Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition

0 comments
Tento příspěvek navazuje na článek dr. J. Bayera publikovaný v Ikarosu v loňském roce, který obsahoval mj. základní informace o poslání systému ISSN, jeho produktech a základních pracovních postupech při registraci seriálových publikací. Zájemce o tyto informace jej najde v archivu Ikara.

Od té doby učinil systém ISSN několik kroků, které jej jednoznačně nasměrovaly do sféry elektronických on-line časopisů. Především postoupil od složitých debat o tom, co všechno je (či není) elektronický časopis, k praktickým opatřením směřujícím k podchycení "elektronické" seriálové produkce. Nebylo ostatně zbytí: svět okolo pádil a hrozilo nebezpečí, že se systém ISSN, sám o sobě poměrně složitý a mnohdy těžkopádný, ocitne mimo hlavní trendy především elektronického publikování. Důsledkem by byla ztráta dobrého jména, jež si systém vydobyl ve sféře registrace klasických tištěných seriálových publikací.

V září 1998 se konalo v Bruselu 23. zasedání ředitelů národních středisek ISSN, kde bylo podchycení elektronických on-line seriálových publikací stanoveno jako jednoznačná priorita systému. V této souvislosti bylo dále definitivně rozhodnuto modifikovat strukturu záznamů v databázi Registru ISSN tak, aby bylo možno tento typ dokumentů zpracovávat. Dalším důležitým rozhodnutím bylo využít jedinečnost ISSN v roli možné hodnoty URN (Uniform Resource Name) a zahrnout v souladu se současnými trendy tento údaj do struktury záznamu ISSN. Tím bude umožněna jednoznačná identifikace elektronického časopisu v prostředí Internetu (bližší údaje o URN). Zároveň byla zveřejněna on-line verze databáze Registru ISSN pod názvem ISSN Online (bližší informace). České národní středisko ISSN reagovalo na tyto závěry řadou aktivit, které jsou popsány v druhé části příspěvku.

Následující 24. zasedání ředitelů národních středisek ISSN, které se konalo na přelomu září a října 1999 v Paříži v prostorách Francouzské národní knihovny (BNF), se proto z větší části věnovalo právě problematice elektronických seriálových publikací ve vztahu k ISSN.

Z pověření vrcholného orgánu systému ISSN - General Assembly (GA) - byl vypracován a předložen k diskusi "Strategický plán ISSN do roku 2001". Hlavními úkoly pro toto období jsou mj.:

 • podporovat koordinace a rozšíření systému ISSN
 • zlepšit dostupnost a užitečnost dat (zejména zvýšit jejich aktuálnost a přesnost)
 • zlepšit současnou úroveň výkonnosti systému
 • přijmout opatření směřující ke zlepšení současné úrovně výkonnosti systému, zvláště s ohledem na kvalitu a pokrytí dat v databázi ISSN (včetně elektronických publikací) a na strukturu záznamu
 • směřovat k větší kompatibilitě bibliografického formátu ISSN s ostatními automatizovanými formáty
 • vyvinout a zavést nový počítačový systém, jenž by byl schopen podporovat cíle a záměry systému ISSN
 • transformovat databázi ISSN do podoby on-line systému, jenž by poskytoval zlepšené možnosti pro rešeršní služby a pro aktualizaci dat
Návrh strategického plánu ISSN byl průběhu roku 1999 předložen skupině nezávislých expertů, kteří byli současně požádáni o odpověď na 10 otázek, týkajících se současného postavení ISSN, jeho širšího okolí, produktů, financování, organizace a výhledů do budoucna. Názory expertů, z nichž někteří byli na jednání v Paříži osobně přítomni (mj. Clifford Lynch (Coalition for Networked Information), Leslie Daigle (IETF), Brian Green (EDItEUR), Rollo Turner (Association of Subscription Agents) aj.) lze velmi stručně sumarizovat takto:
 • ISSN je dobře fungující a stabilní systém akceptovaný v mezinárodním měřítku
 • systém ISSN neposkytuje 100% pokrytí seriálové produkce z hlediska teritoriálního ani typového - chybí většina elektronických zdrojů, aktuálnost informací je často nedostatečná
 • (stávající záznam) ISSN neposkytuje dostatek informací pro identifikaci jednotlivých článků, částí publikací aj. - požaduje se rozšíření záběru ISSN i na tuto úroveň
 • systém ISSN by měl více spolupracovat s ostatními organizacemi, vydavateli aj.
 • povaha elektronického publikování a elektronických časopisů zvlášť vyvolávají nutnost zásadně řešit otázky formátů, identifikace, přístupu, archivace aj.
 • role ISSN jako identifikačního prvku v "elektronickém" prostředí vystupuje do popředí
 • databáze ISSN by měla poskytovat více údajů o vydavatelích
 • ISSN by mělo reagovat na požadavky ostatních uživatelských skupin (nejen knihoven) - vydavatelů, předplatitelských organizací, knihkupců, referátových služeb, elektronického obchodování aj.
 • mechanismus přidělování odlišných ISSN různým variantám téhož časopisu (např. tištěná/CD-ROM/on-line) není vydavateli vítán stejně jako pravidla pro změny názvů časopisů (a následně změny ISSN), zejména elektronických. Vydavatelé preferují "stabilní" ISSN
 • je žádoucí harmonizace katalogizačních pravidel ISSN s ostatními předpisy, zejména AACR a ISBD(S)
Jak je vidět, experti rozhodně netrpěli přehnanou úctou k ISSN a byli k systému velmi kritičtí. Některé jejich názory si občas protiřečily, některé nebraly v úvahu limity dané posláním a organizací systému. Kladně byly hodnoceny současné aktivity systému směrem k podchycení elektronických časopisů. Na jednom se shodli všichni: systém ISSN bude muset na požadavky reagovat a čeká jej nelehká transformace, která může fungování systému zásadně změnit. Připomínky expertů budou vzaty do úvahy při dalším formulování strategického plánu, kterým se systém zabýval na bezprostředně navazujícím jednání Řídicího výboru ISSN (Governing Board) a na dalších jednání General Assembly.

Systém ISSN současně rozvíjí v rámci projektu ISSN-URN spolupráci s IETF (Internet Engineering Task Force). V průběhu pařížského jednání prezentovala zástupkyně IETF Working Group on URN Leslie Daigle základní informace o URN a jejich funkčních požadavcích a o praktických krocích nutných k využití ISSN jako identifikátoru v rámci URN Namespace. Dále byly prezentovány dosavadní výsledky projektu:

 • systém bude fungovat na serveru Mezinárodního centra ISSN v Paříži
 • z pole 856 nově vloženého do záznamů v Registru ISSN bude generován soubor URL, který bude strukturován pro "resolution process". Uložená URL budou denně kontrolována a aktualizována (zkušební soubor byl již vytvořen a předveden)
 • byl vyvinut prototyp modulu "plug-in" pro prohlížeč Netscape Communicator, který umožňuje využití funkcí URN: do příkazového řádku prohlížeče se zapisuje ISSN (nikoliv URL), po vyhledání jsou zobrazeny relevantní záznamy včetně URL (v HTML formátu)
 • pro praktické nasazení se počítá s použitím modulů "plug-in" vytvořených v IETF jak pro Netscape tak pro MS Explorer. Po jejich odzkoušení se předpokládá jejich instalace do stávajících verzí obou prohlížečů; ISSN bude kontaktovat výrobce obou prohlížečů
 • modul bude možno dodatečně instalovat i do již existujících prohlížečů (způsob distribuce zatím nebyl upřesněn)
 • byl vyvinut kontrolní program "URL Watcher", který kontroluje status všech URL v souboru, dále identifikuje a ukládá "rozbitá" URL a přesměrovaná URL.
 • zápis URN pro ISSN v rámci URN Namespace bude používat následující syntax: urn:issn:1564-3417
Statistické šetření mezi národními středisky ISSN (byť neúplné) prozradilo, že 28 středisek (z celkem 68 fungujících) již přiděluje ISSN elektronickým časopisům. Z nich téměř třetina funguje v zemích, kde existuje právo povinného výtisku pro elektronické zdroje. Celkem 7 národních středisek funguje v zemích, kde jsou elektronické dokumenty archivovány (severské země, Nizozemsko aj.). Podle statistických údajů z databáze Registru ISSN ze září 1999 byl doposud zpracováno více než 3.500 titulů on-line elektronických časopisů. Pouze 1.600 záznamů však obsahuje elektronickou adresu dokumentu. Podle odhadů ISSN je v současnosti na světě vydáváno 10 - 20 tisíc elektronických seriálových publikací, roční přírůstek je odhadován na "několik tisíc". Podchycení a zpracování tohoto množství publikací v systému ISSN představuje značné zvýšení "pracovní zátěže" systému. Pařížské zasedání se dohodlo na následujících krocích:
 • byla upřesněna struktura pole 856 sloužícího k zápisu elektronické adresy
 • byl upřesněn způsob zápisu přístupových protokolů (http, ftp aj.) v záznamu ISSN
 • bylo definováno podpole a způsob zápisu URN a elektronické adresy vydavatele v záznamu
 • s předstihem byl upraven ukládací program OSIRIS tak, aby byl schopen tyto údaje zpracovávat (program je v současnosti distribuován jednotlivým národním střediskům)
 • byla dohodnuta revize katalogizačních pravidel ISSN, jež by měla ve svých důsledcích omezit počet změn ISSN v důsledku změny názvu publikace
 • národní střediska urychleně doplní chybějící údaje v záznamech (zejména v tzv. spojových polích a dále URL v poli 856)
 • byla zvýšena frekvence zasílání dat a aktualizace Registru ISSN na 1x měsíčně
 • v souvislosti s probíhající revizí Manuálu ISSN bude pokračovat činnost pracovní skupiny, jejímž úkolem je zapracovat dohodnutá pravidla pro elektronické časopisy, harmonizovat katalogizační pravidla s AACR 2 a ISBD (S) a dokončit celou revizi Manuálu
 • národní střediska budou shromažďovat zkušenosti s přidělováním ISSN databázím
V souladu se závěry z posledních dvou porad ředitelů národních středisek ISSN a s rozhodnutími Mezinárodního centra ISSN zahrnout definitivně on-line seriálové publikace do sítě ISSN byla všechna národní střediska ISSN vyzvána, aby čísla ISSN elektronickým on-line seriálům systematicky přidělovala. Před pracovníky Českého národního střediska ISSN (ČNS ISSN) tak vyvstaly nové úkoly…

České národní středisko ISSN od roku 1992 shromažďuje a zpracovává údaje o seriálových publikacích, kterým přidělilo číslo ISSN, do národní databáze (v systému OSIRIS). České elektronické seriálové publikace na hmotných nosičích typu CD-ROM či disketa se v bázi začínají objevovat od roku 1994. Jde většinou o tituly na CD-ROM vkládané do nově vycházejících časopisů s počítačovou tematikou, výroční zprávy, ročenky a marketingové informační časopisy. V současnosti obsahuje národní databáze ISSN necelou dvacítku těchto seriálů. Jejich nízký počet do jisté míry odráží jednak malý zájem vydavatelů přihlásit elektronickou verzi časopisu do ISSN, jednak předznamenává v našich podmínkách nástup nového média získávajícího si stále větší počet příznivců. Fenoménem 2. poloviny 90. let se stává "internetový" elektronický časopis, e-zin, šířený v síti Internet - jako třeba ten, který právě čtete.

Pro ČNS ISSN znamenal nástup tohoto fenoménu dvě věci: na jedné straně lákavou možnost "pracovně" lépe poznat Internet a efektivně s ním pracovat, na druhé straně vypracovat strategii pro podchycení zájmu editorů on-line seriálů o vstup do systému ISSN se závazky z této účasti vyplývající. Prvním krokem bylo rozšíření stránek ISSN na webovských stránkách STK o pravidla přidělování ISSN on-line seriálovým publikacím. Dále bylo třeba obrátit pozornost zejména na editory/vydavatele on-line časopisů dostupných pouze v elektronické podobě. Předpokládali jsme, že jejich informovanost o ISSN nebude velká a spíš než registrace časopisu v systému ISSN přitáhne jejich pozornost praktická stránka věci, totiž využití čísla ISSN v URN Namespace (u vydavatelů vydávajících vedle tištěné verze seriálové publikace též verzi elektronickou jsme základní povědomost o ISSN předpokládali). V tomto smyslu se snaží editory oslovit dopis ČNS ISSN ve formátu HTML, vystavený na webu STK. Vedle základních informací o systému dopis obsahuje údaje, které jsou pro registraci povinné a vydavatel je vyplní ve formální žádosti. Patří sem přesný název on-line časopisu, URL adresa hlavní stránky / přístupový protokol (http, mailto, ftp, gopher), rok počátku vydávání on-line časopisu, periodicita, údaje o vydavateli a spojení.

Během měsíců září a října t. r. oslovilo ČNS ISSN krátkou e-mailovou zprávou s odkazem na vystavený dopis zatím 30 editorů. Vodítkem pro výběr tohoto prvního vzorku, který měl mapovat zájem o zařazení do Registru ISSN, byla jistá odbornost, chceme-li serióznost zaměření časopisu, samozřejmě beze snahy některé žánry do budoucna diskriminovat. Ohlas editorů pracovníky střediska potěšil. Téměř okamžitě se ozvali ti, kterým byl dopis určen především - vydavatelé "čistě" on-line časopisů (z 12 oslovených 9 obdrželo svá čísla obratem), 13 čísel ISSN bylo přiděleno on-line verzím "papírových" odborných časopisů. Pozoruhodný nezájem byl dosud zaznamenán mezi vydavateli velkých deníků a týdeníků.

ČNS ISSN je na samém začátku spolupráce s vydavateli on-line elektronických seriálových publikací. Výše uvedeným způsobem hodlá i nadále pokračovat v podchycení těchto dokumentů v ČR. Nezávisle na tom se mohou všichni vydavatelé on-line seriálových publikací kdykoliv obrátit na jeho pracovníky se žádostí o informace. Praxe ukáže, jaké problémy bude třeba řešit, hlavně v oblasti kontroly a aktualizace údajů. Zda např. editoři budou včas oznamovat případné přesměrování svých URL, zda budou mít na zřeteli změnu názvu a čísla ISSN atd. Stejně tak budou muset jeho pracovníci pátrat po tom, co se stane, když on-line seriálová publikace přestane vycházet, zda zmizí z prohlížečů beze stopy, nebo jeho URL zůstane zakonzervováno na serveru poskytovatele apod. Je třeba říci, že s podobnými potížemi se setkávají i ostatní národní střediska ISSN.

V České republice dosud neexistuje žádná analogie např. k zákonu o povinných výtiscích, která by např. Národní knihovně ČR umožnila provozovat konzervační server, alespoň pro odborné on-line seriálové publikace. V zahraničí se lze s touto praxí setkat. Proto ČNS ISSN vítá jakékoliv nové informace a podněty či zkušenosti týkající se problematiky on-line seriálových publikací.

V současnosti probíhají závěrečné práce na českém překladu revidované normy ISO 3297 "Information and documentation - International Standard Serial Number (ISSN)", vydané koncem loňského roku. Základní změnou oproti znění z roku 1986 (a jeho českému ekvivalentu ČSN 010187) je řešení otázek přidělování ISSN seriálovým publikacím vycházejícím na jiném médiu než papírovem a dále seriálovým publikacím vycházejícím souběžně na několika médiích. Norma dále upřesňuje umístění ISSN v rámci elektronické (on-line) publikace: na titulní obrazovce nebo na jejím ekvivalentu (v hlavním menu nebo na úvodní obrazovce). Revize normy ISO 3297 trvala vlivem zdlouhavých schvalovacích procedur v ISO několik let; proto bohužel neobsahuje přesnější definici elektronické (zejména on-line) seriálové publikace ani údajů potřebných k jejich podchycení a nezohledňuje tedy poslední vývoj na tomto poli. Přeložená norma bude k dispozici v příštím roce.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAYER, Jan a JEŘÁBKOVÁ, Eva. Elektronické časopisy a systém ISSN: second edition. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10410. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10410

automaticky generované reklamy