Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení v Moravské zemské knihovně v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Konference Informační gramotnost a celoživotní učení v Moravské zemské knihovně v Brně

0 comments

Dne 23. listopadu 2011 se v Konferenčním sále Moravské zemské knihovny konal jubilejní 10. ročník konference Informační gramotnost a celoživotní učení. Letos s podnázvem Nové technologie – nové příležitosti – nové výzvy.

Budova Moravské zemské knihovny v Brně

Budova Moravské zemské knihovny v Brně

Počátky této akce spadají již do roku 2002. Konference byla od počátku určená jak zástupcům vysokých škol, ředitelům středních odborných škol, středních odborných učilišť a pracovníkům jejich školních knihoven, stejně jako knihovníkům z knihoven veřejných či vysokoškolských. Témata předcházejících ročníků byla adekvátní trendu vývoje informační gramotnosti a informačních technologií. Pravidelně v největším rozsahu zaznívaly příspěvky na téma úkoly a role školních knihoven, jejich automatizace, proměny, projekty apod. Pro zajímavost - celkový počet příspěvků z různých tematických oblastí (včetně informačního vzdělávání či vzdělávání vůbec) z předchozích devíti ročníků je 143.

Konference se tedy i ve svém desátém ročníku jako tradičně věnovala zčásti příspěvkům nejen s ryze vzdělávací tématikou, ale i oblasti informačních technologií a jejich využívání. Prostor dostaly také různé náměty a názory z řad účastníků konference, zejména s praktickými postřehy a zkušenostmi z veřejných knihoven. V podání odborného garanta akce, doc. Mgr. Jiřího Zounka (FF MU v Brně) zaznělo tematické shrnutí takto: „Vzdělávání v České republice v 21. století – školy, učitelé a žáci v éře digitálních médií“.

Účastníci konference zaplnili Konferenční sál MZK do posledního místa

Účastníci konference zaplnili Konferenční sál MZK do posledního místa

Obsah konference byl pokud možno co nejpestřejší. PhDr. Lucie Rohlíková, PhD. z Ústavu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, podala jak teoretický, tak zejména velmi praktický přehled o tom, co je e-learning, pro výuku jakých témat či oborů jej lze využít a jak by měl být ideálně sestavený. PhDr. Hana Landová z UISK FF UK v Praze se zastavila spolu s praktickými příklady nad aktuálním stavem knihoven a informačního vzdělávání nejen u nás, ale i v zahraničí. PhDr. Pavla Kovářová, z KISK FF MU v Brně, seznámila účastníky s výsledky pilotního výzkumu na téma „České knihovny a bezpečnost dětí na internetu“, přičemž pozornost věnovala také ochraně soukromí na internetu. K těmto zmiňovaným tématům proběhla bohatá a inspirativní diskuse mezi účastníky. Mgr. Jan Rylich, šéfredaktor časopisu Ikaros, podal přehled aktuálních trendů ve společnosti a zaměřil se na elektronické čtečky a praktické možnosti jejich využívání (nejen) v knihovnách. Ve svém druhém příspěvku se pak zaměřil na jeden z fenoménů nových médií – na počítačové hry (prezentoval také poutavě jejich historický vývoj). Poslední tématický blok byl věnován problematice digitalizace, kde Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. a Mgr. Pavla Švástová z MZK v Brně srozumitelně nastínili samotný proces realizace a finální výstup digitalizace. Konkrétní praktické představě napomohlo představení projektu eBooks On Demand Ing. Mgr. Věry Pospíšilíkové z MZK v Brně.

Závěr dne ukončily dva praktické workshopy zaměřené na využití mentálních map ve školách i v knihovnách (Mgr. Dagmar Chytková z Ústřední knihovny FF MU v Brně) a praktické školení o jednom ze systémů ve vzdělávání vysokých škol Mahara (doc. Mgr. Jiří Zounek a Mgr. Petr Sudický, z FF a FSS MU v Brně). Pro úplnost ještě dodám, že veškeré prezentace můžete najít na webových stránkách k akcím knihovny zde: http://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/kalendar-akci/konference-informacni-gramotnost.

Průběh jednoho z odpoledních workshopů

Průběh jednoho z odpoledních workshopů

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DILHOFOVÁ, Adéla. Konference Informační gramotnost a celoživotní učení v Moravské zemské knihovně v Brně. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 1 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-13811. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13811

automaticky generované reklamy
registration login password