Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Intranet může zakotvit i ve škole

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Intranet může zakotvit i ve škole

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
SLAVÍK, Jan, NOVÁK, Jaroslav. Počítač jako pomocník učitele. Praha : Portál, 1997. 119 s.

Převážná většina příruček, které si kladou za cíl seznámit učitele či žáky s možnostmi využití počítače ve výuce, se převážně zabývá hardwarovými či softwarovými aspekty počítače, seznamuje s jeho základními technickými parametry a s možnostmi na trhu dostupného programového vybavení (editory, databáze ap.) a téměř úplně se však vyhýbá problematice pedagogického obsahu informací uložených v paměti počítače. Příručka Počítač jako pomocník učitele autorů Jana Slavíka a Jaroslava Nováka si vzala za cíl poskytnout učitelům a jejich prostřednictvím i žákům pomůcku, která by je uvedla do širšího světa informací - do světa jejich významu a praktického pedagogického využití.
Autoři uvádějí klasifikaci informací, které potřebuje pedagog k plnění vytčených cílů.

Cílové, strategické informace - poskytují model, obraz znalostí a dovedností, kterých by měl žák dosáhnout během školní docházky. Encyklopedické informace - jedná se o bázi minulých i aktuálních odborných informací o oboru, který učitel vyučuje. Operační informace - uchovávají stručné charakteristiky použitých metod a didaktických postupů. Diagnostické informace - obsahují charakteristiku, hodnocení žáka ve vztahu k modelu, stanoveném v bázi cílových, strategických informací. Takto uspořádané informace obsahující zpětnou vazbu mezi cíli a výsledky vzdělávacího procesu vedou ke zkvalitnění výuky. K tomu, aby nezůstaly výsledky izolovány v rámci jedné třídy či školy, doporučují autoři vytvoření informačního pedagogického systému školy s vazbou na Internet, která by umožnila porovnání dosažených výsledků a případně výměnu získaných zkušeností. Příručka se jen ve stručnosti zabývá problematikou technického i programového vybavení potřebného ke splnění uvedených cílů. Vychází z předpokladu, že existuje dostatek publikací, které potřebné znalosti poskytují. Je pravděpodobné, že na počítačovém trhu lze celkem bez problémů získat programy pro zajištění administrativní stránky pedagogického informačního systému. Rovněž jsou dostupné výukové programy na podporu jednotlivých předmětů. Určitým problémem bude programově zabezpečit výše zmíněné subsystémy, které budou sloužit učiteli jako informační vstupy o vývoji a hodnocení žáka. K tomuto účelu bude asi nutné vytvořit kromě databáze informací i inteligentní patrně expertní systémy. Potřeba zpracovat všeobecně kompatibilní školní informační systém, který by měl přímou vazbu na školní management, je velmi aktuální a jeho potřeba se začíná projevovat ve stále větším počtu škol. Způsob, jakým se příručka staví k řešení těchto aktuálních problémů, je velmi podnětný a měl by získat cestu nejen mezi pedagogy, ale i mezi řídící pracovníky škol a školských institucí.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Intranet může zakotvit i ve škole. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 6 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-10088. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10088

automaticky generované reklamy
registration login password