu, který je ukládán, musí být ve formátu HTML, PDF, PS nebo ASCII (důvodem je extrakce záznamů citací z dokumentů automatickou cestou) [7]. Doporučovanými formáty jsou však formáty PDF a HTML. Specifikem archivu je využití vlastního klasifikačního schématu JITA při zpracování metadat a pro věcné pořádání dokumentů. Jedná se o jednoduché schéma předmětových kategorií a v současné době zahrnuje dvanáct hlavních předmětových kategorií, které jsou řazeny do tří úrovní. Hlavní kategorie jsou označeny velkými písmeny a dále jsou členěny na nižší úrovni do podkategorií, kterých je v současnosti celkem 135. Elektronický archiv E-LIS nabízí také celou škálu služeb pro koncové uživatele, kteří mohou využít možností vyhledávání záznamů pomocí navigování prohlížením rejstříků: autorů nebo editorů; časopisu nebo knihy; předmětového rejstříku; země původu; data publikování nebo aktuálně přidaných záznamů. Vlastní vyhledávání je možné pomocí přímé formulace dotazu v jednoduchém nebo pokročilém režimu. Systém archivu E-LIS je budován na základě principů OAI – Open Archive Initiative a principů organizace EPrints.org.

Závěrem

Komunikace informací a přístupy k odborným informacím prodělaly na počátku nového tisíciletí rozsáhlé změny. Systémy elektronického publikování a některé nové formy předávání informací v prostředí internetu vyvolávají otázky po nových možnostech přístupu vysokoškolských studentů či běžných uživatelů vědeckých knihoven k odborným informacím. Vyvíjí se nové možnosti neomezeného využití volně dostupných zdrojů, úzce související s otázkami otevřeného přístupu k plným textům elektronických materiálů. Neustálým srovnáváním tradičních a nových modelů přístupu k odborným informacím se postupně vytváří nejen nutné zázemí pro využití kvalitních zdrojů, ale rovněž se otevírají další možnosti v poskytování knihovnicko-informačních služeb. Vědečtí pracovníci a informační pracovníci knihoven sehrávají významnou roli na cestě od kvantity ke kvalitě, resp. od placených k volně dostupným odborným informacím a informačním zdrojům.

V našem závěrečném setkání seriálu o fenoménu otevřeného přístupu v informační společnosti se budu zabývat otázkami další možné budoucnosti a vývoje OA v elektronickém prostředí. Na základě publikované literatury se pokusím vysledovat souvislosti otevřeného přístupu k odborným a vědeckým informacím a upozorním na podstatná paradigmata nejen v této oblasti, ale i současné informační vědě a knihovnictví. Domnívám se, že díky stále se prohlubující tendenci vedoucí ke snadnému zpřístupňování informací, resp. informačních zdrojů nastal čas změn. Proto je nezbytné o změnách nejen vědět, zabývat se jimi, ale i diskutovat o jejich kladných a záporných stránkách. To vše s ohledem na stávající teoretické i praktické zázemí všech typů knihovnicko-informačních institucí, které s otevřenými zdroji pracují, nebo je poskytují svým uživatelům.

Poznámky:
 1. Bratková, E. (2006b), nestr.
 2. údaj z 14. dubna 2008
 3. údaj z 14. dubna 2008
 4. údaj z 14. dubna 2008
 5. údaj z 15. dubna 2008
 6. Bratková, E. (2006b), nestr.
 7. Bratková, E. (2006b), nestr.
Použitá literatura:
 1. @SIC : Archive Ouverte en Science de l´Information et de la Communication [online]. 2002- [cit. 2008-04-05]. Dostupný z WWW: <http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/>.
 2. BRATKOVÁ, Eva (2003). Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační vědy. Národní knihovna. 2003, roč. 14, č. 4, s. 254-269.
 3. BRATKOVÁ, Eva (2006a). Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In Inforum 2006 – 12. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23. – 25.5.2006 [online]. Praha : AiP, 2006 [cit. 2008-04-14]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Bratkova_Eva.pdf>.
 4. BRATKOVÁ, Eva (2006b). Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve také české autory. In Inforum 2006 – 12. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23. – 25.5.2006 [online]. Praha : AiP, 2006 [cit. 2008-04-14]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva2.pdf>.
 5. dLIST : Digital Library of Information Science and Technology [online]. 2002- [cit. 2008-04-15]. Dostupný z WWW: <http://dlist.sir.arizona.edu/>.
 6. DoIS : Documents in Information Science [online]. 2001- [cit. 2008-04-15]. Dostupný z WWW: <http://wotan.liu.edu/dois/>.
 7. E-LIS : E-Prints in Library and Information Science [online]. 2003 - [cit. 2008-04-15]. Dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/>.
 8. KOLLÁROVÁ, Mária. Začiatok nového milénia v znamení otvárania informačného priestoru. ITlib. 2005, roč. 9, č. 2, s. 4-8.
 9. Open access : From Wikipedia, the free encyclopedia. In Wikipedia : The Free Encyclopedia [online]. St. Petersburg (USA) : Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2008-04-18]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access>.
 10. PAPÍKOVÁ, Vendula; PAPÍK, Richard. Informace – komunikace – věda – výzkum. ITlib. 2007, roč. 11, č. 3, s. 14-18.
 11. PLANKOVÁ, Jindra. Svobodný přístup k odborným informacím – hrozba nebo výzva? In Inforum 2006 – 12. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23. – 25.5.2006 [online]. Praha : AiP, 2006 [cit. 2008-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Plankova_Jindra.pdf>.
 12. POTOMKOVÁ, Jarmila. Úvaha na aktuální téma „Open Access“ [online]. květen 2007 [cit. 2008-04-15]. Formát PDF. Dostupný z WWW: <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/IC/OpenAccess.pdf>.
 13. SUBER, Peter. Open Access Overview : Focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. Richmond (USA) : Earlham College, 2004-2006. Last revised June 19, 2007. [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>.
 14. VLASÁK, Rudolf. DDS a on-line digitální knihovny : změna jednoho paradigmatu. In Inforum 2004 – 10. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25. – 27.5.2004 [online]. Praha : AiP, 2004 [cit. 2008-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Vlasak_Rudolf.pdf>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PLANKOVÁ, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-12781. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12781

automaticky generované reklamy