Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů (Radomír Kuchař)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů (Radomír Kuchař)

2 comments
Autoři: 

Radomír Kuchař Původně ohlášeného přednášejícího Milana Kováře (Jabok - vyšší sociálně pedagogická a teologická škola) nahradil Radomír Kuchař z téže instituce, který je jako koordinátor projektu obeznámen s praxí a je sám placen z projektu realizovaného díky Evropskému sociálnímu fondu. Evropský sociální fond (ESF) patří mezi strukturální fondy Evropské unie. Ve fondech JPD III i v operačním programu RLZ (Rozvoj lidských zdrojů), které jsou sočástí ESF, jsou z hlediska oboru zajímavá zejména opatření týkající se vzdělávání. Z obou fondů je možno žádat příspěvky na pořízení elektronických informačních zdrojů. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu http://www.esfcr.cz/. Žádost o poskytnutí podpory na konkrétní projekt je potřeba formulovat srozumitelně, a to v návaznosti na důležité strategické dokumenty. Při realizaci projektu je vhodné spolupracovat s partnery. Musí být také jasně formulována cílová skupina projektu. Je také potřeba dokázat, že činnost, která bude započata v rámci projektu, bude pokračovat i po skončení jeho financování ze strukturálních fondů - v projektu je možné informovat o návaznývh projektech. Je nutno rovněž vyjmenovat rizika spojená s realizací projektu. Velký důraz je kladen na zajištění publicity projektu (včetně uvádění log poskytovatele financí). Důležitou součástí žádosti je také rozpis financí a očekávané výstupy projektu. Je-li projekt schválen, je možno (po sepsání příslušné smlouvy) již žádat o první dávku finančních prostředků. Po čtvrtletích jsou pak vyhotovovány průběžné monitorovací zprávy. K těmto zprávám se přidávají žádosti o další finanční dávky. Jejich získání závisí na úspěšnosti realizace dosavadních částí projektu. Rozpočet projektu je rozčleněn na několik kapitol, v rámci nichž je možno v průběhu realizace finanční prostředky přesouvat.

(text přednášky)
(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Evropský sociální fond jako možný zdroj financování elektronických informačních zdrojů (Radomír Kuchař). Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 5/2 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-12159. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12159

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

odkaz byl opraven

registration login password