Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví

0 comments
Autoři: 

Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I / editoři Richard Papík, Martin Souček, Anna Stöcklová. [Praha] : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, c2001. 1 CD-ROM.

Doporučená konfigurace: Pentium, 133 MHz, RAM 32 MB, grafický adaptér SVGA (800x600, 1024x768), CD-ROM 16x, MS Windows 95/98/2000/NT/XP, Acrobat Reader v. 4.0 a vyšší."Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I." – tak zní název CD-ROM vydaného Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze koncem roku 2002. Jedná se o výsledek projektu "Interaktivní modulární výukový systém na podporu informačního a knihovnického vzdělávání" financovaný v roce 2001 z programu VISK 2. Editory obsahu CD-ROM byli Richard Papík, Martin Souček a Anna Stöcklová (všichni pracovníci ÚISK).

Zdroj si klade za cíl prostřednictvím většinou původních textů na různá témata přehledně shrnout, co vše je v současnosti předmětem knihovnicko-informační profese, a být doplňujícím materiálem v procesu vzdělávání studentů, knihovníků a informačních profesionálů. (Bohužel, vzhledem k tomu, že od uzávěrky textů pro tento CD-ROM uběhl rok, řada informací zde není již aktuálních a nové informace zde samozřejmě chybí.)

Záměrem této recenze je zhodnotit obecně obsah CD-ROM, výběr textů, možnosti jejich vyhledávání a uživatelské rozhraní, nikoliv kvality jednotlivých textů (jelikož jejich fundovanému hodnocení by musely předcházet hodiny a hodiny studia poměrně rozsáhlých textů a jelikož věřím, že toto hodnocení by dopadlo veskrze kladně).

Vstupní obrazovka obsahuje pět odkazů:

  • Úvod
  • Témata
  • Autoři
  • Názvy
  • Klíčová slova

Ve velice stručném a nepříliš informačně nabitém Úvodu rozhodně postrádám informace o tom, podle jakého klíče byla vybírána témata a autoři jednotlivých textů. Nedozvíme se zde ani to, zda a jakým způsobem byly texty redakčně zpracovány, upraveny. Po Úvodu následuje odkaz na čtyři oddíly, které umožňují prohlížet texty z různých hledisek.

Na CD lze obsah (ve formátu PDF) spíše jen prohlížet, nikoliv vyhledávat, což je pro informační zdroj tohoto typu téměř nutností a tento fakt považuji za velice závažný nedostatek. Navíc – kdo jiný by měl vytvořit elektronický informační zdroj s možností kvalitního vyhledávání než instituce, která věnuje tomuto tématu tolik pozornosti ve svých učebních osnovách?

Jednotlivé oddíly mají následující rozsah a funkce:

Autoři

Přehled všech názvů textů (téměř 50) od jednotlivých autorů (téměř 40). Jak jsem již uvedla, uživateli CD-ROM zůstává utajena informace o způsobu výběru autorů. (Mimochodem, pohledem na jejich jména a stručná curriculum vitae – při troše znalosti prostředí – zjistíme, že převážnou většinu tvoří interní či externí vyučující na ÚISK, studenti magisterského či doktorandského studia na ÚISK a jen v několika málo případech osoby na ÚISK relativně nezávislé...).

Kliknutím na červený symbol před jménem každého autora získáme v červeném rámečku stručné životopisné údaje daného autora. Kliknutím na zelený symbol před názvem textu (článku) získáme v zeleném rámečku klíčová slova přidělená daným textům. Kliknutím na jméno autora či název článku pak získáme vlastní text (ovšem nejprve je třeba vyčkat, než se spustí program Acrobat Reader, jelikož všechny texty jsou uloženy, jak již naznačeno, ve formátu PDF).

Názvy

Oddíl obsahuje abecední seznam názvů všech textů, vždy s uvedením jejich autora. Ovládání je zde v podstatě shodné jako v oddílu Autoři - před každým názvem je opět uveden zelený symbol skrývající klíčová slova k danému textu; kliknutím na název článku opět získáme daný text.

Témata

V oddílu Témata jsou jednotlivé texty rozděleny do následujících sekcí:

(Jednoduchým součtem zjišťuji, že zde nemohou být všechny texty, ke kterým najdeme přístup v oddílu Názvy a Autoři...).

Kromě těchto sekcí je zde dále sekce nazvaná "Software a hardware v knihovnách", která ovšem neobsahuje odborné texty, avšak propagační materiály několika firem dodávajících knihovní systémy a další produkty v prostředí domácího trhu (nedozvíme se, bohužel, proč není např. výčet knihovních systémů úplný a zda jde o placenou inzerci; nehledě na neaktuálnost daných informací rok po jejich poskytnutí redakci).

Další sekce v oddílu Témata je vzletně nazvaná Archív klasiků (poznámka všetečného korektora: správný tvar je ovšem "archiv"). Zklamán je ten, kdo v této sekci čeká obsažný přehled textů od klasiků oboru. Je minimálně zarážející fakt, že zařazeny jsou zde pouhé dva články autorů Augustina Merty a Karla Janoše – jedná se o texty, ke kterým nalezneme přístup i z jiných oddílů, ovšem které jsou specifické tím, že nebyly původně psány pro tento CD-ROM.

Posledním odkazem v oddílu Témata je "Výběr článků z elektronického časopisu Ikaros". Redakce časopisu Ikaros vybrala pro tento CD-ROM podle svého uvážení asi 45 nejhodnotnějších/nejrelevantnějších článků z různých rubrik (Informační zdroje, Rozhovory, Digitalizace, Elektronické publikování, Knihovny, Informační věda, Informační politika, Legislativa). Vzhledem k roční lhůtě, která uplynula od odevzdání textů redakci CD-ROM, ovšem nemohly být zařazeny texty právě z posledního ročníku Ikara (zde však je snadnou pomocí www.ikaros.cz); a co je dále podstatné – URL odkazy na původní články nejsou již v současnosti platné, neboť v průběhu roku 2002 vznikl ze statického Ikara Ikaros dynamický a původní odkazy na články tak již nejsou aktuální. Je škoda, že v přehledu článků chybí výrazná informace o tom, kdy originální článek vyšel (tohoto se můžeme dopídit pouze v citaci uvnitř každého článku).

A konečně mi dovolte v případě výběru z Ikara malý osobní (a jen zdánlivě úsměvný) povzdech: editoři CD-ROM se bohužel nevyvarovali chyby, kterou je záměna jména Iva Celbová a Ludmila Celbová. Tedy dovolte na tomto místě uvést věci na pravou míru – autorkou článku "Katalogizace elektronických zdrojů na internetu: proč, co, jak?" (sekce Knihovny) a článku "Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie" (sekce Elektronické publikování) je Ludmila Celbová.

Klíčová slova

Zde nalezneme abecední seznam všech klíčových slov přidělených jednotlivým článkům. Evidentně se jedná právě a výhradně o ta klíčová slova, která jednotlivým článkům přidělili jejich autoři a do jejich výběru a množství nebylo redakčně nijak zasahováno. Je poněkud nestandardní, že v seznamu jsou skutečně všechna klíčová slova, tj. v mnoha případech zde najdeme hesla duplicitně (většina hesel uvedena 2x, např. heslo "databáze" uvedeno 4x, "IFLA" 7x, "informační věda" 10x, "digitalizace" dokonce 15x). Každé heslo pak odkazuje vždy na článek, ke kterému se vztahuje. Uvedená klíčová slova jsou takto pouze skrumáží hesel a nemohou plnit funkci smysluplného a efektivního rejstříku použitelného pro věcné vyhledávání (prohlížení) článků.

Pokud jde o klíčová slova, zaznamenávám výraznou nevyváženost v množství přidělených hesel jednotlivým textům a zřejmě i nevyváženost ve volbě témat zastoupených na CD-ROM. Jako příklad: v přehledu klíčových slov najdeme plných 20 hesel týkající se parlamentního knihovnictví, a to celkem z 5 článků. Srovnatelné množství bychom tedy teoreticky měli najít např. k akademickým knihovnám (ovšem heslo "akademické knihovny" nalezneme pouze jednou, s odkazem na poměrně nereprezentativní článek "Informační výchova a informační gramotnost" Ludmily Tiché zmiňující se o úloze akademických knihoven v dějinách informační výchovy) nebo univerzitním/vysokoškolským knihovnám, kteréžto klíčové slovo však nenajdeme vůbec. Pokud jde o veřejné knihovny zastoupené z pohledu klíčových slov na recenzovaném CD-ROM, heslo "veřejné knihovny" zde nalezneme 2x (z toho v jednom případě se jedná opět o poměrně nereprezentativní článek "Humanistická environmentalistika a environmentální informační systémy" Jana Činčery zmiňující se o veřejných knihovnách ve vztahu k informacím o životním prostředí).

Z oddílu Klíčová slova se můžeme (na rozdíl od ostatních oddílů) propracovat také k článkům vybraným z Ikara.

Uvedený nedostatek nevyváženosti zahrnutých témat by bylo jistě vhodné zmírnit zařazením výběrové oborové bibliografie.

Tolik k jednotlivým oddílům, na závěr několik slov k uživatelskému prostředí a ovládání CD-ROM.

Grafické rozhraní CD-ROM je poměrně přívětivé a nápadité (do celkové grafické koncepce ovšem rozhodně nezapadá ústřední kresba hlavy se segmentovaným mozkem).

Pokud jde o ovládání/navigaci a orientaci v rámci CD-ROM, zde již spokojenost rozhodně vyjádřit nemohu. CD-ROM nelze v žádném případě ovládat z klávesnice, ale pouze myší. Systém navigace v rámci jednotlivých obrazovek není příliš intuitivní a není zcela jednotný, jako uživatelka jsem měla velký problém se zorientovat (chcete-li alespoň částečně předejít prvotnímu tápání, přečtete si o základních prvcích navigace v úvodním textu k CD-ROM).

Nepříjemný je již výše zmíněný fakt, že všechny texty jsou ve formátu PDF, což mj. znamená, že texty nelze plnotextově prohledávat a že při každém otevírání článku je třeba nejprve vyčkat, než se spustí program Acrobat Reader.

Je-li váš počítač vybaven zvukovou kartou, můžete si prohlížení/studium obsahu CD-ROM zpříjemnit hudbou. Ta je čistě elektronická a má být zřejmě záměrně v souladu s elektronickou formou informačního nosiče – nemá však žádnou souvislost s obsahem CD-ROM, s jeho jednotlivými segmenty, navigací, ani kulturním prostředím. V tomto případě by rozhodně platilo ono "méně je více".

Obecně lze říci, že tento nový zdroj informací o našem oboru je zcela jistě přínosný a může dobře posloužit zájemcům o obor, studentům i lidem z praxe (i když rozhodně ne všechny informace jsou – již vzhledem k charakteru našeho oboru – nadčasové: obsah off-line nosiče bude zastarávat, bylo by proto vhodné v budoucnu uvažovat o aktualizaci CD-ROM, případně o převedení jeho obsahu do on-line podoby).

Zdalipak a kdy bude za dokumentem "Informační studia a knihovnictví v elektronických textech" římská jedna následovat další pokračování? A zdalipak editoři toto pokračování vyléčí z neduhů římské jedničky, které jsou naznačeny v této recenzi?

A na samotný závěr – jak můžete v případě vašeho zájmu tento zdroj získat? Distribucí je pověřena Národní knihovna ČR – objednávku lze učinit jedním z následujících způsobů:

  • on-line vyplněním elektronického formuláře
  • písemně na adrese Národní knihovna ČR, Květa Hedvíková, Klementinum 190, Praha 1
  • osobně po předběžné telefonické dohodě (tel. 221 663 339)

Cena CD-ROM, který byl vydán v nákladu 1000 ks, byla stanovena na 100 Kč.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12439. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12439

automaticky generované reklamy