Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži

0 comments
Autoři: 

K setkávání knihovníků teologických knihoven v naší republice dochází pravidelně již od roku 1993, ovšem setkání se nikdy nečíslovala. Ke změně došlo díky organizačnímu týmu při letošním setkání v Kroměříži a konference byla označena jako 13. Přihlášky byly zasílány e-mailovou poštou knihovnám registrovaným v adresáři teologických knihoven na webu Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Za termín konference byl vybrán 16.-17. květen 2006, prezentace probíhala již od 10.00 hod. a s předstihem přijela většina z 22 účastníků konference, včetně olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který pronesl úvodní slovo. Po něm pronesla uvítací řeč kastelánka kroměřížského zámku Ing. Zdeňka Dokoupilová a celý program moderoval autor tohoto textu. Úvodní referát přednesl PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze, který se věnoval církevním fondům v zámeckých knihovnách. Navázal referát Mgr. Štěpána Kohouta z olomoucké pobočky Zemského archivu Opava, který přiblížil církevní fondy tohoto archivu. Část historie archivu je spjata i s Kroměříží a samozřejmě s kroměřížským zámkem. Po skončení tohoto referátu následovalo krátké občerstvení a po pauze opožděné představení všech účastníků. Následoval referát PhDr. Františka Zajíčka o knihovně Mons. Vorlíčka, který žil dlouho ve Vatikánu a sbíral knihy, které byly později věnovány brněnskému biskupství. Mluvil také o problémech s katalogizací těchto knih. Poslední referát prvního dne přednesl Ing. Jiří Čermák ze správy sbírek a digitalizace kroměřížského zámku, který se zabýval zpracováním a digitalizací sbírek, přičemž upozornil na webové stránky http://digi.azz.cz. Po krátké diskuzi následoval oběd, který si účastníci mohli objednat v zámecké restauraci. Ve 14.30 hod. pokračoval program prohlídkou zámku se společným fotem na balkóně zámku. Průvodcem byl autor tohoto textu, který musí sebekriticky přiznat, že stačil účastníky zahltit informacemi o zámku natolik, že do knihovny došli značně unaveni, takže na ni nezbylo až tak mnoho času. Přesto se však účastníci dozvěděli informace o této významné zámecké, ale i církevní knihovně. Večer byl zakončen společenským posezením a ochutnávkou vína ve vinotéce, která se nachází na nádvoří zámku, ovšem celkově s malým počtem účastníků, které však obveselila zábavná obsluha. Po skončení této ochutnávky a ustání prudkého deště se účastníci většinou odebrali do svých hotelů či penzionů.

Druhý den konference zahájil svým referátem PhDr. Richard Šípek z oddělení starých tisků zámeckých knihoven Národního muzea v Praze, který se zabýval knihami protestantských autorů v knihovně Otty ml. z Nostic. Po krátké pauze následoval referát o zámecké knihovně v Kroměříži, který byl doplněním a rozšířením informací z exkurze do knihovny z předešlého dne. Po krátké diskuzi vystoupila iniciátorka setkávání knihovníků teologických knihoven Mgr. Marie Šírová se svým referátem o knihovně Národního muzea, ve kterém účastníky seznámila s vývojem a složením fondu této knihovny. Po diskuzi následovala prohlídka knihovny blízkého Arcibiskupského gymnázia a později přesun účastníků do Knihovny Kroměřížska k prohlídce všech oddělení této knihovny; tím byla konference definitivně ukončena a účastníci se rozjeli a rozešli do svých domovů.

Pokud se týká hodnocení, považuji konferenci za úspěšnou, i když musím přiznat, že mě mrzí malé zastoupení evangelických a jiných církví na této konferenci, přestože chápu, že účast na konferenci byla tentokráte spojena s větší mírou osobního zařizování. Nicméně se domnívám, že setkání mají velký význam a přeji všem dalším konferencím vše „nej“.

Poznámka: Konferenční příspěvky budou zveřejněny na webu Evangelické teologické fakulty UK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MĚSÍC, Cyril. Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12164. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12164

automaticky generované reklamy
registration login password