Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie

0 comments

Cílem příspěvku je seznámit zájemce o obor filmu a kinematografie s elektronickými zdroji, které již vznikly nebo nově vznikají přímo na pracovištích Národního filmového archivu (NVF), a výběrově s dalšími elektronickými zdroji, které jsou k dispozici v knihovně NFA či na Internetu, a upozornit tak uživatelskou sféru na nové možnosti vyhledávání informací v tomto oboru.

Pro přehlednost jsou zde EZ rozděleny do těchto skupin:

  • Interní elektronické zdroje - produkty NFA
  • Interní elektronické zdroje - rozpracované projekty NFA
  • Externí elektronické zdroje přístupné v knihovně NFA

Interní elektronické zdroje - produkty NFA

IPAC knihovny NFA (= veřejně přístupný on-line katalog na Internetu) vznikl v roce 2001, kdy knihovna získala pevné připojení k Internetu s kapacitou 128 kbit/s. za přispění grantu MK ČR na svůj projekt "Zkvalitnění stávajícího připojení knihovny NFA k síti Internet a zlepšení služeb uživatelům z oblasti filmových informací tvorbou a zpřístupnění dat v síti -VISK 3". V tomto roce knihovna přešla na nový knihovnický systém Advanced Rapid Library, proběhla konverze dat z výměnného formátu v systému CDS/ISIS/MAKS do formátu UNIMARC a vznikla nová struktura databází. IPAC je přístupný uživatelům zdarma na www.nfa.cz v rubrice Knihovna, dále od června 2002 ve spolupráci s NK na www.jib.cz v kategorii Divadlo-film-balet, v interní síti NFA a uživatelům ve studovně knihovny.

IPAC tvoří tří databáze: KATALOG DOKUMENTŮ, AUTORITY, HESLÁŘ, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny (prolinkovány) a představují tři vstupní brány k vyhledávání. Uživatel má v každé databázi k dispozici jednoduché a rozšířené vyhledávání s možností limitů, index/browse a řadu rejstříků. Selekční je každé slovo uvedené kdekoliv v záznamu.

V databázi KATALOG DOKUMENTŮ (cca 40 000 záznamů ) jsou sdruženy anotované bibliografické záznamy s věcným popisem ze všech sbírek knihovny (tzn. článků z českého tisku a periodik, literárních filmových scénářů, technických filmových scénářů, dialogových listin, titulkových listin, filmových povídek, synopsí, ročenek, odborné filmové literatury, separátů osobností, separátů filmů, periodik, zfilmované beletrie, literárních přepisů filmových děl, katalogů z festivalů, encyklopedií ad.). S konkrétními sbírkami či druhy dokumentů lze pracovat pomocí limitů. Fond je kontinuálně zachycen v databázi od roku 1992 a je věcně zpracováván z pohledu oborového specializace: filmu. Retrospektivní zpracování sbírek probíhá po několika liniích a bude pokračovat řadu let (dokončena byla retrospektiva sbírky separátů osobností (2500 k. j.), ke konci se blíží retrospektiva scénářů (9000 k. j.), pokračuje retrospektiva knihovního fondu a separátů filmů.

Databáze Autority obsahuje záznamy na jednotlivé personálie ( cca 15 000 záznamů), filmy (cca 6500 záznamů), akce (cca 2500 záznamů) a korporace (cca 400 záznamů) vytvořené na základě již zpracovaného fondu v Katalogu dokumentů včetně odkazů na variantní jména a názvy a dalších sledovaných údajů. Tato databáze vznikla vygenerováních a sloučením autorit ze čtyř různých databází po konverzi dat z předchozího systému, a proto je stále předmětem doplňování a korektur. Záznam na personálie obsahuje záhlaví osobního jména, životopisná data, profesi, odkazy variant osobního jména, odkazy na záznamy v Katalogu dokumentů, kde personálie figuruje jako autor nebo jako předmět dokumentu, a dále odkazy na záznamy autorit filmů, kde personálie je v roli režiséra nebo autora předlohy filmu. Záznam na film obsahuje záhlaví, variantní názvy filmu např. pracovní, originální, distribuční a jiné, dále autora předlohy, titul předlohy, filmu, rok výroby, zemi výroby, režiséra filmu, žánr, odkazy na Katalog dokumentů, kde film je předmětem recenze, scénáře apod. a s odkazy na záznamy personálií režiséra a autora předlohy filmu. Záznam akce a korporace obsahuje záhlaví, odkazy variantních názvů, místo konání, ročník akce, rok konání akce, odkazy na záznamy v Katalogu dokumentů, kde akce či korporace jsou předmětem nebo v roli autora dokumentu.

Databáze Heslář (1240 záznamů) je překladem hesel Glossary of Film Terms, představuje řízení slovník z oboru filmu, kdy každý pojem je ošetřen odkazy typu viz, též, viz, nadřazený a podřazený termín a rovněž obsahuje anglické ekvivalenty z hesláře FIAF. V záznamu hesla je přímý odkaz na bibliografické záznamy, kde bylo heslo uplatněno při věcném popisu dokumentů.

Z uvedeného výkladu vyplývá, že pokud uživatel hledá konkrétní titul dokumentu, vstoupí přímo do databáze Katalog dokumentů, kde podle bibliografických údajů požadovaný dokument vyhledá. Pokud hledá určitou tematiku, film, akci, personálii a nezná podobu hesla či vstupní prvek autorit vstupuje do on-line katalogu přes druhé dvě databáze Autority a Heslář, kde se pomocí odkazového aparátu zorientuje a přes odkaz na záznamy vyhledá relevantní bibliografické záznamy, rešerší si může následně podle zvoleného zobrazovacího formátu vytisknout, uložit, odeslat apod.

Filmový přehled: měsíčník pro film a video - nejstarší český filmový časopis vycházející od roku 1939. Redakce FP připravila od 2001 rovněž elektronickou verzi. Svým předplatitelům je k dispozici na www.nfa.cz v rubrice Filmový přehled.

Interní elektronické zdroje - rozpracované projekty NFA

COLLATE - Collaboratory for annotation, indexing and retrieval of digitized historical archive material (IST 1999 - 20882). Podrobné informace naleznete na www.nfa.cz v rubrice Projekty a v příspěvku Tomáše Lachmana a Evy Uzlové COLLATE: Vytváření nového informačního zdroje v oblasti kinematografie.

V roce 2001 a 2002 knihovna NFA získala grant (VISK 7) na "Projekt knihovny Národního filmového archivu na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích I + II" a navázala úzkou spolupráci s Odborem správy a ochrany fondů Národní knihovny ČR. Vybraná filmová periodika jsou v NK mikrofilmována a následně digitalizována. V současnosti je již část zdigitalizovaných periodik v knihovně NFA k dispozici na jednotlivých CD-ROM. Jedním z cílů tohoto dlouhodobého projektu je vznik digitální knihovny, kde budou zpřístupněna tato periodika: Kinorevue, Filmový přehled, Film a doba, Panorama zahraničního filmového tisku, Čs. kinematografie ve světle zahraničního tisku, Záběr, Pressa, Filmové zprávy, Filmové zpravodajství, Filmové informace, Filmová tisková korespondence a další.

Externí elektronické zdroje přístupné v knihovně NFA

The FIAF International FilmArchive Database vychází od roku 1972. Jejím vydavatelem je FIAF - Mezinárodní organizace filmových archivů www.fiafnet.org/. FIAF byla založena v roce 1938 v Paříži, sdružuje přes 120 filmových archivů z více něž 65 zemí světa, NFA je členem od roku 1946. Úkolem FIAF je uchovávání uměleckého a historického dědictví kinematografie ve všech zemích, vytváření a rozvoj filmových archívů, které jsou zárukou záchrany filmové kultury v historickém kontextu. Databáze FIAF vzniká spoluprací jednotlivých filmových archivů, kdy každý archiv podle jednotné metodiky Cataloguing and Documentation Commission, jedné z komisí FIAF, analyticky zpracovává vybraná filmová periodika své provenience. Tato komise byla založena v Londýně v roce 1968, kde také do roku 1996 sídlila, nyní působí v Bruselu. Databáze FIAF změnila za třicet let několikrát svoji formu. Knižní podoba vychází 1 x ročně do současnosti, lístková forma zanikla, stejně jako mikrofišová, od roku 1993 vychází na CD-ROM s aktualizací 2 x ročně nebo je přístupná svým předplatitelům na Internetu, kde je aktualizována 4 x ročně. V knihovně Národního filmového archivu je uživatelům přístupná z CD-ROM v intranetu. Knihovna NFA v současnosti do této databáze přispívá bibliografickými záznamy z periodik Film a doba a Iluminace.

The FIAF International FilmArchive Database obsahuje následující dílčí databáze:

  • International Index to Film Periodicals - tato hlavní databáze obsahuje více než 230 000 záznamů na články s filmovou tematikou od roku 1972 do současnosti z více než 300 filmových periodik (34 titulů z nich knihovna NFA odebírá). Roční přírůstek činí 12 000 záznamů.
  • International Index to Television Periodicals - obsahuje záznamy od roku 1979, nyní obsahuje na 50 000 záznamů, od roku 2000 se omezila na články s televizní tematikou pouze z filmových periodik
  • List of Periodical Indexed - samostatná databáze periodik analyticky zpracovaných ve výše zmíněných databázích obsahuje základní informace o jednotlivých titulech (ISSN, adresy redakcí, kontakty)
  • Treasures from the Film Archives - obsahuje unikátní informace o němých filmech (krátkých, hraných, dokumentárních), které jsou ve sbírkách více než 90 filmových archivů ve světě, o spolupráci mezi archivy na poli preservace, výzkumu, ochrany těchto filmů v rámci projektů National Film Preservation Foundation
  • Film / TV Documentation Collection - databáze přináší podrobný popis sbírek členů FIAF
  • FIAF Members Publications - databáze podává ucelený pohled na publikační činnost členů FIAF od roku 1966 do současnosti, je aktualizována 1 x ročně.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANÁSKOVÁ, Pavla. Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-04-22]. urn:nbn:cz:ik-11169. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11169

automaticky generované reklamy