Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dotace a regionální funkce

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Dotace a regionální funkce

0 comments

Dne 22. května 2002 se v Malém sále Městské knihovny v Praze uskutečnil seminář s názvem Kontrola dotací nejen na regionální funkce. Tato "předdílna" byla určena především pracovníkům krajských a pověřených knihoven (regionálními funkcemi) zodpovědným za nakládání s finančními prostředky státní dotace - tedy ředitelům, ekonomům, účetním a knihovníkům, kteří se významnou měrou podílejí na plnění regionálních funkcí.

Již v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo zřejmé, že podmínky a pravidla pro použití prostředku ze státního rozpočtu, [1] které upravuje usnesení vlády č. 68/2002 Program podpory zajištiní výkonu regionálních funkcí knihoven, nejsou pro příjemce dostatečni návodnou a jednoznačnou pomůckou. Živé, ba bouřlivé diskuse, dotazy a příklady hospodářských a účetních řešení nevyčerpatelného množství konkrétních situací jasně signalizovaly potřebu, aby se k tématu postavil poskytovatel - v tomto případi Ministerstvo kultury ČR.

Vedle oficiálních podmínek nakládání s dotacemi obsažených ve vládou schváleném Programu podpory RF [2] bylo prvním počinem vystoupení ing. Lenky Macholdové na dubnovém semináři Regionální funkce. [3] Tam také bylo účastníkům Národní knihovnou ČR přislíbeno uspořádat seminář o kontrolování nakládání s dotacemi. Dalším počinem se tedy stal seminář Kontrola dotací pořádaný společně Městskou knihovnou v Praze a Národní knihovnou ČR.

Specialistka na kontrolní činnost - lektorka ing. Miroslava Pýchová - seznámila přítomné s možnými druhy dotací ze státního rozpočtu, s dotacemi od obcí nebo krajů, s pravidly jejich vynakládání - kdo, kde a jak tato pravidla stanovuje. Informovala o finančním vypořádání, o eventuálních výdajích, které jsou neoprávněným použitím finančních prostředků, o zadržení finančních prostředků, o porušení rozpočtové kázni, o odvodech i výpočtu penále, o možnosti žádat o prominutí odvodu a penále a mnoha dalších aspektech nakládání s dotacemi, a to s přesnými odkazy na paragrafy zákona č. 218/2001 Sb., č. 250/2201 Sb. i zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku ve znění pozdějších předpisů.

Významnou část vystoupení věnovala pozornost jednotlivým kontrolním orgánům a jejich působnosti, vždy s odkazy na konkrétní paragrafy zákona e. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Se vzrůstajícím významem dotací pro fungování a rozvoj knihovnických a informačních služeb roste zaměřenost knihoven na správné nakládání s těmito finančními prostředky, tedy i potřeba speciálních seminářů pro ekonomy, úeetní a management. To potvrdil i sál zaplněný do posledního místečka (a několika schodů).

Jak dál v této oblasti? Uspořádat v případě potěeby obdobný úzce specializovaný seminář nebo věnovat pozornost nabídce vzdělávacích organizací a firem v regionech? Optimální patrně bude kombinace obou možností.

Poznámky:
1. MK ČR poskytuje dotaci na regionální funkce do výše stanovené zákonem o státním rozpočtu - č. 490/2001 Sb., dílčí ukazatel: Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven ve výši 92 mil. Kč.

2. Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí, usnesení vlády č. 68/2002.

3. HOUŠKOVÁ, Zlata. Regionální funkce knihoven - zpráva ze semináře. Ikaros [online]. 2002, č. 5 [cit. 2002-05-22]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/950>. ISSN 1212-5075.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ZEMÁNKOVÁ, Ladislava. Dotace a regionální funkce. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 6 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10925. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10925

automaticky generované reklamy