Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ke sloučení Asociace knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Ke sloučení Asociace knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

0 comments
Pozn. redakce: Tento text navazuje na zprávu o sloučení Asociace knihoven ČR a SKIP ČR, která byla zveřejněna v minulém čísle.

Asociace knihoven ČR (dále „AK") má za sebou více než pětileté působení, jež přineslo mnoho užitečného. Přitom vždy postupovala ve shodě, resp. ve spojenectví, se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále „SKIP"). Oba spolky pojil velký prostor společného zájmu a společných cílů v oblasti zaměstnavatelských zájmů. V tomto prostoru obě strany vždy chápaly přirozenou opodstatněnost a nutnost úzké spolupráce. Ta také dobře fungovala: v řadě situací a k řadě závažných a společných témat se oba spolky dohodly, vydaly společné stanovisko, vystupovaly jedním hlasem. Už samotné projednávání a příprava stanovisek byla velmi často společná. Společný postup v řadě případů byl účinný a úspěšný.

Velkou úlohu v tom samozřejmě hrálo personální propojení a překrývání obou organizací. Vedle toho, že velká většina členů AK byli současně (korporativními) členy SKIP, bylo několik kolegů osobně zapojeno současně ve vedení obou (příp. více) spolků. To je zpravidla užitečné pro spolupráci a věci to jen pomáhá. Jim samotným to však přináší často obtíže: těch několik málo angažovaných lidí nese obrovské břemeno kumulovaných funkcí, tudíž odpovědnost je soustředěna jen na ně, jsou permanentně přetížení a jejich síly se tříští.

SKIP stejně jako AK má zájmy a plní úkoly na poli tzv. zaměstnavatelském. Jde o institucionální postavení knihoven, knihovní zákon, katalog prací, a vůbec legislativu vztahující se k působení knihoven. Jen to dosud nebylo institucionálně vyjádřeno ve struktuře SKIP, např. formou speciální sekce. Její vytvoření je jednou z podmínek dohody o sloučení. Oprávněně se očekává, že právě institucionální vyjádření tohoto aspektu činnosti pomůže k systematickému a intenzivnějšímu přístupu v teto oblasti.

Nezanedbatelná je okolnost, že téměř všichni členové AK jsou současně členy SKIP jakožto institucionální členové. Institucionálních členů SKIP je přes 300 a tato skupina přirozeně inklinuje k hájení zaměstnavatelských zájmů. S ohledem na účel a poslání této odborné a stavovské organizace (Stanovy, článek II) to lze i předpokládat. Nikdy z toho nenastal nějaký problém typu střetu zájmů apod. Příchodem AK do SKIP se tedy po této stránce de facto nic nemění.

S tím souvisí i otázka dalšího zastoupení knihoven v zaměstnavatelské části v radě hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartity). SKIP kromě jiného také hájí a bude hájit zaměstnavatelské zájmy a nahradí tak AK jakožto zaměstnavatelský svaz v Unii zaměstnavatelských svazů - UZS (je to jedna z podmínek dohody o sloučení), tedy i v tripartitě.

Pokud jde o členský příspěvek, ty knihovny, které již jsou členy SKIP, nebudou už platit členský příspěvek AK a budou nadále platit již jen členský příspěvek SKIP, a ty, které dosud nejsou členy SKIP a neodmítnou členství ve SKIP, které jim nastává účinností dohody o sloučení, budou nově platit členský příspěvek SKIP, ale nikoliv už členský příspěvek AK.

Ani pro SKIP nevzniknou obtíže z toho, že bude muset platit příspěvek do UZS. Tyto další náklady by měly být, za současné výše příspěvku do UZS, po tři roky pokryty prostředky, které budou převedeny z AK; jejich použití na tento účel je jednou z podmínek dohody o sloučení.

Podmínky, které doprovázejí návrh na sloučení AK se SKIP, jsou vtěleny do dohody, která byla připravována s právní pomocí a projednávána s předsedou a s výkonným výborem SKIP. Dohoda obsahuje zejména tato ustanovení a závazky:

  • Dnem účinnosti této dohody zaniká AK, její jmění včetně všech práv a povinností přechází tímto dnem na SKIP.
  • Dnem účinnosti této dohody se členové AK stávají institucionálními členy SKIP. Touto dohodou není žádným způsobem dotčeno institucionální členství ve SKIP těch členů AK, kteří před účinností této dohody jsou již institucionálními členy SKIP.
  • SKIP se zavazuje, že učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby se stal členem UZS, aby tak mohly být sledovány a plněny cíle a předmět činnosti AK, dále že z finančních prostředků, které přebírá od AK, bude přednostně hradit členský poplatek, který je podmínkou členství v UZS, a konečně že ustaví zvláštní odborný orgán, který bude naplňovat cíle a předmět činnosti AK (např. sekci). AK zajistí vedení a činnost této sekce.
  • V dohodě je uvedeno konstatování o výsledku předběžného projednání sloučení AK se SKIP. Výkonný výbor SKIP vyslovil předběžný souhlas s návrhem na sloučení a s podmínkami návrhu dohody na svém zasedání dne 19.2.2002.
  • SKIP se kromě toho zavazuje, že po účinnosti této dohody oznámí sloučení AK se SKIP (její zánik a přechod práv a povinností na SKIP) všem stranám a subjektům, které v této souvislosti přicházejí v úvahu. AK a SKIP se zavazují učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby sloučení proběhlo v souladu s příslušnými právními předpisy a aby jím současně nebyla nijak narušena činnost SKIP.

Na své 5. řádné valné hromadě konané dne 30. 5. 2002 rozhodla AK ve smyslu čl. 11.1 Stanov o ukončení činnosti a zrušení AK bez likvidace sloučením se SKIP (Občanský zákoník § 20j), a to za podmínek předběžně projednaných s výkonným výborem SKIP a stanovených v návrhu dohody o sloučení - viz zápis a usnesení.

Výkonný výbor SKIP projednal s konečnou platností návrh dohody o sloučení s AK dne 20. 6. 2002 a téhož dne byla dohoda oběma předsedy podepsána. Dohoda vstoupila v účinnost dnem 30. 6. 2002.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BALÍK, Vojtěch. Ke sloučení Asociace knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10941. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10941

automaticky generované reklamy