Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE)

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE)

0 comments
Anglicky
English title: 
Czech Geographical Bibliography Online (GEOBIBLINE)
English abstract: 
This article presents the Czech Geographical Bibliography Online (GEOBIBLINE), its development and data growth. It includes basic information concerning new features and improvements, which GEOBIBLINE brought its users in the past 5 years.

Zmínky o projektu GEOBIBLINE se v časopise Ikaros objevily krátce po jeho vzniku. Nadešel tedy čas tento unikátní projekt připomenout a informovat o zásadních novinkách, vylepšeních a o výsledcích mnohaleté práce.

Projekt GEOBIBLINE (logo viz obr. 1) vznikl na základě vyhlášení programu Ministerstva kultury „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů v roce 2007“. Prvotním cílem projektu bylo vytvořit a zpřístupnit digitální geografickou bibliografii ČR 20. a 21. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví) byl však časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku (1450-). Díky tomuto projektu je databáze GEOBIBLINE v současnosti rozvíjena.

Logo projektu GEOBIBLINE
Obrázek 1: Logo projektu GEOBIBLINE (autorka MgA. Denisa Cirmaciová)

Projekt TEMAP vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky [TEMAP, 2008]. Databáze GEOBIBLINE je díky TEMAPu obohacována o bibliografické záznamy a náhledy kartografických bohemik i plné texty, které jsou zpřístupňovány v souladu s autorskými právy. Katalogizace a digitalizace těchto kartografických bohemik probíhá v Mapové sbírce PřF UK, s níž Knihovna geografie úzce spolupracuje.

Obsahové složení databáze GEOBIBLINE
Obrázek 2: Obsahové složení databáze GEOBIBLINE

Jak ukazuje ilustrační obrázek výše (obr. 2), databáze GEOBIBLINE zahrnuje nejrůznější typy bohemikálních dokumentů. Nejvýrazněji však dominují analytické bibliografické záznamy. Logicky tedy také převažují plné texty nejrůznějších článků či kapitol z knih. Knihovna geografie PřF UK má k březnu 2015 v souvislosti s projektem GEOBIBLINE uzavřeno celkem 11 licenčních smluv ke zpřístupňování plných textů článků. Každý rok jsou uzavírány další nové smlouvy. Počet periodik, u nichž jsou zpřístupňovány plné texty, tak stále narůstá. V databázi GEOBIBLINE je nyní celkem 797 kompletních ročníků periodik, z nichž 235 ročníků je kompletně propojeno na plné texty. V databázi je z těchto ročníků v součtu 52 801 bibliografických záznamů článků, z nichž 10 808 má připojen plný text.

V roce 2015 je v Knihovně geografie přímou katalogizací do báze GEOBIBLINE zpracováváno 7 periodik: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje, Geografie: sborník České geografické společnosti, Informace České geografické společnosti, Moravian Geographical Reports, Vojenský geografický obzor a Lidé a země. Z těchto periodik vzešlo v r. 2014 cca 1 110 článků. V případě nových smluv jsou články katalogizovány také zpětně. Bibliografické záznamy 11 periodik pak přichází do databáze GEOBIBLINE prostřednictvím importů ze spolupracujících institucí. Ročně se jedná cca o 800 článků, přičemž přichází pouze články z aktuálně vydaných ročníků.

Plné texty jsou v rámci GEOBIBLINE připojovány k bibliografickým záznamům dvěma způsoby. Prvním je připojení textu prostřednictvím specializovaného modulu ADAM (Aleph Digital Asset Modul). Nespornou výhodou je v tomto případě fakt, že plný text se nahrává na server, na němž pracuje celý software Aleph v rámci Univerzity Karlovy. Text se následně zobrazuje z tohoto serveru (viz obr. 3), takže jeho zpřístupnění není závislé na původním uložení souborů. Před jeho zobrazením musí navíc každý uživatel kliknutím odsouhlasit zobrazenou poznámku o autorských právech. Druhou možností připojení plného textu k dokumentu v rámci GEOBIBLINE je využití pole 856 v modulu katalogizace systému Aleph. Do bibliografického záznamu je jednoduše vložena příslušná URL adresa, díky které se následně zobrazí plný text.

Rešerše v základním vyhledávání GEOBIBLINE
Obrázek 3: Rešerše v základním vyhledávání GEOBIBLINE za využití rejstříků (uprostřed zobrazen jeden z připojených plných textů)

Využití databáze GEOBIBLINE uživateli

Z GEOBIBLINE se stala jedna z největších nekomerčních národních oborových databází ve světě. Tato unikátní databáze je prostřednictvím svých webových stránek volně přístupná všem, kteří disponují připojením k internetu.

Vyhledávání v rámci databáze usnadňuje její grafické rozhraní, které je velmi obdobné jako vyhledávací rozhraní knihovních katalogů se systémem Aleph. Ten užívá většina velkých knihoven v ČR i velké množství knihoven po celém světě. Z barevného grafu níže (viz obr. 4), který znázorňuje veškeré přístupy do GEOBIBLINE, jasně vyplývá, že značná část uživatelů přistupuje do databáze ze zahraničí. Dominují Spojené státy americké s celkovým počtem 131 887 přístupů. Vyniká také Německo (100 267 přístupů) a na třetí příčce se umístila Česká republika (97 748 přístupů). Mezi desítku zemí s nejčastějšími přístupy do databáze se dále probojovaly také Nizozemí, Ukrajina, Rusko, Velká Británie, Španělsko, Čína a Rumunsko. Analýza rešeršních dotazů, pokládaných v rámci GEOBIBLINE za poslední kalendářní rok (2014), ukázala jejich značnou rozmanitost. Dotazy se jen zřídka ve velkém opakují. V tabulce níže (viz obr. 5) si můžete prohlédnout 10 nejčastěji vyhledávaných dotazů.

Přehled zemí s nejvyšším procentem přístupů do databáze GEOBIBLINE
Obrázek 4: Přehled zemí s nejvyšším procentem přístupů do databáze GEOBIBLINE

Nejčetnější rešeršní dotazy v GEOBIBLINE za kalendářní rok 2014
Obrázek 5: Nejčetnější rešeršní dotazy v GEOBIBLINE za kalendářní rok 2014

Co se týče uživatelů GEOBIBLINE v rámci samotné Knihovny geografie PřF UK, ti bezesporu nejvíce oceňují její přidanou hodnotu v podobě plných textů. Zejména u článků z oborových periodik, publikační činnosti Geografické sekce PřF UK a kvalifikačních prací studentů.

Nejvýznamnější novinky v rámci GEOBIBLINE (2010-2015)

2010

Rok 2010 se nesl ve znamení technologických změn a vylepšení. Kromě redesignu celého webu projektu GEOBIBLINE vznikla také nová verze OPACu, jehož největší předností bylo zjednodušené vyhledávání a také následné zobrazování citací dle ISO 690, které jsou nyní viditelné v dolní části každého bibliografického záznamu. Proběhl také převod publikační činnosti Geografické sekce PřF UK do systému Aleph a báze GEOBIBLINE a její následné korektury. K převodu došlo konverzí z nového softwaru OBD pro sběr publikační činnosti.

2011

Ministerstvo kultury České republiky vydalo osvědčení 2/2011 SOKL o uznání uplatněné Certifikované metodiky "Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line". V rámci OPACu GEOBIBLINE začalo fungovat plnotextové vyhledávání z připojovaných plných textů. Nejvýznamnějším milníkem v roce 2011 byla skutečnost, že se databáze GEOBIBLINE stala součástí projektu TEMAP. Praktickými dopady bylo zajištění dalšího rozvoje GEOBIBLINE, rozšíření jejího chronologického záběru až k počátku knihtisku a posílení specializace na kartografické dokumenty.

2012

Proběhla úspěšná závěrečná obhajoba projektu GEOBIBLINE na Ministerstvu kultury České republiky s výsledkem hodnocení: V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem). Díky rozvoji v rámci projektu TEMAP bylo zpřístupněno 1 000 zoomovatelných bohemikálních map, které jsou dostupné prostřednictvím externích odkazů či přímým hyperlinkem do repozitáře Univerzity Karlovy.

2013

I nadále jsou zpřístupňovány nové zoomovatelné bohemikální mapy (4 663) díky pokračování a rozvoji projektu TEMAP. K bibliografickým záznamům slavného albertovského geografa prof. Karla Kuchaře bylo připojeno celkem 217 plných textů.

2014

Došlo k maximální automatizaci importů z báze CKS 01 (Souborný katalog UK) do báze CKS 02 (GEOBIBLINE). Tyto automatické importy mezi bázemi nově probíhají každý den spolu s kontrolou záznamů a duplicit.

2015

Databáze GEOBIBLINE nabízí svým uživatelům novou přidanou hodnotu. V OPACu se nyní u každé provedené rešerše automaticky zobrazují obálky dokumentů, případně také jejich naskenované obsahy či čtenářské recenze. Vše díky projektu Obálky knih.cz, do něhož je nyní GEOBIBLINE zapojena. Počet zobrazovaných obálek i obsahů neustále dynamicky narůstá. Opět se zvyšuje také automatizace procesů spojených s tvorbou databáze. K jejím bibliografickým záznamům jsou nově každý den automaticky připojovány digitalizované objekty z univerzitního repozitáře Digitool. V březnu roku 2015 překonala GEOBIBLINE hranici 200 000 obsažených bibliografických záznamů. Díky neustálé originální katalogizaci i pravidelným importům narůstá počet záznamů v databázi každým dnem. Dne 2. března 2015, kdy byly provedeny poslední statistiky, obsahovala GEOBIBLINE přesně 200 536 bibliografických záznamů. Pravidelně jsou k bibliografickým záznamům připojovány také nové plné texty.

Celý projekt GEOBIBLINE neustále prochází procesem vývoje a vylepšování. V tomto úsilí bude Knihovna geografie pokračovat i v budoucnu. Neváhejte a vyzkoušejte, co může GEOBIBLINE nabídnout právě Vám.

Literatura:
  • GEOBIBLINE, 2015 [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://www.geobibline.cz/cs
  • HAMETOVÁ, Michaela, 2012. Knihovna geografie zpřístupňuje Geografické rozhledy online. Geografické rozhledy, 23(5), 18. ISSN 1210-3004.
  • MORONGOVÁ, Václava a Helena ŠIMÁNOVÁ, 2013. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. In: JURAČKOVÁ, Lenka a Jiří MIKA (ed.). Knihovny současnosti 2013 : sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. 126-131. ISBN 978-80-86249-68-1. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf
  • NOVOTNÁ, Eva, 2011. Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 151 s. ISBN 978-80-7080-773-6. Dostupné z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-773-6/978-80-7080-773-6.pdf
  • NOVOTNÁ, Eva, 2014. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 24 s.  Dostupné z:  http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf
  • TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR, 2008 [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné z: http://www.temap.cz
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 6)
HAMETOVÁ, Michaela. Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 5 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-17510. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17510

automaticky generované reklamy