Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE

2 comments
Autoři: 

GEOBIBLINE, nebo-li Geografické bibliografie ČR online patří mezi největší nekomerční oborové databáze ve světě. Tato unikátní databáze je prostřednictvím svých webových stránek volně přístupná všem, kteří disponují připojením k internetu. Aktuálně zpřístupňuje 216 000 bibliografických záznamů a 40 000 plných textů a objektů (k 1. 3. 2017).

Projekt GEOBIBLINE

Projekt GEOBIBLINE vznikl na základě programu Ministerstva „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů v roce 2007“. Hlavní řešitelkou projektu byla Eva Novotná a následně se přidaly další instituce ke spolupráci: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu s knihovnou Přírodovědecké fakulty MU. Spolu s Geografickou knihovnou PřF UK tvoří institucionální základnu projektu. Z technologického hlediska byla zásadní spolupráce s Ústavem výpočetní techniky UK.

Cílem projektu bylo vytvořit a zpřístupnit ucelenou bibliografii bohemikálních geografických dokumentů (monografií, seriálů, kartografických dokumentů časopiseckých článků, elektronických dokumentů, kvalifikačních prací, grafik, rukopisů či audiovizuálních dokumentů). Databáze GEOBIBLINE obsahuje záznamy dokumentů z oboru geografie a příbuzných oborů (kartografie, demografie, geodézie apod.) Zpřístupňuje geografické záznamy dokumentů českých autorů, v českém jazyce či dokumentů o Česku, původně pro 20. a 21. století.

V souvislosti s prací na projektu TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví) byl časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku (1450-).

Rešerše v základním vyhledávání GEOBIBLINE - uprostřed zobrazen jeden z připojených plných textů
Obrázek č.1: Rešerše v základním vyhledávání GEOBIBLINE - uprostřed zobrazen jeden z připojených plných textů

Projekt TEMAP vycházel z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky [TEMAP, 2008]. Databáze GEOBIBLINE byla díky TEMAPu obohacována o bibliografické záznamy a náhledy kartografických bohemik i plné texty, které byly zpřístupňovány v souladu s autorskými právy. Celkem je připojeno 40 000 odkazů z jiných i externích úložišť.

Plné texty prezentují zejména články z oborových periodik, publikační činnosti Geografické sekce PřF UK a kvalifikačních prací studentů. V rámci projektu se pracovalo mimo jiné i na zkvalitnění geografického vyhledávání map v GEOBIBLINE. Od dubna 2016 umožňoval digitální repozitář geografické vyhledávání pomocí ohraničení oblasti na podkladové mapě. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou vznikl program MapRank Search.

Nové geografické rozhraní MapRank Search

Databáze GEOBIBLINE nabízí uživatelům nový vyhledávací nástroj MapRank Search, který umožňuje vyhledávání map na základě výběru geografické oblasti. To spočívá v tom, že uživatel kliknutím a tažením myší vybere zájmovou oblast nad podkladovou mapou světa. Geografické vyhledávání je zpřístupněno přímo z webových stránek bibliografie. Odkaz je trvale umístěn na webu geobibline.cz v pravém sloupci pod odkazem na projekt TEMAP.

Cílem projektu je zkvalitnit geografické vyhledávání map v GEOBIBLINE a umožnit uživatelům vyhledat mapová díla jednoduchým a rychlým způsobem. Digitalizované mapy jsou zpřístupňovány pomocí nástroje Digitool z univerzitního digitálního repozitáře. Jsou opatřeny metadaty a propojeny také s bibliografickými záznamy GEOBIBLINE, což uživateli umožňuje přistoupit k digitalizovaným mapám přímo z rozhraní databáze.

Bohemikální kartografické dokumenty musí splňovat určité požadavky, aby mohl systém MapRank Search mapové sbírky prohledávat. Pro správnou funkčnost, potřebuje mít program přístup k metadatům mapových děl. Metada musí obsahovat informace o tom, jaké území mapa pokrývá. U záznamů je nutné vyplnit kódované kartografické matematické údaje o mapě, pole pro ukládání zeměpisných souřadnic v podobě pole a podpole 034 a. Ty jsou v Knihovně geografie vyplňovány již od samého počátku katalogizace.

Uživatelské rozhraní MapRank Search v databázi GEOBIBLINE
Obrázek č.2: Uživatelské rozhraní MapRank Search v databázi GEOBIBLINE

Základní mapa umožňuje vyhledávání z mapy. Počet výsledků vyhledávání, může být omezen pomocí filtrů. Omezení je možné pomocí roku vydání, časové osy, měřítka nebo plnotextového vyhledávání. Kromě vyhledávání ze základní podkladové mapy je možné také zadat hledané místo do pole Najdi místo. Volitelné filtry jsou zahrnuty pod vyhledanou mapou. Časová osa je zobrazená od nejstarší doby po současnost. Uživatelé si mohou nastavit časový rozsah pomocí dvou posuvníků nebo si ho zvolí pomocí výběrového seznamu.

Výchozí nastavení zahrnuje všechny kartografické dokumenty, které mohou být vyhledány z databáze. Výsledky vyhledávání se automaticky zobrazí na pravé straně. Seznam výsledků je seřazen podle relevance a obsahuje stručné informace o mapě – název, rok vydání a mapové měřítko. Nejvýznamnější výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu a zvýrazněny červeně, korespondující s vyhledávanou oblastí na mapě. Např. po vymezení území České republiky budou na prvních příčkách mapy ČR a až pak mapy jednotlivých měst nebo menších územních celků a teprve poté mapy Evropy a světa.

Vyhledané mapy jsou prostřednictvím odkazu propojeny zpět do databáze, kde si může uživatel zobrazit úplné bibliografické informace o mapě v 5 formátech. Ve spolupráci s M. Krčálem jsou dostupné citace v 10 stylech. Většina kartografických dokumentů je propojena na externí odkaz buď do repozitáře UK, nebo na externí URL adresy, které doplňují katalogizátoři přímo při katalogizaci.

Prostřednictvím databáze GEOBIBLINE se zpřístupňují 1000 bohemikálních map zahrnujících nejvzácnější staré bohemikální mapy autorů M. Klaudyána, P. Aretina, J. A. Komenského, M. Vogta, J. Ch. Müllera, F. J. J. Kreibicha, M. Helwiga, ale i významných českých umělců jako byli V. Hollar nebo V. V. Reiner. Nelze opomenout zpracované sběratelské atlasy, raritní mapové listy a bohemika a části originálních rukopisů 3. vojenského mapování (1:25 000). Mapy jsou dostupné v univerzitním repozitáři nebo přímo z databáze GEOBIBLINE ve formátu jpeg2000 v rozlišení 300DPI. Obrázky lze zvětšovat nebo zmenšovat.

Ukázka vyhledané mapy z digitálního repozitáře UK
Obrázek č.3: Ukázka vyhledané mapy z digitálního repozitáře UK

Závěrem

Díky jednoduchému prostředí, může ve vyhledávacím rozhraní bádat opravdu každý. Webová aplikace MapRank Search je využívána studenty, odborníky z praxe i zájemci ze široké veřejnosti a to jak z Česka, tak ze zahraničí. MapRank je ideální vyhledávací nástroj pro vyhledávání velkého množství relevantních kartografických materiálu v krátkém čase.

Použitá literatura:
Hodnocení: 
Průměr: 4.2 (hlasů: 5)
KAVANOVÁ, Olga. Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 6 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-18068. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18068

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Ve spolupráci s Masarykovou zemskou knihovnou vznikl program MapRank Search. SPRÁVNĚ: Moravskou zemskou knihovnou
Ve spolupráci s M. Kučálem jsou dostupné citace v 10 stylech. SPRÁVNĚ: M. Krčálem

Dobrý den,
děkujeme za informaci, chyby jsme opravili.

S pozdravem,
Jan Rylich, šéfredaktor

registration login password