Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Kniha ve 21. století

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Konference Kniha ve 21. století

0 comments

Ve dnech 1.–2. února 2006 se již potřetí konala na půdě Slezské univerzity v Opavě dvoudenní konference Kniha ve 21. století, tentokrát s podtitulem Percepce textů, výchova čtenáře – ano či ne? Na konferenci se sešli pedagogové Ústavu bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Slezské univerzity v Opavě, pedagogické fakulty Ostravské univerzity, zástupci slovenských univerzit v Ružomberoku, Banské Bystrici, Nitře a Prešově, knihovníci z knihoven na Moravě a ve Slezsku a studenti ÚBK Slezské univerzity v Opavě.

Hlavním organizátorem konference byl ÚBK Slezské univerzity v Opavě, zejména PhDr. Milada Písková, CSc., a doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., za přispění regionální pobočky SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je potěšitelné, že konference každoročně vytváří platformu pro setkání všech, kteří se teoreticky nebo prakticky zabývají naplňováním smyslu knihovnické profese, výchovou budoucích knihovníků a potažmo uživatelů a formují knihovny jako instituce nepostradatelné v moderní společnosti. Vedle konference proběhla v podvečer schůzka diskuzního klubu knihovníků Casanova, kde se hovořilo o minulé činnosti klubu od jeho vzniku v roce 2003.

Téměř třicet letos přihlášených referátů se věnovalo péči o uživatele, střídala se vystoupení věnovaná knihovnické teorii s pohledy na praktickou činnost dnešních knihoven. Hovořilo se o výchově čtenáře a vlivu textu na rozvoj jeho osobnosti a vztahu ke čtenářství. Tak např. PhDr. A. Lauček (KU Ružomberok) se zaměřil na tradiční téma osvětlující knihu jako dokument, doc. PhDr. I. Jančovič, PhD. (UMB Banská Bystrica) se věnoval výchově čtenáře předškolního věku a interpretaci uměleckého textu, PhDr. L. Hrdiniaková (UK Bratislava) hovořila o závěrech vlastních výzkumů na téma sociální a emocionální vliv pohádky na rozvoj dítěte, prof. PhDr. V. Šemberová, CSc. (Prešovská univerzita) položila otázky Keď text, tak pre koho?, Keď čítateĺ, tak aký a čoho?, PhDr. H. Molinová a I. Kozubková (RK Karviná) hovořily o projektu vícehlediskového zpracování beletrie pro potřeby knihovníka i uživatele, J. Galášová (MěK Český Těšín) se v příspěvku Kniha jako pozitivní závislost zamýšlela nad rolí knihovny ve výchově k dětskému čtenářství, doc. PhDr. J. Urbanec, CSc. (SU Opava) se věnoval čtenáři z hlediska Kostnické školy recepční politiky, PhDr. E. Křivá (SU Opava) hovořila o estopsychologii, zabývající se schopností emočního prožitku při vnímání uměleckého díla. PhDr. A. Hrazdil (MSVK Ostrava, ÚBK SU Opava) vtipně pohovořil o přípravě uživatelů informací ve vědeckých knihovnách a PhDr. L. Martinek, Ph.D. (SU Opava) seznámil s recepcí literatury polských národnostních menšin v českém prostředí. Mgr. Libuše Foberová (SU Opava) hovořila o vlivu akviziční politiky na kvalitu četby na příkladu MěK ve Žďáru nad Sázavou, Mgr. Zuzana Bornová (KPB Opava, SU Opava) se zamýšlela nad interaktivní výchovou dětského čtenáře, Mgr. Jindra Planková (SU Opava) hovořila o přípravě uživatelů informací, Doc. PhDr. J. Bakala, CSc. (SU Opava) zvolil tematiku literatury faktu. Na závěr vystoupila doc. PhDr. M. Písková, CSc. (SU Opava), která hovořila o nových trendech ve výchově uživatele na prahu 21. století. Nově byla do programu konference zařazena studentská sekce, v rámci které dvě diplomantky hovořily o mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti PIRLS a PISA.

V závěru konference proběhla živá diskuze, která byla obohacením pro všechny přítomné. Účastníci konference se rovněž shodli na tématu příští konference v roce 2007 - bude jím vymezení klasické knihy oproti jiným informačním zdrojů. Sborník z konference bude od května t. r. vystaven na webu Slezské univerzity v Opavě.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALÁŠOVÁ, Jana. Konference Kniha ve 21. století. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12051. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12051

automaticky generované reklamy