Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informovaný pacient - postrach lékaře

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Informovaný pacient - postrach lékaře

0 comments
Autoři: 

Dosud jsme se na těchto stránkách zabývali převážně informačními zdroji pro odbornou veřejnost, ale rozvoj www s sebou přinesl i zdroje pro laiky - pacienty. Každý, kdo dnes má přístup k Internetu, může jeho prostřednictvím získat informace o nemocích a potížích, které ho trápí. Samozřejmě ne všechny stránky nabízející pacientské (tak jako jiné) informace jsou hodné důvěry, a proto pokud se chceme dozvědět něco více o svém zdravotním stavu, musíme důvěryhodnost zdroje pečlivě posoudit. Tato důvěryhodnost může být mimo jiné zaručena tím, že se jedná o informační systém garantovaný vládou či vládními agenturami. Protože u nás takový systém zatím neexistuje, podíváme se na některé zahraniční: britský NHS Direct Online, MedlinePlus (USA), Canadian Health Network a australský HealthInsite.

NHS Direct Online

Organizace NHS (National Health Service) byla založena v roce 1948 s cílem zajišťovat zdravotní péči pro britské občany. Je řízena ministerstvem zdravotnictví a financována daňovými poplatníky.

NHS Direct je 24-hodinová telefonická služba, na kterou se může v případě zdravotních obtíží obrátit každý a kde mu kvalifikovaný personál poskytne rady, jak dále postupovat. V roce 1998 bylo rozhodnuto vytvořit webovskou verzi této služby - NHS Direct Online, která by měla též sloužit jako brána ke kvalitním pacientským informacím.

Nejdůležitější součástí NHS Direct Online je Healthcare Guide, který nahrazuje telefonické konzultace. Jednotlivé zdravotní obtíže jsou rozděleny podle částí lidského těla či seřazeny abecedně, každý oddíl představující jeden stav nebo chorobu pak obsahuje sadu jednoduchých otázek, na něž pacient postupně odpovídá ano/ne a po zodpovězení všech otázek mu systém nabídne rady, jak se zachovat. Podle závažnosti obtíží se jedná buď o rady k samoléčbě, konzultaci s NHS Direct, návštěvu lékaře či přivolání záchranné služby, navíc je pacient předem připraven na možné dotazy ze strany zdravotníků. Součástí této sekce jsou také přehledné informace o jednotlivých chorobách - jejich nejčastější příznaky, příčiny, možnosti prevence a samoléčby, a dále informace o dalších problémech spojených se zdravím, např. očkování, zdravotní cvičení, antikoncepce aj.

Dalším velkým oddílem jsou "Nemoci a léčba" (Conditions and Treatment), kde lze najít odkazy na organizace zabývající se podporou pacientů trpících daným onemocněním, informace o letácích a brožurách - nejen elektronických, případně zvukové klipy. Brožury, které jsou zde uváděny, musí vyhovět kvalitativním kritériím podle projektu DISCERN, který se zabývá právě hodnocením kvality pacientských informací.

Doplňkem k informacím o chorobách jsou stránky věnované zdravému životnímu stylu (Healthy Living) a aktuální témata (Health Features), kde najdete mimo jiné agenturní zprávy týkající se zdraví a zdravotní péče.

Medline Plus

Jiný model vládou podporovaného informačního zdroje pro (nejen) laickou veřejnost představuje MedlinePlus, budovaný americkou National Library of Medicine, producentem nejrozsáhlejší medicínské bibliografické databáze Medline. MedlinePlus není vázán na žádnou konkrétní síť zdravotní péče, jako je tomu u NHS Direct, takže ačkoliv také obsahuje určité informace lokálního charakteru, např. adresáře lékařů, nemocnic či jiných zdravotnických organizací a zařízení, je všeobecně univerzálnější.

V MedlinePlus nenajdeme přímo informace o jednotlivých onemocněních, nýbrž pouze odkazy na dokumenty publikované k danému tématu jinými vládními agenturami, odbornými společnostmi, zprávy z tisku aj. Každá část v sekci Health Topics je tak dále členěna na novinky, přehledy, klinické studie, symptomy/diagnózu, prevenci atd., pro menšiny, zejména hovořící španělsky, jsou tu pak odkazy na dokumenty v jejich rodném jazyce. Můžeme také využít předpřipravené rešerše v Medline na dané téma.

Naopak část Drug Information, která je druhou velkou sekcí MedlinePlus, obsahuje již konkrétní informace o lécích, jejich užívání, interakcích či případných vedlejších účincích. Léky lze vyhledat podle obchodních či generických názvů (pozor u názvů obchodních, neboť ty se mohou v jednotlivých zemích lišit), případně podle skupiny léčiv.

Kromě již zmíněných adresářů můžeme využít ještě odkazů na volně přístupné lékařské slovníky a encyklopedie, např. Merriam-Webster Medical Dictionary či ADAM Medical Encyclopedia.

MedlinePlus je v podstatě katalogem webovských informačních zdrojů pro pacienty, jejichž důvěryhodnost je zaručena jejich vydavateli - kromě odkazů na agenturní zprávy zde nenalezneme žádné odkazy na stránky soukromých, např. farmaceutických firem, které se také ve velké míře zabývají poskytováním informací pro pacienty, ale ani na stránky nemocnic a klinik s podobnou tematikou. Nepředstavuje tedy okamžitou pomoc téměř "na míru" jako interaktivní NHS Direct Online, ale zato je možné získat o problematice, která nás trápí, komplexnější představu.

Canadian Health Network

Canadian Health Network, projekt podporovaný kanadskou federální vládou od roku 1998, propojuje v současné době více než 700 spolupracujících institucí - od federálních po lokální úřady, dále univerzity, knihovny a odborné společnosti, s cílem umožnit přístup ke kvalitním informačním zdrojům v oblasti zdraví a zdravotní péče, a to dvojjazyčně - v angličtině i francouzštině.

Obsah je rozdělen tematicky do 26 "center" (Health Centers), jejichž vnitřní struktura je shodná a které si postupně představíme. Nad jednotlivými "centry" bdí tzv. "affiliate partners", organizace působící v dané oblasti, která se stará o obsahovou stránku "centra" a zároveň také odpovídá na případné dotazy.

Vyhledávat a prohlížet odkazy na dokumenty v rámci "centra" lze pomocí Guided Search, který zobrazí jejich seznam s krátkou anotací a informací o zdroji dokumentu. Pokud je seznam příliš dlouhý, lze vyhledávání omezit buď na určitou skupinu obyvatel, typ zdroje nebo teritoriálně. Ten, kdo nechce procházet seznamem, si může vybrat některé téma z Quick Search nebo z The Essentials, což jsou základní doporučení k danému tématu.

Každé centrum má také své "frequently asked questions" a doporučené stránky kanadské provenience (CHN recommends) i mezinárodní (Beyond our borders). Kromě odkazů na dokumenty zde najdeme také odkazy na diskusní skupiny, interaktivní kvizy a pamatováno je i na děti, které tu mají svůj koutek (Kids` Stuff).

HealthInsite

Poslední ze služeb, o které se zmíníme, je australský informační systém HealthInsite. Stejně jako ostatní popsané služby, má i HealthInsite zprostředkovat široké veřejnosti možnost získat informace týkající se zdraví a zdravotní péče, jejichž kvalita je garantována v tomto případě vládními agenturami a špičkovými vzdělávacími, výzkumnými i klinickými pracovišti, partnery HealthInsite. Informační zdroje, které jsou navrženy jako vhodné, musí před zahrnutím do HealthInsite projít posouzením podle stanovených kritérií.

Také HealthInsite je v podstatě katalogem webovských informačních zdrojů určených laické veřejnosti. Jeho obsah je rozdělen do pěti základních částí: Životní styl, Onemocnění, Důležité životní události, Skupiny obyvatelstva a Pohled experta, které jsou vnitřně dále členěny. Každý odkaz je spojen s krátkou anotací a informací o zdroji.

Jako jediný ze jmenovaných informačních zdrojů umožňuje uživatelům registraci (zdarma), s níž jsou spojeny výhody služeb "na míru", např. pravidelné informování o novinkách nebo možnost vytvořit si vlastní profil podobně jako u vyhledávacích služeb.


Jak jsem již zmínila, u nás žádný podobný informační systém neexistuje, i když se nedá říci, že informace pro pacienty v češtině na webu nenajdeme. Jsou však zatím doménou převážně soukromých firem a jejich zdroje jsou různé, od renomovaných odborníků po zdroje anonymní. Proto nám nezbývá než doufat, že i my se takového projektu jednou dočkáme.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAKOVÁ, Adéla. Informovaný pacient - postrach lékaře. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 8 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-10771. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10771

automaticky generované reklamy
registration login password