Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

On-line databáze Divadelního ústavu

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

On-line databáze Divadelního ústavu

0 comments

Divadelní ústav se v letošním roce připojil k moderním informačním institucím, které zpřístupňují své databáze prostřednictvím sítě Internet. Tento elektronický projekt byl vytvořen pracovníky knihovny a bibliografie ve spolupráci s firmami KP-SYS s.r.o. a REBEX ČR s.r.o. Obě databáze jsou včleněny do struktury divadelní domény www.divadlo.cz, kde lze přístup k vyhledávacím formulářům najít v sekci Databáze v hlavním menu a samozřejmě také na webových stránkách Divadelního ústavu www.divadelni-ustav.cz (rubrika Databáze on-line), případně z webových stránek jednotlivých oddělení DÚ.

Informace o knihovně Divadelního ústavu
Vznik knihovny Divadelního ústavu se datuje do 50. let, kdy byly jako základ pro unikátní sbírku použity znárodněné archivy divadelních agentur společně s archivem Československého divadelního a literárního jednatelství (dnes Dilia). V roce 1975 byl Divadelní ústav sloučen se Scénografickým ústavem a fond knihovny se tak významně obohatil o sbírku dokumentů zdejší scénografické knihovny. Dnes patří knihovna Divadelního ústavu k největším evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla. Její fond obsahuje více než 110 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních her a periodik s divadelní tematikou.

On-line katalog v knihovně Divadelního ústavu
Knihovnická databáze obsahuje všechny záznamy zpracované v automatizovaném knihovnickém systému KP-SYS, který knihovna DÚ používá od r. 1997. Díky grantu Ministerstva kultury ČR na retrospektivní katalogizaci, který knihovna získala v témž roce, se do elektronické databáze postupně začaly doplňovat i záznamy knih zakoupených před r. 1997. Do automatizovaného katalogu knihovny se za uplynulých pět let převedlo bezmála 85 % odborné divadelní literatury a publikovaných divadelních her shromážděných v knihovně od r. 1950. V dubnu 2002 byla tato ojedinělá oborová databáze, která v současné době čítá více než 85 000 záznamů, zpřístupněna široké veřejnosti na webových stránkách Divadelního ústavu v podobě on-line katalogu.

Vyhledávání v on-line katalogu
Vyhledávání probíhá nad daty v knihovnickém systému KP-SYS. Při tvorbě vyhledávacího formuláře jsme usilovali o to, aby bylo vyhledávání maximálně jednoduché a přehledné (s ohledem na laické uživatele bez možnosti konzultace s odborníky) a zároveň dostatečně přesné. Katalog umožňuje vyhledávání požadovaných dokumentů podle slov z názvu, autorů (interpretů), klíčových slov, nakladatelství, roku a místa vydání a ISBN (ISSN) - viz obr. 1.

Obrázek 1

Systém vyhledává podle jednotlivých slov (jako logický součin), do všech vyhledávacích polí vyjma roku vydání lze vyplnit více slov a pro upřesnění dotazu použít všech vyhledávacích kritérií. V případě autorů lze zamezit redundanci výsledných záznamů použitím uvozovek (např. formulace dotazu ve tvaru Čapek Josef vyhledá i záznam Blanc maladie, ve kterém figuruje Karel Čapek a Josef Křesina, zatímco "Čapek Josef" vyhledá pouze díla Josefa Čapka).

Výběr lze dále zúžit nebo rozšířit zadáním typu dokumentu, kde se nabízejí následující možnosti:
Všechny dokumenty
Monografie
Divadelní hry
Divadelní hry ve sborníku
Divadelní hry v časopisech
Kapitola v knize
Periodika
Hudebniny
AV média

Výsledkem hledání je průběžně číslovaný abecední seznam záznamů o dokumentech odpovídajících zadanému vyhledávacímu kriteriu (viz obr. 2). Seznam je rozdělen na jednotlivé stránky po 20 záznamech, kde se vždy v hlavičce a v zápatí uvádí celkový počet vyhledaných záznamů a počet stránek, do kterých byl výsledek rozdělen.

Obrázek 2

Seznam lze vytisknout celý po přepnutím do formátu pro tisk, případně si označit některé záznamy a vytisknout jen vybrané.

Názvy děl jsou interaktivní a kliknutím na ně se zobrazí úplný bibliografický záznam dokumentu (viz obr. 3), kde lze vyčíst i signaturu knihy, případně stiskem tlačítka "klíčová slova" zobrazit předmětová hesla, počet osob a formální deskriptory (žánr) příslušného záznamu.

Obrázek 3

Pokud by uživatel přece jen potřeboval při vyhledávání nápovědu, jsou k vyhledávacímu formuláři on-line katalogu připojeny hlavní zásady pro vyhledávání, případně je možné zobrazit komplexní nápovědu stiskem tlačítka "Help", které je jednoduše přístupné ze všech etap vyhledávání, stejně jako tlačítko "Nové hledání" umožňující okamžité zobrazení prázdného vyhledávacího formuláře pro další dotaz.

Informace o bibliografické databázi Divadelního ústavu
V padesátých letech začaly v Divadelním ústavu práce na projektu bibliografické kartotéky, která by zachycovala všechny články o divadle publikované ve vybraných novinách a časopisech vycházejících na našem území od roku 1858. Tato retrospektivní článková bibliografie je zpracována v několika fondech, které odrážejí různé etapy snah o vybudování české divadelní bibliografie. Doplňování pokračovalo do roku 1989. Převážná část záznamů je uložena v lístkových kartotékách. Dnes obsahuje základní kartotéka článků přes 300 000 záznamů, řazených podle hesel věcných, jmenných, místních i autorských, kartotéka české a do češtiny přeložené dramatické tvorby zahrnuje asi 50 000 záznamů činoherních textů a kartotéka článkové bibliografie za léta 1969 až 1976 obsahuje zhruba 40 000 záznamů.

V září 1996 začalo obnovené bibliografické oddělení Divadelního ústavu zpracovávat články o českém i světovém divadle v automatizovaném knihovnickém systému KP-SYS. Domácí odborný divadelní tisk byl do databáze zpětně vyexcerpován od roku 1990. Divadelní periodika, která dosud nebyla bibliograficky zpracována, jsou postupně excerpována kompletně od počátku vydávání (např. Ochotnické divadlo/Amatérská scéna od r. 1955, Scénografie od roku 1963 apod.). Články z deníků a vybraných periodik kulturního zaměření jsou v databázi od sezóny 1996/97. Z vybraných zahraničních časopisů jsou podchycena všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Celkem bylo dosud sledováno 250 českých deníků, časopisů a sborníků a přes 60 zahraničních titulů. Rešerše jsou uživatelům poskytovány na počkání, výstupy je možné si prohlédnout v databázi, vytisknout nebo uložit na disketu.

V dubnu 2002 byla databáze zpřístupněna na webových stránkách Divadelního ústavu. V současné době obsahuje přes 87 000 záznamů. Seznamy zpracovaných periodik v databázi i v bibliografických kartotékách jsou zveřejněny na webových stránkách Divadelního ústavu i na liště u vyhledávacího formuláře.

Vyhledávání v on-line článkové databázi
Vyhledávání probíhá nad daty v systému KP-SYS. Vyhledávací formulář umožňuje jednoduchým způsobem vyhledávat články o divadle podle slov z názvu, autora článku, autora hry nebo interpretů, klíčových slov, názvu akce nebo festivalu, názvu inscenace, názvu nebo části názvu divadla nebo souboru, zdrojového dokumentu a data vydání dokumentu - viz obr. 4.

Obrázek 4

Systém vyhledává podle jednotlivých slov (jako logický součin), do všech vyhledávacích polí lze zadat více slov a pro zpřesnění výběru kombinovat vyhledávací kritéria. V některých polích je ale nutné respektovat specifika oboru (většina divadel má v názvu slovo divadlo, některá divadla jsou vícesouborová, řada festivalů začíná slovem festival, podstatný časový údaj není rok ale sezóna). V těchto případech je nutné uvádět název nebo část názvu jako sousloví v uvozovkách, sezónu nebo premiéry v konkrétní sezóně v přesně daném tvaru apod. Help k jednotlivým polím vyhledávacího formuláře i s praktickými příklady je připojen k on-line databázi článkové bibliografie.

Výběr lze dále zúžit nebo rozšířit zadáním druhu článku, typu dokumentu a původem zdroje, kde se nabízejí následující možnosti:
Druh článku: Libovolné - Recenze - Referát - Rozhovor - Portrét - Nekrolog
Typ dokumentu: všechny dokumenty - články - články ve sborníku
Zdroje: české - zahraniční.

Výsledkem hledání je průběžně číslovaný abecední seznam názvů článků na zadané téma. Názvy článků jsou interaktivní, kliknutím na ně se zobrazí úplná citace článku nebo kliknutím na nabídku úplné záznamy se zobrazí citace všech vybraných záznamů. Kliknutím na tlačítko KW se zobrazí hesla, která upřesňují, o čem článek je, a mohou napovědět, jak dál hledat. Seznam je rozdělen na jednotlivé stránky po 20 záznamech, kde se vždy v hlavičce a v zápatí uvádí celkový počet vyhledaných záznamů a počet stránek, do kterých byl výsledek rozdělen - viz obr. 5 a 6.

Obrázek 5

Obrázek 6

Volbou formátu pro tisk lze vytisknou všechny záznamy, případně je možné označit některé záznamy a vytisknout jen vybrané.

K vyhledávacímu formuláři on-line článkové databázi je připojen Help, který je přístupný ze všech fází vyhledávání. Tlačítko Nové hledání umožňuje rychlý návrat k prázdnému vyhledávacímu formuláři pro další zadání dotazu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PŘIKRYLOVÁ, Miroslava a SOUČKOVÁ, Alena. On-line databáze Divadelního ústavu. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2023-01-28]. urn:nbn:cz:ik-12447. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12447

automaticky generované reklamy
registration login password