Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hudební seminář: Hudba zemí bývalého Východního bloku

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Hudební seminář: Hudba zemí bývalého Východního bloku

0 comments

Ve dnech 17. – 18. května 2011 se v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML uskutečnil vzdělávací seminář pro knihovníky. Hudební semináře jsou v Knihovně Jiřího Mahena realizovány již od roku 2002 a do programu jsou zařazována témata z hudební historie i současnosti. V roce 2011, na jehož konci uplyne již dvacet let od rozpadu Sovětského svazu, státního útvaru rozkládajícího se na ploše dvou světadílů, jsme v pořadí již třináctý hudební seminář věnovali Hudbě zemí bývalého Východního bloku, která tvoří důležitou součást hudební kultury 20. století.

Seminář zahájila svou přednáškou Kultura v nesvobodě rusistka a překladatelka PhDr. Ivana Ryčlová, Ph.D., jež připomněla důležité mezníky ve vývoji Sovětského svazu a upozornila na postavení některých kulturních osobností v nesvobodě. Kritickým pohledem na jejich osudy a dílo poukázala na společenské zlo, které kladlo překážky volné tvorbě a vytvářelo zkreslený pohled na tvůrčí osobnosti v područí režimu. Zevrubněji se zabývala Maximem Gorkým, Michailem Bulgakovem či vězněnou básnířkou Irinou Ratušinskou.

Úvodní přednáška Ivany Ryčlové

Úvodní přednáška Ivany Ryčlové

Odpolední program semináře patřil Skladatelům v zajetí režimu, dvoudílné přednášce prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc., v níž se věnoval totalitním režimům a jejich přístupům k umění, což v sovětském prostředí ilustroval na příkladech velikánů ruské hudby, jakými byli např. Sergej Prokofjev či Igor Stravinskij.

Totalitní režimy v podání profesora Štědroně

Totalitní režimy v podání profesora Štědroně

Stručný prolog prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc. uvedl hudební vystoupení Miloše Bařinky (viola) a MgA. Jarmily Šrankové (klavír), kteří přednesli poslední dílo Dmitrije Šostakoviče Sonátu pro violu a klavír, op. 147, a vytvořili tak příjemnou uměleckou přestávku mezi navazujícími částmi.

Miloš Bařinka a Jarmila Šranková - Sonáta pro violu a klavír

Miloš Bařinka a Jarmila Šranková - Sonáta pro violu a klavír

Příspěvek muzikologa Mgr. Jana Špačka se podrobněji zabýval životem, dílem a významem Dmitrije Šostakoviče. Otevíral druhý den semináře a podobně jako ostatní vystoupení vzbudil zájem účastníků a vyvolal diskusi.

Příspěvek muzikologa Jana Špačka Příspěvek muzikologa Jana Špačka

Příspěvek muzikologa Jana Špačka

Závěr patřil prof. PhDr. Miloši Štědroňovi, CSc., jenž seminář uzavřel příspěvkem Filmová hudba zemí bývalého Východního bloku. Na ilustračních příkladech seznámil posluchače s filmy, které dnes již tvoří klasický fond světové kinematografie.

Závěrečná přednáška Miloše Štědroně

Závěrečná přednáška Miloše Štědroně

V rámci hudebně vzdělávacího semináře byl vyhrazen prostor také pro zasedání výboru ČNS IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek) pod vedením jeho předsedkyně Mgr. Jany Navrátilové. Námětem diskuze byly především chystané změny v autorském zákoně a stav dalšího směřování hudebních knihoven.

Zasedání výboru ČNS IAML

Zasedání výboru ČNS IAML

Hudební seminář Hudba zemí bývalého Východního bloku přispěl k dalšímu vzdělávání knihovníků a vědeckých pracovníků v oblasti hudby a kultury, přinesl jim nové poznatky nebo již získané vědomosti utužil či oprášil. Zájem vzbudil také u studentů Ústavu hudební vědy a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, z nichž se ho několik také zúčastnilo. Ve volných chvílích či při neformálním večerním posezení pak docházelo mezi zúčastněnými k navazování a utužování profesních a osobních vztahů, což je v dnešní době určité stagnace hudebních knihoven, kdy společně hledáme možná východiska, velmi důležité. Společná hudební setkávání, mezi které patří i to brněnské, tvoří nedílnou součást vzájemného dialogu mezi jednotlivými hudebními odděleními a přinášejí mnoho poznatků nejen teoretických, ale i z praxe jednotlivých knihoven.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MÁLKOVÁ, Jitka. Hudební seminář: Hudba zemí bývalého Východního bloku. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2023-09-21]. urn:nbn:cz:ik-13717. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13717

automaticky generované reklamy
registration login password