Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické časopisy a systém ISSN

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Elektronické časopisy a systém ISSN

1 comments
Autoři: 
Na stránkách posledních čísel Ikara se objevilo několik článků, zabývajících se fenoménem elektronických časopisů z různých hledisek. Můj příspěvek se pokouší o pohled z hlediska renomovaného mezinárodního registračního systému, který má seriálové publikace takříkajíc v "popisu práce".

Několik základních informací úvodem. Systém ISSN (International Standard Serials Numbering) registruje seriálové publikace - noviny, časopisy, ale též edice odborných a vědeckých knih, ročenky aj. O těchto typech publikací shromažďuje systém především ty údaje, které jsou nutné pro jejich identifikaci a bibliografickou kontrolu. Výkonnými orgány systému ISSN jsou jednotlivá národní střediska ISSN, která údaje o registrované seriálové produkci shromážděné v rámci své (zpravidla) celonárodní působnosti předávají v dohodnutém formátu do Mezinárodního centra ISSN v Paříži. To pak vytváří a zpřístupňuje celosvětovou databázi seriálových publikací "ISSN Register" především na CD-ROM "ISSN Compact" a dále metodicky řídí a usměrňuje činnost sítě národních středisek ISSN. Detailní informace o činnosti, struktuře a výstupech systému ISSN lze získat na adrese http://www.issn.org. V České republice je ustaveno České národní středisko ISSN ve Státní technické knihovně v Praze. Informace o jeho činnosti jsou k dispozici na adrese http://www.stk.cz/issn.

Problematikou elektronických časopisů, resp. seriálových publikací se systém ISSN zabývá již od roku 1993, kdy vyšel impuls od "sesterského" systému ISBN, řešícího otázku přidělování ISBN elektronickým publikacím monografického typu. Na výročních zasedáních ředitelů národních středisek (NC) ISSN se v letech 1994 - 1996 několikrát probíraly otázky postupně rostoucího počtu elektronických seriálových publikací, nejprve na hmotných nosičích typu CD-ROM, posléze - s rostoucím vlivem Internetu - ve virtuální, on-line či síťové podobě.

Jako první řešil systém otázku přidělování čísel ISSN těm seriálovým publikacím, které vycházely kromě klasické "papírové" formy současně na jiných médiích včetně elektronických. Proto byly do databáze ISSN dodatečně přidány dva údaje, které jednak avizovaly tuto skutečnost, jednak charakterizovaly (formou kódu) toto médium. Současně byla zavedena pravidla, která umožnila odlišit účelově vytvořené kopie, resp. faksimile klasických "papírových" seriálových publikací (např. pro archivní účely) od seriálových publikací vydávaných paralelně na dvou (event. několika) médiích. Tyto zásady jsou do praxe systému aplikovány v roce 1995. Do této kategorie spadají i on-line elektronické mutace klasicky vydávaných seriálových publikací.

Současně byla pociťována nutnost zásadnějším způsobem řešit otázku přidělování ISSN tzv. "čistým" elektronickým seriálovým publikacím, tj. těm, které jsou vydávány pouze v elektronické formě, zejména pak těm, které jsou vydávány v on-line podobě a zpřístupňovány prostřednictvím Internetu. To se stalo předmětem jednání zatím posledního zasedání ředitelů NC ISSN v květnu 1997 v Budapešti. V diskusi se účastníci pokusili vyřešit dvě základní otázky:

  • jak definovat on-line elektronickou seriálovou publikaci
  • zda vůbec přidělovat ISSN on-line elektronickým seriálovým publikacím
U on-line elektronických seriálových publikací se ukázalo jako problematické zejména hledisko periodicity těchto publikací. Zatímco u klasického časopisu není obvykle větším problémem definovat jeho periodicitu, u on-line seriálové publikace je to velmi obtížné. Seriálovou publikaci definuje systém ISSN jako tu, která vychází v předem neurčeném počtu po sobě následujících částí (čísel). Z povahy některých on-line seriálových publikací lze tento klíčový parametr, který vlastně rozhoduje o tom, zda je publikace seriálová či nikoliv, zjistit pouze obtížně (pokud vůbec). Nakonec bylo dohodnuto, že za seriálové publikace budou považovány i ty on-line publikace, vydávané formou periodicky přidávaných částí, resp. periodicky aktualizované. Mezi ně ale nepatří například periodicky vydávané on-line dokumety typu SDI, letáky a uživatelské profily.

Otázka přidělování ISSN on-line elektronickým seriálovým publikacím vůbec se ukázala rovněž jako přinejmenším problematická. Někteří účastníci diskuse uváděli, že elektronická "adresa" takové publikace v podobě URL je sama o sobě dostačující k tomu, aby byl on-line dokument jednoznačně identifikován. Bylo prezentováno několik článků amerických knihovníků, kteří se touto otázkou zabývali a dovozovali, že ISSN jako jednoznačný identifikátor seriálové publikace je v tomto případě vlastně zbytečné nebo přinejmenším duplicitní. Nakonec bylo rozhodnuto, že vzhledem k poslání systému bude ISSN přidělováno i těm elektronickým on-line publikacím, které splňují ostatní pojmové znaky systémem vyžadované - tj. mají jednoznačně identifikovatelný klíčový název a splňují podmínku periodicity (seriality). V záznamech těchto publikací se budou rovněž uvádět v příslušném poli jejich URL (nebo jiná forma elektronické "adresy"). K tomuto účelu budou v dohledné době zpracována pravidla, podle nichž budou moci jednotlivá národní střediska ISSN v těchto případech postupovat.

Na základě těchto pravidel bude možno v blízké budoucnosti přidělit ISSN i on-line elektronickým seriálovým publikacím. Přidělování ISSN je plně v kompetenci národních středisek ISSN. Systém v současnosti explicitně neurčuje, jakým seriálovým publikacím ISSN přidělit či nikoliv. Současně platná pravidla ISSN umožňují vyloučit z registrace seriálové publikace efemérního charakteru a dále publikace čistě lokálního významu. ISSN je však přiděleno vždy, když vydavatel na jeho přidělení trvá. I když to zatím žádná interní norma systému nespecifikuje, je pravděpodobné, že analogická kritéria bude možno použít i pro přidělení ISSN elektronickým seriálovým publikacím včetně on-line. Zde je nutno si uvědomit, že přidělení ISSN nemá žádnou jinou funkci než registrační. Přidělené ISSN nezakládá nárok na žádné úlevy nebo zvýhodnění finanční, daňové, cenové či jiné (s těmito mylnými názory se pracovníci Českého národního střediska ISSN setkávají). Na přidělení ISSN je v současnosti vázáno pouze vytvoření čárového kódu EAN. Řečeno velmi zjednodušeně: jediný nepřímý efekt, který přidělení čisla ISSN pro vydavatele má, je ten, že údaje o jím vydávané seriálové publikaci se objeví v celosvětové databázi, kterou univerzálně využívají knihovny, informační pracoviště, nakladatelé aj. Přidělené ISSN v tomto případě funguje jako kód, pod kterým lze danou seriálovou publikaci jednoznačně zjistit, identifikovat. Jako referenční bibliografická databáze, ve které může jakýkoliv uživatel najít buď údaje o konkrétní seriálové publikaci nebo údaje o tematicky, teritoriálně, časově či jinak definovaném souboru těchto publikací, je "ISSN Register" v současnosti unikátní.

Při přidělování ISSN konkrétní seriálové publikaci je nutno zpracovat záznam pro "ISSN Register". V tomto záznamu je mj. nutno uvést klíčový název, dále údaje o periodicitě, jazyku, nakladatelské údaje vč. údaje o místě vydání, vydavateli (včetně jeho adresy) aj. Za účelem zachování určité konzistence databáze by bylo vhodné, kdyby vydavatelé elektronických seriálových publikací uváděli ve svých produktech analogické údaje. Systém rovněž doporučuje vhodným způsobem zjistit, zda publikace s přiděleným ISSN byla skutečně vydána. Za tímto účelem se národním střediskům ISSN doporučuje vyžádat si od vydavatele publikace její ukázkové číslo, signální výtisk nebo alespoň první vyšlé číslo. Přidělování ISSN on-line elektronickým publikacím do jisté míry zkomplikuje práci národních středisek ISSN. Vzhledem k povaze těchto publikací bude nutno přinejmenším ověřovat platnost URL jakožto přístupové adresy, kterou může vydavatel elektronického časopisu z různých (zejména technických) důvodů měnit (přesun na jiný server aj.). Rovněž zjištění a ověření všech potřebných vydavatelských údajů (včetně údajů o subjektech odpovědných za vydávání) u on-line elektronických časopisů pro systém ISSN může narazit na potíže - ne vždy se tyto údaje na domácí stránce takového časopisu v požadovaném rozsahu objevují.

Současná úprava zákona o neperiodických publikacích na fenomén elektronických publikací zatím explicitně nereaguje. Přesto je možno se setkat s tuzemským on-line elektronickým časopisem, který má všechny náležitosti "papírového" časopisu včetně "tiráže" a přiděleného registračního čísla MK ČR - např. elektronický časopis Marathon. Mezi registrací periodika na MK ČR a přidělením ISSN však není přímá souvislost. Registrace periodika na MK ČR však do jisté míry signalizuje Českému národnímu středisku ISSN určitou "serióznost" vydavatele a jeho záměru periodikum vydávat.

Lze se domnívat, že v České republice je počet on-line elektronických seriálových publikací, které by spadaly do kompetence systému ISSN resp. odpovídaly kritériím systému, stále relativně malý. Na Internetu lze sice najít celou řadu elektronických publikací nejrůznějšího obsahového zaměření, které se na první první pohled jeví jako on-line seriálová publikace. Značná část jejich vydavatelů či producentů pravděpodobně o systému ISSN nikdy neslyšela. Tito vydavatelé - a tomu odpovídají i zahraniční zkušenosti - povětšině necítí potřebu svoji publikaci číslem ISSN opatřit. Systém ISSN bude v blízké budoucnosti schopen technicky údaje o on-line elektronických seriálových publikacích shromažďovat a zpřístupňovat. Je pravděpodobné, že při registraci těchto zdrojů bude postupovat se stejně nezbytnou dávkou obezřetnosti, kterou uplatňuje u klasických "papírových" seriálových publikací. Poté bude možno on-line elektronickou seriálovou publikaci vyhledat v Internetu (ale i v "Registru ISSN") nejen podle jejího URL, ale současně i podle ISSN. Nicméně teprve praxe ukáže, zda je tato nabídka životaschopná.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (hlasů: 4)
BAYER, Jan. Elektronické časopisy a systém ISSN. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 3 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-10164. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10164

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

V clanku nebylo jasne urceno v jake forme ma vypadat kod ISSN pro elektronickou verzi papiroveho periodika.

Bude stejne? Bude jine? Nebo se prida na konec kodu pismeno? Je rozlisovano i v jakem konkretnim formatu je elektronicka verze?
El. verze ve formatu PDF bude mit jiny kod nez format DjVu atd.

To same ale u el. publikace, ktera nema papirovou predlohu ale vice formatu el. publikace. Bude jen jeden kod zastitujici vsechny formaty (PDF, DjVu, Mobi, Epub) nebo kazdy format bude mit po vzoru ISBN vlastni ISSN kod?

Dalsi vec, ktera s timto primo nesouvisi, ale taktez by me zajimalo stanovisko, je jak pristupovat k el. verzim u indentifikacnich signaturach knihovnich systemu.
Povazovat el. verzi za jine vydani tehoz a podle zvyklosti se prida za cislo signatury pismeno nebo el. verze dostane odlisnou signaturu?

Dekuji za odpovedi.

registration login password