Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově

1 comments

V listopadu 2004 se konala významná událost v knihovnickém světě - konference Digital Archiving and Preservation. Byla to první akce takového rozsahu zaměřená speciálně na problematiku archivace webu. Konferenci uspořádala National Library of Australia (NLA) ve dnech 9. – 11. 11. 2004 ve své budově v hlavním městě Austrálie Canberra a splnila tím svůj závazek v rámci konsorcia International Internet Preservation Consortium (IIPC): zvyšovat povědomí o problematice a iniciativách zaměřených na uchování internetových publikací formou pořádání konferencí, workshopů, kurzů, publikací aj. Vedle konference byly uspořádány ještě další akce – před zahájením konference v pondělí 8. 11. možnost prohlídky knihovny a bližšího seznámení s významnými projekty NLA – PANDORA: Australia’s Web Archive a KINETICA: Australia`s Library Network, poskytující přístup k významným australským databázím, včetně národní bibliografie (australský souborný katalog), a dále se třemi sbírkami MusicAustralia, PictureAustralia a AustraliaDancing; po ukončení konference, v pátek 12. 11., byl ještě uspořádán Informační den – workshop umožňující v menším okruhu účastníků diskutovat o některých konkrétních problémech souvisejících s archivací webu (zejména z činnosti IIPC – vyvíjené softwarové nástroje).

Konference se zúčastnilo přes 200 odborníků z celého světa, značnou část ovšem tvořili "místní" z Austrálie a také z Nového Zélandu. Mezi nimi byli nejen pracovníci knihoven, ale i archivů a muzeí, jichž se problematika uchování digitálních dokumentů, resp. objektů rovněž týká. Pokud jde o přednášející, sešel se na konferenci skutečný výběr současných VIP v oblasti archivace webu ve světě. Pro alespoň trochu znalé této oblasti uvedu pár jmen jako: Pamela Gatenby, Warwick Cathro, Margaret E. Phillips, Colin Webb (všichni Austrálie), Julien Masane`s (Francie), Hans Liegmann (Německo), Johan Mannerheim (Švédsko), Svein Ame Solbakk (Norsko), Hans Jensen (Nizozemí), ale také ředitelka Internet Archive Michele Kimpton (USA). A díky tomu, že mi australští pořadatelé nabídli grant, mohla jsem se této události zúčastnit i já a dostala jsem se tak do míst, která mi do té doby připadala nedosažitelná.

Celý program konference byl v zásadě zaměřen na otázku, zda a proč archivovat web komplexně nebo výběrově. Na jedné straně zejména Austrálie prosazuje a praktikuje strategii výběrové archivace, která je náročná na intelektuální práci, ovšem umožňuje zpřístupnění všech získaných webových zdrojů uložených v digitálním archivu se souhlasem vydavatele. Na druhé straně zejména severské země a samozřejmě také společnost Internet Archive prosazují automatický sběr "všeho", tj. sběr celého webu podle programovatelných kritérií (doména, formát aj.). Druhý tábor staví proti prvému celkem logicky argument, že nikdo není schopen a nemá právo rozhodovat o tom, co z materiálů publikovaných na webu stojí za trvalé uchování – web nemá hranice a proč nesbírat všechno, když to technicky je možné; "co je na webu dnes, nemusí být zítra". V současné době stojí bohužel zpřístupnění zdrojů uložených do archivu na základě automatického sběru v cestě legislativa upravující autorská práva a povinný výtisk, ovšem archivace se provádí hlavně pro budoucí generace, nikoliv pro současné generace, a lze věřit, že časem se autorské právo vztahující se k internetu upraví tak, aby umožňovalo rovný a svobodný přístup k informacím.

Nejdůležitější informace pro náš projekt zaměřený na archivaci českého webu byly obsahem přednášek týkajících se projektu PANDORA (Margaret Phillips), činnosti konsorcia IIPC (Caroline Wiegandt) a SW nástrojů vyvíjených v rámci spolupráce členů IIPC (Julien Masane`s). Zajímavá byla samozřejmě i řada dalších přednášek týkajících se např. archivačních metadat a formátů či zkušeností s archivací.

V rámci Informačního dne byly zejména prezentovány dosavadní výsledky vývoje nástrojů pro archivaci v členských institucích IIPC:

 • vyhledávací robot Heritrix Crawler společnosti Internet Archive (Gordon Mohr)
 • nástroj pro vyhledávání v digitálním archivu NWA Toolset, vývoj Národní knihovna Norska (Svein Ame Solbakk)
 • nástroje pro archivaci deep webu (zdroje, které dosud zůstávaly pro vyhledávače nepřístupné):
 • nástroj pro řízení procesu archivace PANDAS, vývoj Národní knihovna Austrálie (Paul Koerbin - viz též přednáška na workshopu ECDL, září 2004)

PANDORA/PANDAS – součást integrovaného systému v NLA
Z bohatého programu bych ráda upozornila zejména na informace týkající se australského systému pro archivaci webu PANDORA, který byl dosud jakýmsi metodickým vzorem pro naše řešení projektu WebArchiv v České republice. Počtem pracovníků (492, z toho je jen 72 % stálých pracovníků na plný úvazek) se Národní knihovna Austrálie blíží Národní knihovně České republiky. Odbor digitální archivace v NLA je organizačně začleněn v úseku Collections Management (správa fondů), což je největší útvar v NLA (asi čtvrtina všech zaměstnanců). Tento úsek se komplexně zabývá veškerými činnostmi souvisejícími s elektronickými zdroji, a sice ve spolupráci odborů zde začleněných: Digital Archiving, Preservation Services a Digital Collections Management; za dodržování Politiky pro uchování digitálních zdrojů je odpovědný ředitel odboru služeb na ochranu fondů (Preservation Services). Koordinaci prací mezi úseky a výzkum, resp. zavádění výsledků výzkumu a vývoje v knihovně zajišťuje náměstek ředitele pro inovaci.

NLA zaujala pragmatický přístup k problematice správy a ochrany svých digitálních sbírek, založený na přesně stanovených zásadách. Klíčová strategie NLA zaměřená na zajištění efektivního řízení digitálních sbírek a jejich ochrany pro účely trvalého přístupu je obsahem projektu Digital Services Project. Tento projekt zahrnuje širokou škálu vývojových činností v oblasti IT a systémovou architekturu, které společně podporují celou oblast digitální knihovny v NLA. Tento systém pokrývá všechny klíčové procesy v knihovně – výběr, akvizici, ukládání, zjišťování zdrojů, dodávání, přístup a uchování. Zahrnuje jak digitalizované, tak i původní digitální informační zdroje. Infrastrukturu systému tvoří následující složky:

 • Systém pro ukládání a vyhledávání metadat (TeraText software)
 • Systém pro ukládání digitálních objektů (DOSS)
 • Systém pro správu digitálních sbírek (DCM)
 • Systém pro archivaci digitálních zdrojů (PANDAS – PANDORA)
 • Digitální sbírky, jednoznačné identifikátory (Persistent Identifier - přidělen každé webové stránce v systému) a systémy pro přístup ke zdrojům v digitálních sbírkách

Pro ukládání obsahu všech digitálních sbírek slouží Digital Objects Storage System (DOSS), jehož vývoj v NLA stál jeden milion australských dolarů. Současná kapacita paměti: pět TB na discích a 40 TB na páskách je nyní využita asi z jedné třetiny. V souladu se zásadami budování systému - trvalý a integrovaný přístup pro všechny druhy dokumentů – jsou uloženy sbírky:

 • Digitální sbírka webových zdrojů
 • Digitální sbírky digitalizovaných dokumentů (rukopisy, mapy, hudebniny, zvukové záznamy)

Problematice trvalého uchování webových zdrojů domácí provenience (PANDORA) je v NLA věnována obrovská pozornost a patří ke klíčovým rozvojovým aktivitám knihovny v oblasti ochrany knihovních fondů. Archivací australských online publikací se NLA zabývá od roku 1996. Od té doby dosáhla mezinárodního renomé jednak budováním svého digitálního archivu, ale také svým přínosem pro vývoj zásad a postupů v oblasti výběru zdrojů, jejich stahování z webu, katalogizace, ukládání a uchovávání i zpřístupňování. Z iniciativy NLA je budován portál PADI (Preserving Access to Digital Information) zpřístupňující zdroje k ochraně digitálních dokumentů (politika, zprávy o projektech, články z časopisů aj.). NLA má své zástupce pro oblast ochrany digitálních dokumentů činné v mezinárodních institucích, z nichž v současné době zásadní roli hraje konsorcium IIPC. Toto konsorcium má v současné době 12 členů (11 národních knihoven a nezisková organizace Internet Archive) a jeho cílem je:

 • umožnit sběr a archivaci bohatého obsahu internetu jako celosvětového souboru informací a zajistit k němu trvalý přístup
 • napomáhat vývoji a využití společných nástrojů, technologií a standardů, které umožní tvorbu mezinárodního archivu
 • podporovat národní knihovny v jejich úsilí zaměřeném na archivaci a ochranu internetových zdrojů.

V polovině roku 2005 budou do konsorcia IIPC přijímáni noví členové, kteří pomohou v úsilí zajistit kompatibilitu a šetřit "společné" peníze.

Systém pro archivaci australského webu PANDORA je provozován ve spolupráci NLA s dalšími státními a teritoriálními knihovnami, dalšími partnery jsou Australský národní zvukový a filmový archiv (National Screen and Sound Archive), Památník australského válečnictví (Australian War Memorial) a Ústav studií původních obyvatel Austrálie (Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies). V NLA je systém vyvíjen, spravován a provozován v samostatném organizačním útvaru na úrovni odboru (Digital Archiving Branch), který má 7 stálých pracovníků zaměstnaných na plný úvazek. Dále se zabývají podporou a vývojem systémů PANDORA/PANDAS pracovníci v úseku informačních technologií (IT Division) a v odboru služeb na ochranu fondů (Preservation Services Branch) se zabývají úkoly spojenými s ochranou obsahu archivu další pracovníci v rozsahu odpovídajícím plnému úvazku 1 člověka.

Jak již bylo zmíněno na začátku článku, strategie archivace v Austrálii je výběrová, tj. sběr zdrojů vybraných na základě stanovených kritérií výběru jako intelektuální činnost. Neprovádí se tedy sběr všech "australských" online publikací a webových stránek, nýbrž každá ze spolupracujících institucí vybírá ty, které považuje za důležité z hlediska dlouhodobého uchování pro výzkumné účely. Obecné zásady pro výběr zdrojů jsou z hlediska obsahu a formy zejména:

 • australská doména
 • důležité téma o Austrálii
 • australský autor
 • vládní publikace
 • vysokoškolské práce
 • časopisy
 • materiály z konferencí
 • odkazované publikace (z referátových a indexačních služeb)
 • komerční publikace s omezením přístupu podle požadavku vydavatele

Pro uložení vybraných zdrojů do archivu a jejich zpřístupnění je uzavírána smlouva (elektronicky) s vydavatelem. Vydavatel může případně požádat o omezení přístupu k jeho publikacím. Všechny dokumenty jsou uchovávány ve třech kopiích (matriční kopie + dvě záložní kopie) a pro přístup slouží "display copy" (pro zobrazení).

Pro stahování dokumentů se v současné době používá v NLA volně dostupný nástroj HTTrack. Pro správu stahování a archivu se používá PANDAS, PANDORA Digital Archiving System, vyvinutý v NLA. Tento systém kontroluje celý proces od stažení stránky přes záznam všech údajů (administrativní data), přidělení PI (jednoznačného identifikátoru, kterým je PURL), vytvoření všech druhů kopií a jejich uložení, kontroluje omezení přístupu (v případě omezení přístupu se při kliknutí na link zobrazí upozornění, že zdroj je možné si prohlédnout pouze v knihovně), poskytuje zprávy o provozu. Nemá funkci harvesteru, poskytuje pouze interface k software pro stahování dat (nyní HTTrack, v budoucnu se počítá s využitím programu Heritrix). Pro přístup do databáze národní bibliografie se využívá protokolu Z39.50.

Popis zdrojů se provádí v rámci systému KINETICA, tedy zpracovává se bibliografický záznam ve formátu MARC21 a následně se konvertují metadata do formátu Dublin Core (jednoduchý, příp. podle potřeby zejména u zdrojů státní správy kvalifikovaný). Vyhledávání v systému PANDORA je tedy možné prostřednictvím bibliografické databáze. Přímo v systému lze vyhledávat na základě názvu a předmětu.

Zajímavé statistické údaje o archivovaných datech k 30. 10. 2004:

 • 7000 titulů, z toho 150 má vydavatelem omezený přístup;
 • přes 14 000 "instancí" (tituly opakovaně sbírané po změně obsahu);
 • 7,4 % archivovaných zdrojů už není dostupných na webu;
 • 9 vlastníků copyrightu požádalo o odstranění jejich souborů z archivu;
 • objem kopií pro zobrazení – 735 GB;
 • 4 milióny přístupů do archivu v roce 2003, z toho 53 % uživatelů ze zahraničí, 27 % z Austrálie, zbytek nelze zjistit;
 • průměrná doba, po které zmizí dokument z webu – 100 dní.

Snahou konsorcia IIPC je, aby všechny výše uvedené nástroje byly dány k volnému využití do poloviny roku 2005. Budeme jim i sobě tedy k tomu držet palce.

Sborník z konference nebude vydán, zato webová stránka konference bude uložena v archivu PANDORA. Podrobné informace o části konference a workshopu v angličtině jsou publikovány v blogu účastníka konference Axela Brunse (Queensland University of Technology).

canberra1-maly.jpg
Národní australská knihovna, vlevo Vědecko-technické centrum

canberra2-maly.jpg
Interiér národní knihovny – knihkupectví

canberra3-maly.jpg
Konferenční sál

canberra4-maly.jpg
Účastníci konference před budovou knihovny

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11769. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11769

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Student Consultant Wanted The office of student union is looking for a Student Consultant for the upcoming academic year[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com]boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com]ugg[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com]uggs[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com]ugg australia[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com]uggs boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]boots and women[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-2010-new-arrivals-ugg-jimmy-choo-boots-c-100_72.html]UGG & JIMMY CHOO[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]high boot[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-roxy-mid-5818-black-p-404.html?cPath=53]black boot[/url].There are a variety of time schedules sheepskin,[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]mens boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-2009-collections-c-17.html]leather boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-2009-collections-c-17.html]boots for mens[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]knee boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-c-7.html]ugg 5819[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-c-7.html]women's[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-c-7.html]classic cardy[/url][/url],classic cardy,[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-c-7.html]classic cardy ugg[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-c-7.html]boots for cheap[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]ugg 5825[/url].The following method of organiz-ing time help[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]ugg australia classic short[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]ugg classic short 5825[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]ugg classic short[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]ankle booties[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]snow boots[/url],you establish long term[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-c-8.html]winter boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]ugg classic tall[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]ugg classic tall 5815[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]ugg 5815[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]ugg australia classic tall[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]boots for men[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]wide boots[/url] intermediate, and short-term time goals[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-tall-5815-c-6.html]kids boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]ugg 1878[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]ugg fringe cardy 1878[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]ugg cardy[/url] make ashort list of major events and amount of[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]ugg australia 1878[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]ugg fringe cardy[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-ugg-fringe-cardy-1878-c-49_52.html]western boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]ankle boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]knee high boot[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]ugg bailey button triplet[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]ugg baily button 1873[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]ugg australia 1873[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]ugg 1873[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]boots shoes[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]uggs for sale[/url] week and it is important to make a[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-triplet-1873-c-51.html]uggs on sale[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]ugg 5803[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]ugg australia 5803[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]ugg australia bailey button[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]ugg bailey button[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]boots & shoes[/url] winter is cold, many people[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-bailey-button-5803-c-33.html]womens boot[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]ugg 5879[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]ugg argyle knit[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]ugg australia argyle knit[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]kneehigh boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]knee hi boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-argyle-knit-5879-c-13.html]heeled boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]ugg 5854[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]ugg classic mini[/url] they’ve turn into[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]ugg australia classic mimi[/url] progressively popular[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]classic mini ugg[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]ugg on sale[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-cardy-5819-cream-p-36.html?cPath=7]white boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-mini-5854-c-9.html]girls boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]ugg 5359[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]ugg nightfall 5359[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]ugg australia nightfall[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]5359 ugg[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]tall boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-nightfall-5359-c-5.html]tall womens[/url] with superb styles considering[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ugg 5325[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ugg sundance 5325[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]5325 ugg[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ugg sundance[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]boots for ladies[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ladies boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ugg boots sale[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-sundance-ii-5325-c-4.html]ugg 5225[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]ugg ultra short[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]ultra short ugg[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]uggs outlet[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]leather sandals[/url] that the[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]ugg outlet[/url] as well[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]ugg tall[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-ultra-short-5225-c-2.html]fashion boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-roxy-mid-5818-pink-p-335.html?cPath=53]pink boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]mens sneakers[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]ugg boots for sale[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]ugg boots on sale[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]new boots[/url] for a Student Consultant[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-men-boots-c-59.html]lace up boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-c-49.html]buy boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-australia-other-collection-c-49.html]flat boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-chestnut-p-48.html?cPath=8]tan boots[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-brown-p-411.html?cPath=8]brown boot[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-classic-short-5825-grey-p-50.html?cPath=8]grey boots[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-charcoal-zebra-p-481.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO KAIA 3041 CHARCOAL ZEBRA[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-charcoal-zebra-p-481.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO 3041[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-charcoal-zebra-p-481.html?cPath=72]KAIA 3041 CHARCOAL ZEBRA[/url] the upcoming academic year[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-cream-zebra-p-482.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO KAIA 3041 CREAM ZEBRA[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-charcoal-zebra-p-481.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO 3041[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3041-charcoal-zebra-p-481.html?cPath=72]KAIA 3041 CREAM ZEBRA[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3047-leopard-p-489.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO KAIA 3047 LEOPARD[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3047-leopard-p-489.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO 3047[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-kaia-3047-leopard-p-489.html?cPath=72]KAIA 3047 LEOPARD[/url][url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-mandah-3042-black-p-480.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO MANDAH 3042 Black[/url],[url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-mandah-3042-black-p-480.html?cPath=72]MANDAH 3042 Black[/url] [url=http://www.uggaustraliasheepskin.com/ugg-mandah-3042-black-p-480.html?cPath=72]UGG & JIMMY CHOO 3042[/url]