Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice

4 comments
Anglicky
English title: 
Preparing a new concept for the development of libraries in the Czech Republic
English abstract: 
Central Library Board has begun work on preparing a new concept for the development of libraries in the Czech Republic for 2011-2014. Currently, the analytical work is carried out in five working groups and the basic vision and priorities for future development were formulated. The proposed concept will be presented at the conference „Libraries now“ in 2010.
Autoři: 

Různé druhy koncepcí a strategií nebývají zpravidla dokumenty, které by lákaly k náruživému studiu pro běžný den. Nicméně platí, že bez jejich existence je obtížné v současném světě obstát. V souvislosti s rozvojem internetu a digitalizace minulé a současné tiskové produkce stojí před každou knihovnou otázka jejího budoucího rozvoje. Nová strategie by měla formulovat nové priority pro budoucí rozvoj a mohla by tak pomoci každé jednotlivé knihovně nalézt cestu k potřebným změnám knihovnických a informačních služeb tak, aby lépe odpovídaly budoucím potřebám lidí. Kouzlem koncepcí schválených vládou nebo ministerstvem kultury je také to, že zpravidla stanovují rozsah a další vymezení finančních prostředků na dotace pro knihovny. I proto je tedy užitečné formulovat a znát dobře budoucí směry rozvoje.

Na dvacátém zasedání poradního orgánu ministra kultury Ústřední knihovnické rady (ÚKR) bylo se zástupci ministerstva kultury dohodnuto, že ÚKR připraví návrh nové koncepce rozvoje knihoven na období let 2011–2014. Přípravou podkladů a konečného textu koncepce byl pověřen Knihovnický institut Národní knihovny. Období, pro které je nová koncepce připravována, má přímou vazbu na vládní dokument Státní kulturní politika na léta 2009–2014,  jehož časový horizont rovněž končí rokem 2014. Tento dokument obsahuje celou řadu priorit, které mají přímou vazbu na činnost knihoven. Důležitým východiskem pro novou strategii českých knihoven bude i vyhodnocení Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004–2010, jejíž plnění se uzavírá letošním rokem.

Ve dnech 15.–17. března 2010 se v Telči uskutečnilo výjezdní zasedání ÚKR věnované výhradně přípravě nové koncepce. Vedle členů ÚKR se setkání účastnila i řada expertů, aby byla zajištěna dostatečná úroveň diskuze nad řadou speciálních témat. Zde bylo dohodnuto, že cílový stav koncepce bude směrován až k roku 2020 s tím, že rok 2014 bude chápan jako cílový rok první etapy realizace koncepce. Koncepce by měla formulovat novou vizi budoucího rozvoje knihoven v ČR, určit dílčí cíle, stanovit úkoly a projekty, které by měly vést k naplnění vize. Měly by být také nastaveny podmínky pro vzájemnou spolupráci. Ve spolupráci s ministerstvem kultury budou také určeny priority dotačních programů pro knihovny, které budou mít klíčový význam pro realizaci koncepce.

Setkání v Telči mělo charakter velmi intenzivního workshopu. Podstatná část programu probíhala v menších pracovních skupinách a největší časový prostor byl věnován intenzivnímu brainstormingu, jehož cílem bylo formulovat hlavní vizi knihoven v ČR pro rok 2020. Diskuzi i celé jednání moderovali pracovníci poradenské firmy M. C. TRITON, spol. s r. o., která se mj. zabývá přípravou různých druhů strategických materiálů i pro neziskový sektor.

Úvodem byla formulována pracovní vize budoucího rozvoje knihoven v ČR:

Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či hendikep, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně požadovanou službu v dobré kvalitě.

Následovala identifikace současného stavu a SWOT analýza. V pracovních skupinách bylo definováno 16 strategických priorit, které byly dále rozpracovávány.

 1. Služby knihoven – jejich specializace a struktura
 2. Informační zdroje (fondy, dokumenty) a jejich archivace
 3. Legislativa
 4. Pracovníci knihoven – jejich specializace
 5. Knihovny jako zaměstnavatelé, úroveň řízení knihoven
 6. Zřizovatelé knihoven
 7. Dotace z veřejných zdrojů
 8. Samoorganizační schopnost knihoven + projektové financování
 9. Partnerství – mimo oblast knihoven
 10. Technologický vývoj – mobilní komunikace, čtečky
 11. Konkurenční prostředí (Google a další)
 12. Společenské očekávání ve vztahu ke knihovnám
 13. Velmi rozmanité publikum, různá úroveň očekávání
 14. Tok informací ve společnosti, způsob práce s informacemi, změny procesu učení
 15. Rozvoj lidí (znalosti a dovedností knihovníků/uživatelů)
 16. Mezinárodní kontext

Po vymezení priorit proběhl „kyselý test“, který měl ověřit, zda navržená cesta vede k naplnění stanovené vize. V závěru byl dohodnut další postup prací. Vzniklo celkem pět pracovních skupin, které tematicky vymezují pět hlavních oblastí rozvoje knihoven. Pro každou skupinu byl stanoven odborný garant. Členy skupiny jsou zástupci ÚKR, kteří si k další práci přizvou libovolný okruh expertů.

1. Skupina: KLIENT ­/ SLUŽBY
Hlavní garant: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel Městské knihovny v Praze
Kontakt: reditel@mlp.cz

Hlavní témata:

 1. Bezbariérovost
 2. ICT kompetence
 3. Marketing a propagace
 4. Prostory a vybavení
 5. Posilování komunitní role (všech) knihoven

2. Skupina: PROCESY ­/ LEGISLATIVA
Hlavní garant: Ing. Martin Lhoták, ředitel Knihovny AV ČR
Kontakt: lhotak@lib.cas.cz

Hlavní témata:

 1. Preference ­/ podpora silných centrálních služeb (B2B ­/ B2C)
 2. Rámec spolupráce systému knihoven (koncepční a legislativní)

3. Skupina: FONDY
Hlavní garant: Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny
Kontakt: martin.svoboda@techlib.cz

Hlavní témata:

 1. Vyřešení e-obsahu (povinný výtisk, autorský zákon, Open Access, trvalá dostupnost)
 2. Koncepční záchrana papírových dokumentů
 3. Knihovní fondy a elektronické informační zdroje

4. Skupina: FINANCE
Hlavní garant: PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK
Kontakt: vit.richter@nkp.cz

Hlavní témata:

 1. Dlouhodobě predikovatelná pravidla financování
 2. Optimalizace struktury financování, strategických projektů

5. Skupina: PRACOVNÍCI A JEJICH ROZVOJ
Hlavní garant: Mgr. Zlata Houšková, vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnického institutu NK
Kontakt: zlata.houskova@nkp.cz

Hlavní témata:

 1. Systém vzdělávání (celoživotní učení)
 2. Změna motivačních mechanismů

Úkolem pracovních skupin je vymezit do konce dubna 2010 dílčí cíle koncepce a úkoly či projekty, které povedou k naplnění cílů. Charakteristika cílů a úkolů bude zpracována tak, aby odpovídala metodice pro přípravu střednědobých koncepcí dle nařízení vlády č. 10 z 3. 1. 2001. V následujícím období Knihovnický institut zpracuje souhrn všech výstupů z pracovních skupin a připraví první verzi koncepce. Ve dnech 22. a 23. 6. 2010 se uskuteční další výjezdní zasedání ÚKR v Třešti, které bude věnováno diskuzi nad konečnou strukturou a textem nové koncepce knihoven. Návrh koncepce bude veřejně představen v září na konferenci „Knihovny současnosti 2010“ na Seči. Další měsíc bude věnován veřejné diskuzi tak, aby v závěru října 2010 byl celý materiál předán ministerstvu kultury. Vyhlášení nové strategie ministerstvem kultury nebo vládou se očekává do konce roku 2010.

Jak se zapojit do práce na koncepci?

Výsledky jednání ÚKR z Telče jsou k dispozici ke stažení na http://knihovnam.nkp.cz/docs/UKR/KoncepceTelc_03_2010.pdf.  Dokumenty z činnosti jednotlivých pracovních skupin budou v nejbližší době zveřejněny na nově vytvořené webové stránce věnované koncepci. Zájemci o spolupráci na koncepci mohou dle své specializace kontaktovat jednotlivé garanty pracovních skupin a domluvit se buď na přímé spolupráci, nebo na zasílání zpracovaných podkladů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-13422. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13422

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Ve dnech 15.–17. 6. 2010 se v Telči uskutečnilo výjezdní zasedání ÚKR. - ÚKR nejde s dobou, ÚKR předbíhá dobu.

Chyba opravena, s díky za upozornění. JS

"Úvodem byla formulována pracovní vize budoucího rozvoje knihoven v ČR:

Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či hendikep, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně požadovanou službu v dobré kvalitě."

Horší definici spokojeného klienta jste si už vybrat nemohli. Knihovny budou muset podle této logiky fungovat něco jako nonstopy, jenom aby klient nemohl říct slovo špatného. Úplně jste opustili například podstatu MVS, že nejde přeci o to, aby dokumnet byl okamžitě k dispozici, ale aby jej klient získal (no, nebude to hned, sorry). S náklady na obstarání čehokoli si nebude klient dělat starost, to ať radši ze svého rozpočtu "solí" knihovna, protože by klient mohl být mrzutý. Všechny tyto koncepce jsou akorát snůškou krásných slovíček, které stejně naplní pramálo účastníků, takže v tomto smyslu je to na nic.

registration login password