Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University

1 comments

26. 4. 2005 uspořádal Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) v Praze setkání knihovnické veřejnosti s hostujícím pedagogem panem Richardem Sapon-White, který působí na UISK díky podpoře Fullbrigtovy nadace v letním semestru roku 2005.

R. Sapon-White je vedoucím katalogizace monografií v knihovně Oregon State University. V Praze přednáší dva výběrové předměty: "Metadata for Description and Retrieval Of Online Resources" a "Subject analysis".

Studenti UISK získali jedinečnou šanci dozvědět se něco nového z oblastí, které nepatří na české knihovnické scéně k tak populárním tématům jako je například poskytování elektronických služeb. Zároveň je jim umožněno nahlédnout na skutečnosti, které jim jsou již známé z výuky předmětů zabývajících se popisem dokumentů, z nového úhlu pohledu. Richard Sapon-White je absolvent bakalářského studia zoologie na University of Toronto, magisterského studia veřejného zdravotnictví na University of California v Los Angeles a magisterského studia knihovnictví na Southern Connecticut State University. Je aktivním členem několika profesních sdružení (Oregon Library Association, Association of College and Research Libraries, Association for Library Collections and Technical Services). Jeho profesionální zájem je zaměřen na předmětovou analýzu, problematiku akademických knihoven a mezinárodního knihovnictví.

Pro setkání s profesionálními knihovníky připravil R. Sapon-White přednášku, kterou nazval "The Evolving Role of Catalogers at Oregon State University". Přednášky se zúčastnilo 18 knihovníků, především katalogizátorů a správců katalogů, z různých knihoven ČR.

R. Sapon-White představil Oregon State University a její knihovnu. Tato knihovna vlastní 1,5 milionů svazků tištěných dokumentů a 14 000 titulů předplacených časopisů. Zaměstnává 82 pracovníků včetně 28 knihovnických specialistů. Akvizice a zpracování dokumentů je začleněno do oddělení Technical Services a je zabezpečeno 24,5 pracovními úvazky. V oblasti katalogizace knihovna participuje na kooperativních projektech CONSER, NACO, SACO, OCLC Enhance.

Katalogizátoři se zabývají mimo popis tištěných dokumentů (nejčastěji formou stahování záznamů z OCLC) též popisem elektronických dokumentů (seriálů i monografií), ke kterým vlastní knihovna přístupová práva. Další internetové zdroje jsou zpracovávány na základě doporučení referenčních knihovníků.

Katalogizátoři Oregon State University spolupracují na projektech digitálních knihoven a archivů. Richard Sapon-White představil projekty: Pacific Northwest Stream Survey Photo Collection, Northwest Digital Archives a Linus Pauling Research Notebooks.

Katalogizáři při této práci využívají svých zkušeností z projektů zabývajících se bibliografickým popisem tištěných informačních zdrojů. Obdobně je důležité zvládnou standardizovaný popis ve strukturách jednotlivých systémů metadat (ve zmiňovaných projektech bylo využito systému Dublin Core a EAD/Encoded Archival Desription). Pro správnou volbu selekčních termínů je nutná znalost principů předmětové analýzy. Úspěšné zapojení katalogizátorů do projektů budování souborů metadat však předpokládá jejich další vzdělávání v oblasti nových standardů i znalostí technologií digitálního prostředí. Proto je nutné, aby problematika popisu digitálních objektů pomocí metadat byla začleněna do osnov katalogizačních předmětů knihovnických škol i systémů celoživotního vzdělávání knihovníků a katalogizátorů.

Na závěr prezentace R. Sapon-Whitea proběhla krátká diskuse týkající se personálního zabezpečení projektů a sledování využívání digitálních sbírek.

Vyváření digitálních sbírek je jedním ze současných trendů paměťových institucí. Pokud se na profesi katalogizátora podíváme komplexně, pak musíme s postupem amerických kolegů jen souhlasit a doufat, že i v našem prostředí se stanou katalogizační oddělení místem, kde budou působit odborníci schopní nejen organizovat vlastní knihovní sbírky, ale i jiné kolekce dokumentů přístupné v prostředí virtuálních sítí. Jedná se o podobnou změnu, jaká již v českých knihovnách proběhla v oblasti knihovnicko-informačních služeb.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŘÍMANOVÁ, Radka. Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11818. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11818

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Hello, this is a really fas­ci­nat­ing web blog and I have loved read­ing sev­eral of the arti­cles and posts con­tained upon the site, sus­tain the great work and hope to read a lot more excit­ing arti­cles in the time to come. Thank you so much.
http://maayland.com/