Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry (Jindra Planková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry (Jindra Planková)

0 comments
Autoři: 

Jindra Planková

Na začátku svého příspěvku uvedla Jindra Planková ze Slezské univerzity v Opavě citát Norberta Wienera: „Žít aktivně znamená žít s přiměřenými informacemi“. Zmínila, že „pravým“ vznikem vědecké komunikace je okamžik zrodu časopisu a časopiseckého článku, zatímco předtím probíhala jen neformální komunikace. V 21. století jsou klasické formy přenosu informací doplňovány formou elektronickou. Elektronická komunikace je využívána i k výměně odborných textů ve formě preprintů a postprintů.

J. Planková také zmínila definici otevřeného přístupu (open access), která byla formulována v Budapešťské iniciativě. Otevřený přístup v sobě zahrnuje několik podstatných rysů a charakteristik a patří mezi ně mj. i trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (plným textům) pro všechny uživatele.

Co se týká zdrojů odborných informací s otevřeným přístupem, přednášející zmínila předmětově profilované archivy, tj. archivy orientované na různé oblasti vědy. Mezi takové patří např. arXiv.org (obsahuje necelých 700 tisíc e-printů, je provozován Cornellovou univerzitou), PubMed Central (orientuje se na časopiseckou produkci z oblasti biomedicíny) či Cogprints (obsahuje různé typy dokumentů od preprintů až po kapitoly z knih). Z institucionálních repozitářů představila J. Planková zejména CERN Document Server (obsahuje přes milion záznamů, v některých případech jsou dostupné pouze abstrakty) a ECS Eprints Repository na Univerzitě v Southhamptonu (obsahuje přes 10 tisíc záznamů, opět ne vždy jsou doplněny o plné texty). Dále upozornila na webové stránky Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování kvalifikačních prací, která sice svou činnost v loňském roce ukončila, nicméně zpřístupňuje seznam repozitářů z českého prostředí. Z registrů zdrojů s otevřeným přístupem zmínila ROAR (z ČR je zařazeno pět repozitářů), OpenDOAR (v repozitáři je zastoupena i ČR) a DOAJ (neregistruje repozitáře, ale časopisy s otevřeným přístupem, ČR je mezi zeměmi na 29. místě; celkem je registrováno 47 časopisů).

Závěrem přednášející zdůraznila, že otevřený přístup je stále na počátku svého vývoje, neboť je potřeba, aby se mezi sebou domluvily všechny subjekty angažující se v této oblasti. Miroslav Bartošek následně v diskusi zmínil, že na činnost Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování kvalifikačních prací navazuje komunita kolem systému DSpace.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Mezinárodní trendy v „Open Access“ – Institucionální repozitáře a jejich registry (Jindra Planková). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-10-18]. urn:nbn:cz:ik-13681. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13681

automaticky generované reklamy
registration login password