Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech

0 comments
Každý rok má své události a každá událost - stojí li za to - má svoje výročí. Letos například uplynulo již půl století od u nás neslavného února (chcete-li - Února) roku 1948. Tento rok však měl ve světovém dění i své kladné stránky: 10. prosince 1948 byla Valným shromážděním OSN vyhlášena a přijata Všeobecná deklarace lidských práv, základní kámen ochrany lidských práv a svobod ve světě. Deklarace byla následována řadou dalších významných dokumentů, především Evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, z níž přímo pramení Listina základních lidských práv a svobod uvozující Ústavu České republiky. Po druhé světové válce, v druhé polovině dvacátého století následně vzniká a rozvíjí se nový společenskovědní obor, jenž stojí na pomezí politologie, práva a dalších společenských věd, a který teoreticky zkoumá otázku lidských práv.

Každý obor lidské činnosti je přirozeně provázen množstvím dokumentace, kterou shromažďují specializované knihovny. Tematika lidských práv tvoří většinou součást právnických a obecně společenskovědních knihoven (například Albert Sloman Library, University of Essex, U.C. Berkeley Library), ve světě rovněž dnes existuje několik knihoven zaměřených výhradně na otázku lidských práv. K virtuální návštěvě můžeme doporučit například elektronickou knihovnu lidských práv na Univerzitě v Minnesotě (USA), knihovnu UN Office v ®enevě. Některé knihovny jsou zaměřeny pouze na specifickou oblast lidských práv. Při Refugee studies Programme na University of Oxford například funguje knihovna dokumentačního centra, která shromažďuje veškerou dokumentaci týkající se uprchlíků, podobným příkladem je virtuální knihovna pro migraci a etnické vztahy při nizozemské organizaci ERCOMER.

Lidská práva ovšem nejsou jen teorií: tvoří též hlavní body programu řady významných mezinárodních organizací - především OSN, Rady Evropy, OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě); ochranou lidských práv se zabývají i mnohé vládní i nevládní organizace. Jednou z nich je i Český helsinský výbor, nevládní nezisková organizace, monitorující stav dodržování lidských práv v České republice.

Zajímá vás problematika lidských práv, uprchlíků, vězeňství? Nebo vás čtenář ve vaší knihovně uhání o materiály o Romech? Máte štěstí, můžete se ho snadno zbavit a poslat ho k nám do Jelení ulice č.5. Roku 1992 byla lidskoprávní knihovna založena i při Českém helsinském výboru (ČHV). Původně sloužila pouze organizaci samotné - resp. jejím zaměstnancům - jako zdroj informací pro projekty a různé aktivity ČHV, postupně ji však začali využívat i uživatelé zvenčí, především studenti i učitelé ze sociálně-vědných a právnických fakult, novináři, lidé z jiných lidskoprávních organizací. Vzhledem k tomu, že značná část fondu je v angličtině, navštěvují nás často i cizinci. Například v souvislosti s loňským exodem Romů do Kanady a Velké Británie byl mezi zahraničními návštěvníky velký zájem o materiály související s tematikou ochrany národnostních menšin v ČR, jíž se v zahraničí věnuje značná pozornost.

Něco o knihovně samotné: jejím základem se v den založení staly materiály nashromážděné za dosavadní činnost výboru; sbírky se však k dnešnímu dni již výrazně rozšířily a na fondu se stále usilovně pracuje. Kromě běžné slovníkové a encyklopedické literatury a širší společenskovědní oblasti se zaměřujeme zejména na následující okruhy:

  • Dokumentace k lidským právům - listiny, úmluvy a jiné základní dokumenty - zprávy o stavu lidských práv - výchova k lidským právům - lidskoprávní organizace v ČR a ve světě - legislativa z oblasti lidských práv 
  • Státní občanství, práva cizinců, migrace - rasismus, xenofobie - menšiny a jejich práva - Romové - uprchlíci, azyl 
  • Děti, ženy; práva, ochrana, zneužívání dětí a žen aj. 
  • Vězeňství, práva vězňů a zadržených - kriminalita
  • Neziskové a nestátní organizace
  • Tibet 

Dokumenty knihovna získává od organizací zabývajících se ochranou lidských práv a svobod, často darem nebo výměnou za publikace ČHV; část fondu je pak nakoupena za prostředky získané od sponzorů. Jádrem fondu knihovny jsou materiály významných lidskoprávních organizací z celého světa - IHF (Mezinárodní helsinské federace), jednotlivých helsinských výborů, americké organizace Human Rights Watch, Amnesty International, již zmíněných mezinárodních nadvládních organizací jako je Rada Evropy, OSCE či OSN a mnohých dalších. Knihovna používá vlastní tematické třídění; automatizovaný katalog v systému BIBIS se připravuje. V současnosti poskytujeme pouze prezenční výpůjčky, uživatelé mají možnost využít kopírovacího zařízení. Provádíme též rešerše z oblasti lidských práv, z internetu a z CD-ROM z fondu naší knihovny.

Pokud se o naší knihovně chcete dozvědět více podrobností - věřím tomu že ano - navštivte nejprve naši domovskou stránku a pokud vás zaujme, opusťte na chvíli virtuální svět a vydejte se k nám přímo. Od stanice tram. č. 22 Brusnice je to jen pár kroků.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORÁKOVÁ, Lucie. Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-10257. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10257

automaticky generované reklamy
registration login password