Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GEOBIBLINE: online ke geografii

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

GEOBIBLINE: online ke geografii

0 comments
Anglicky
English title: 
GEOBIBLINE: online to geography
English abstract: 
<p>The field of Czech geography does not have a comprehensive bibliography. Only a limited printing of fragmentary printed geographical bibliographies exists. The objective will be to create and to make a Czech Republic 20th century digital geographical bibliography accessible. The database contains 105 600 bibliographic records for now and is evergrowing.</p>
Autoři: 

Logo GEOBIBLINE (autorka Denisa Cirmaciová)

Název databáze: Geografická bibliografie ČR online
Vydává: Geografická knihovna PřF UK v Praze, MU v Brně, UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK
Retrospektiva: 1900-současnost
Aktualizace: měsíčně
Typ databáze: bibliografická s abstrakty
Počet záznamů: 105 600 (k 21. 3. 2009)
Dostupnost: internet
URL: http://ckis.cuni.cz/F/-?func=file&file_name=base-list-cks02
Typy dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce
Obsah: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie
Cíl: Vytvořit a zpřístupnit digitální Geografickou bibliografii ČR 20. století. Obsahem databáze budou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Vzniká prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelné nejen pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost.

Česká geografická bibliografie existuje, i když neexistuje. Ptáte se, jak to myslím? Jednoduše. Geografická bibliografie Česka nebo o Česku vycházela v dílčích edicích již za rakousko-uherského mocnářství, snažili se o ni bibliografové za první republiky a posléze i za komunismu. Vždy však byla dílčí, hledisková, částečná, neúplná. Dělo se tak z mnoha podstatných i nepodstatných důvodů. Fakticky však neexistuje česká geografická bibliografie jako celek ani v tištěné, ani v elektronické podobě. Není jistě pochyb o tom, že tato skutečnost působí těžkosti nejen knihovníkům, ale i nešťastným vědcům a badatelům. Proto byl vypracován projekt Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE), který řeší Geografická knihovna PřF UK v Praze s kolegy z knihovny Masarykovy univerzity v Brně a z Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci programů MK ČR pro vědu a výzkum.

Co je tedy cílem geografické bibliografie? Stručně řečeno, jde o to vytvořit bibliografickou databázi z oboru s širokou škálou dokumentů z 20. století včetně šedé literatury. Pokud se vyskytnou dokumenty starší, jsou v databázi ponechávány jako přidaná hodnota. Jde o bohemikální soubor, tedy vše české, o Česku a v Česku vydané.

Tohoto zatím dosti vzdáleného cíle dosahují řešitelé několika způsoby. Především sklízejí již hotové bibliografické relevantní záznamy, které je možné importovat. Dále vytvářejí vlastní originální záznamy, které dosud nikdy neexistovaly, a konečně hodlají využít i tištěné dílčí bibliografie. Jádrem databáze se stal elektronický katalog Geografické knihovny a kartografický fond NK ČR. K nim byly přidány kartografické dokumenty a posléze vysokoškolské kvalifikační práce účastnických univerzit a AV ČR. Následovala zhruba dvouměsíční fáze rešeršování na základě analýz a předem formulovaných dotazů z databáze ANL a databáze NK ČR.

Knihovníci v Geografické knihovně pracují v katalogu UK v Praze, odkud jsou relevantní záznamy automaticky exportovány do databáze. Zároveň se pracuje přímo v databázi. Tam je ukládána nově vytvářená originální článková bibliografie profilových českých geografických periodik. Databáze ANL NK obsahuje záznamy s retrospektivou do poloviny 90. let. Při vyhledávání informací tak docházelo k paradoxním situacím. Například z periodika Acta Universitatis Carolinae - Geographica, které vydává Geografická sekce PřF UK, jsme museli udělat rešerši z databáze GEODOK nebo z jiných zahraničních databází. V současné době je titul zpracován za období 1976-2006 včetně dostupných anotací a předpokládáme, že do konce dubna bude článková bibliografie Acta Universitatis Carolinae – Geographica dokončena (ukázka výsledků vyhledávání v záznamech článků z tohoto časopisu viz obr. č. 1).

Obr. č. 1: Ukázka výsledků vyhledávání záznamů článků z časopisu Acta Universitatis Carolinae – Geographica v GEOBIBLINE

Obr. č. 1: Ukázka výsledků vyhledávání záznamů článků z časopisu Acta Universitatis Carolinae – Geographica v GEOBIBLINE

V současné době probíhá import kartografických dokumentů z NK ČR automaticky každý měsíc. Záznamy ze spolupracujících knihoven jsou importovány taktéž měsíčně. Díky všestranné pomoci a podpoře ze strany NK ČR a ÚVT UK se podařilo ke konci roku 2008 vytvořit databázi o téměř 100 000 záznamech.

Nebylo to ale zase tak jednoduché, jak se může na první pohled jevit. Tvorbě databáze předcházely důkladná příprava, rešerše z databází, analýza a testování, a to jednak vlastní databáze Geografické knihovny, jednak databáze účastnických knihoven. Dále byly podrobně analyzovány bibliografické záznamy NK ČR a AV ČR. Nezbytné byly dohody s účastníky, zejména dohoda s ÚVT UK. Tvorbu databáze provázela celá řada očekávaných a neočekávaných problémů a těžkostí. Na některé z nich jsme naráželi již při analýze dat ve spolupracujících knihovnách. Na další při následném testování a na některé bohužel až při importu.

Při importech bylo nezbytné řešit otázku duplicitních záznamů. Bylo nutné nastavit automatickou kontrolu duplicit, která je již součástí softwaru Aleph na UK. Kontrola duplicit je prováděna pomocí alespoň dvou polí KEY a 001 (MARC21). Systém označí duplicitu, zašle ji řešiteli, jenž označí skutečné duplicity, a dokončí import. Kontrola duplicit procházela dlouhým odladěním problémů. Jedním z nich například bylo kontrolní pole KEY. Jestliže nebyla pole v záznamech správně vyplněna, nemohla být kontrolována a do databáze pronikla duplicita. Tyto potíže byly odladěny a v současnosti je provoz automatický. Po nahrání a zjištění duplicitního záznamu oznamuje e-mailová zpráva výskyt duplicity v CKS02, která je následně hlavoručně kontrolována.

Řešili jsme také obrovské množství problémů v oblasti smluv, komunikace, sdílení záznamů, autorských práv i úrovně katalogizace. Bez podpory a nasazení všech účastníků bychom se těžko dostali tam, kde jsme na konci roku byli. Bylo pozoruhodné sledovat, jak obtížné je sdílet záznamy ve formátu MARC mezi různými systémy, ale i mezi různými verzemi téhož systému. Organizace knihoven, zrušené specializované fondy, historie katalogizace a katalogizačních pravidel, různé způsoby popisu, regionální autority, ale i mnoho různých zvyklostí nám často vytvářely obtížně překlenutelné bariéry. Tab. č. 1 názorně ukazuje typy dokumentů, jejichž záznamy jsou v databázi obsaženy, jejich počet a vysvětlivky týkající se retrospektivy.

Tabulka č. 1: Stav databáze GEOBIBLINE k 11. 11. 2008

Formáty v GEOBIBLINEPočet bibliografických záznamůPoznámky – vysvětlivky
SE (seriály) 2253 Retrospektiva 1808- (18 dokumentů/19. století)
MP (kartografické dokumenty) 8308 Retrospektiva 1836- (20 dokumentů/19. století)
ER (elektronické dokumenty) 171 Retrospektiva 1990-
BK (monografie) 38856 Retrospektiva 1818- (80 dokumentů/19. století)
DS (VŠKP) 2622 Retrospektiva 1896-
RS (články z NK) 41632 Retrospektiva 1990-
AN (články z UK) 95 Retrospektiva 1886-
RD (články z deníků NK) 4340 Retrospektiva 1991-
RM (kapitoly z knih NK) 381 Retrospektiva 1993-
Celkem 98658 bibliografických záznamů

V lednu 2009 byla zpřístupněna beta verze databáze v OPACu systému Aleph na adrese http://ckis.cuni.cz/F/-?func=file&file_name=base-list-cks02 (viz obr. č. 2). V statistikách přístupů se během necelého měsíce objevilo kolem 1 500 uživatelů, přičemž nejvíce (560) jich bylo z Ostravské univerzity. Součástí online prezentace je rovněž informace o projektu, aktuálním stavu databáze a všech účastnících projektu.

Obr. č. 2: Uživatelské rozhraní GEOBIBLINE

Obr. č. 2: Uživatelské rozhraní GEOBIBLINE

Geografická bibliografie se jeví od počátku jako životně důležitá a podstatná především pro vědu a výzkum oboru. Vědci s ní již nyní pracují a předpokládá se, že po dalším rozšíření témat, možností vyhledávání a přidání nových polí si získá ještě větší klientelu. V letošním roce mimo jiné plánujeme vytvoření vlastních stránek projektu.

Databáze je již v současné době běžně dostupná v betaverzi na stránkách Geografické knihovny PřF UK. Za případné konstruktivní nápady a návrhy budou řešitelé velice vděčni. Reagovat je možné prostřednictvím formuláře na stránkách databáze nebo e-mailu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-13068. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13068

automaticky generované reklamy