Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod otevřela Univerzitu volného času

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod otevřela Univerzitu volného času

0 comments

Veřejné knihovny vedle profesního vzdělávání svých pracovníků realizují i různé formy celoživotního vzdělávání pro veřejnost. Díky nashromážděnému knihovnímu fondu a moderním informačním a komunikačním technologiím mají k této činnosti vynikající předpoklady.

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod se nechala inspirovat aktivitami pro seniory, které v Praze již řadu let organizuje Ing. Steinová a na konci září 2002 otevřela Univerzitu volného času. Jedná se o ojedinělou vzdělávací aktivitu v regionu Havlíčkův Brod, potažmo v celém kraji Vysočina.

Univerzita volného času představuje novou formu systematického zájmového vzdělávání pro veřejnost. První Univerzita volného času v České republice byla založena v roce 1993 v Praze. Během několika let vznikly její pobočky v Hradci Králové a Olomouci. Univerzity volného času byly přetransformovány z Univerzit třetího věku a představují jejich vyšší vývojové stadium. Jejich existence již není závislá na vysoké škole a může ji provozovat jakákoliv instituce, která pro ni vytvoří patřičné podmínky. Charakteristickým rysem této vzdělávací formy je mezigenerační setkávání posluchačů, neboť studijní program je určen všem věkovým kategoriím.

Předchozí vzdělání rovněž není podmínkou a získané znalosti se neověřují testy. Cílem studia na Univerzitě volného času není obdržení certifikátu, nýbrž zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do prostředí poslucháren a přednáškových sálů.

Základním předpokladem založení této instituce je získání kvalitního lektorského týmu. Úroveň Univerzity závisí na úrovni přednášejících. Od lektorského potenciálu se pak odvíjí výběr studijních předmětů. Dále je třeba pro každý předmět zajistit metodika - garanta, který připraví obsahovou náplň oboru a vyhotoví jeho studijní plán.

V Havlíčkově Brodě působí Vyšší zdravotnická škola a velká psychiatrická léčebna. Vzhledem k významnému potenciálu lékařů jsme se rozhodli realizovat obor Zdravý životní styl, na kterém se podílí tým lékařů pod metodickým vedením MUDr. Košťálové. Druhým oborem, který jsme pro posluchače vybrali, je obor Vybrané kapitoly z české literatury. Metodicky je garantován Mgr. Pilařovou, lektorsky ho zajišťují středoškolští učitelé.

Vedle nepočítačových oborů jsme otevřeli dva počítačové obory s názvem První kroky s počítačem a Internetem a Počítač pro mírně pokročilé (Word). Oba předměty jsou vyučovány v počítačové učebně, která byla v krajské knihovně vybudována za podpory grantového programu VISK 2. Výuku těchto oborů opět zajišťují učitelé středních škol.

Školní rok je členěn na semestry a přednášky probíhají vždy jednou za 14 dní. Během jednoho semestru se uskuteční 8 přednášek z každého předmětu. Přednášky trvají 2 hodiny (120 minut). Studium oborů je organizováno jako více semestrální. Pokračování přednášek a délku oborů přizpůsobíme zájmu posluchačů.

Provozní náklady Univerzity, honoráře lektorů a metodiků hradí krajská knihovna ze svého rozpočtu. Posluchači se na studiu finančně spolupodílejí. Naším cílem je zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu počtu zájemců, proto se jedná o částky symbolické. Poplatek za každý nepočítačový obor na jeden semestr činí 200 Kč, za počítačový obor 300 Kč.

Univerzita volného času se snaží zaktivizovat a v celoživotním učení podpořit zejména seniory a další vybrané skupiny obyvatelstva. Z těchto důvodů jsou ve studiu finančně zvýhodněni starobní důchodci, invalidní důchodci (zdravotně postižení), matky na mateřské dovolené a nezaměstnaní. Těmto skupinám obyvatelstva poskytujeme slevu ve výši 100 Kč pro každý obor.

Na Univerzitě volného času je v současné době zapsáno 90 posluchačů. Věkové rozmezí frekventantů je 16-77 let. Mezi posluchači jednoznačně převažují ženy. Největší zájem sklidil předmět První kroky s počítačem a Internetem, na který se hlásilo mnohonásobně více zájemců, než kolik jsme jich mohli přijmout.

Pro letní semestr 2002/2003, který zahájíme počátkem února, plánujeme dva nové obory: Základy komunikace a Poznáváme region. Rovněž tak připravujeme rozšíření kapacity počítačových oborů, abychom uspokojili co největší počet zájemců.

Věříme, že Univerzita volného času rozšíří škálu vzdělávacích příležitostí v našem regionu a odpoví na rostoucí poptávku po vzdělávacích aktivitách pro veřejnost. Univerzita volného času nenahradí funkci vysoké školy ani nezaplní absenci formálního terciárního vzdělávání v kraji. Svou troškou do mlýna však může přispět v oblasti zájmového a neformálního učení pro ty skupiny obyvatelstva, pro které je formální a profesní vzdělávání nereálné nebo jen těžko dosažitelné.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RÖSSLEROVÁ, Ivana. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod otevřela Univerzitu volného času. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-05-25]. urn:nbn:cz:ik-11148. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11148

automaticky generované reklamy
registration login password