Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v srpnu 2000

Čas nutný k přečtení
11 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v srpnu 2000

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ
B C D E F I J K L M P R S T U V X Z

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1994. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - 371 s. ; 28 cm. - (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada D, Bibliographia ; sv. 7)
ISBN 80-85268-77-9 (brož.) : 270 Kč

Bibliografická ročenka věnovaná české historiografii zpracovává rok 1994. Bibliografie periodik vydávaných na Moravě 1986 - 1995 / Jaromír Kubíček. - Olomouc : Státní vědecká knihovna ; Brno : Moravská zemská knihovna, 2000. - 350 s. ; 30 cm ISBN 80-7053-197-5 (SVK Olomouc) : ISBN 80-7051-121-4 (Moravská zemská knihovna)Soupis periodik vydávaných na Moravě v letech 1986 - 1995, jejich periodicita, výskyt v knihovních fondech SVK Olomouc, MZK v Brně a některých dalších institucí. Biografický slovník archivářů českých zemí / Jaroslava Hoffmannová, Jana Pražáková. - Praha : Libri, 2000. - 830 s. ; 20 cm ISBN 80-7277-023-3 (váz.) : 750 KčSlovník zahrnuje podrobné biogramy 2300 archivářů od dob Karla IV., který ustanovil vůbec prvního státního archiváře, po současnost. Práce je doplněna úvodní studií o vývoji státních, stavovských, zemských a oborových archivů v českých zemích a adresářem současných archivů v České republice. Cvičení z obecné pedagogiky / Stanislav Navrátil, Věra Cedrychová, Jana Tykalová. - 2. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2000. - 100 s. ; 29 cm ISBN 80-7044-161-5 (brož.) : 121 KčObsah publikace je členěn do tří kapitol: 1. Společenské očekávání v oblasti přípravy člověka - determinace rozvoje psychiky - přístup k žákovi - pojetí výchovy, 2. Alternativní školy, 3. Příprava učitele ke spoluúčasti na vědecko-výzkumné práci. Každá kapitola obsahuje dvě podkapitoly: A. Úkolové situace pro studenty, B. Pracovní materiál, který by se měl stát východiskem pro řešení vymezených úkolů a kritériem adekvátnosti řešení. Cílem publikace je vytvořit studentům podmínky pro využití teoretic kých poznatků z obecné pedagogiky jako prostředků řešení úkolů z oblasti výchovy a vzdělávání. Člověk a česká společnost na prahu 21. století. - Opava : Open Education and Sciences, 2000. - 260 s. 220 KčSborník studií z mezioborového kolokvia konaného v listopadu 1999 v Krnově. Publikace představuje pokus komplexně analyzovat společenské procesy po roce 1989 u nás i ve světě z hlediska filozofického, ekologického, sociologického, politického, právního a etického. Daňové zákony 2000 : úplná znění platná k 1. 8. / Hana Marková. - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 102 s. ; 30 cm ISBN 80-247-9014-9 (brož.) : 79 KčAktuální texty daňových zákonů s vyznačením změn platných od 1. srpna 2000. Dějiny Bulharska / Jan Rychlík ; kapitolu o dějinách kultury napsali Ivan Pavlov …[et al.]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 508 s. ; 22 cm. - (Dějiny států) ISBN 80-7106-404-1 (váz.) : 315 KčDo vzniku prvního bulharského státu, první bulharský stát pod byzantskou nadvládou, druhé bulharské carství, vznik moderního národa a boj za samostatnost, od národního osvobození k národní katastrofě, od diktatury k diktatuře, ve znamení rudé hvězdy, nástin česko-slovensko-bulharských vztahů, nástin dějin bulharské kultury a vědy. Dějiny umění. 10. díl / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložil Jiří Pechar ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4. vyd., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Euromedia Group-Balios, 2000. - 334 s., il. ; 30 cm. - Rejstříky ISBN 80-7176-764-6 (soubor) : ISBN 80-242-0218-2 (10. díl)Proslulá encyklopedie dějin umění významného katalánského uměnovědce. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Tento svazek je věnován uměleckým dílům od počátku 20. století do 60. let. Evropská společenství : první pilíř Evropské unie / Miloslav Had, Luděk Urban. - 2. rozšíř. a uprav. vyd. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. - 165 s. ; 21 cm ISBN 80-85864-88-6 (brož.)Publikace přehledně informuje o historii, institucích a politice Evropských společenství. Vydáno v rámci komunikační strategie před vstupem České republiky do EU. František Palacký 1798/1998 : dějiny a dnešek. - Praha :Historický ústav AV ČR, 2000. - 556 s. ; 23 cm ISBN 80-7286-003-8 (brož.) : 208 KčSborník z jubilejní konference konané u příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého obsahuje několik desítek obsahově velmi různorodých příspěvků z oblasti historiografie. Pro větší přehlednost bylo provedeno členění do těchto tematických celků: Estetické rozběhy a filosofické zázemí; Historik a jeho dílo; Politická aktivita a státoprávní koncepce; Evropa a Slované; 1798-1898-1998. Internet ve škole : možnosti využití informací z internetu ve výuce / Jaroslav Kusala. - Praha : Fortuna, 2000. - 72 s. ; 21 cm ISBN 80-7168-709-X (brož.) : 67 KčHlavním cílem příručky je na konkrétních příkladech ukázat, že mezi nepřehlednými miliony internerových stránek je kromě braku spousta zajímavých stránek užitečných pro moderní výuku. Jak znějící sklo : život Rainera Marii Rilka / Donald A. Prater ; z anglického originálu přeložila Alena Bláhová ; rejstřík zpracoval Václav Kubín. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2000. - 555 s. ; 21 cm. - Rejstřík ISBN 80-85844-44-3 (váz.)Rozsáhlá monografie věnovaná slavnému básníkovi. Keltská civilizace a její dědictví / Jan Filip ; doslov napsal Jiří Břeň. - 4. rozšíř. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 257 s., il., fot., mapy ; 20 cm. - Rejstřík (brož.) : 125 KčVšestranný pohled na keltskou minulost tak, jak se jeví ve světle archeologických objevů. Odhaluje svět kultovních zvyků, náboženských představ, technických, uměleckých i válečných schopností Keltů, kteří dávno před námi osídlili naši vlast a dali jí jméno. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / zprac. Jiří Opelík …[et al.]. - Praha : Academia, 2000. - 2 sv. ; 24 cm ISBN 80-200-0708-3 (váz.) : 690 Kč (za 2 svazky) Obsahuje: Díl 3/I (M-O). - 728 s. Díl 3/II (P-Ř). - 789 s.Další část dosud nejrozsáhlejšího encyklopedického díla české literatury do roku 1945 informujícího o prozaicích, básnících, dramaticích, překladatelích, literárních kriticích a historicích, a také o anonymních dílech starší české literatury. Mocné říše Evropy / John M. Roberts ; z anglického originálu přeložil Dušan Zbavitel. - Praha : Euromedia Group-Balios, 2000. - 192 s. ; 30 cm. - (Ilustrované dějiny světa ; sv. 8). - Rejstřík ISBN 80-242-0232-8 (váz.)Tématem tohoto dílu je období absolutní nadvlády evropské civilizace nad okolním světem v 19. a na počátku 20. století. Proměny mýtu v čase : vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy / Joseph Campbell ; z anglického originálu přeložila Hana Loupová. - Praha : Portál, 2000. - 211 s. ; 21 cm. - (Spektrum ; sv. 14) ISBN 80-7178-397-8 (brož.) : 247 KčSoubor třinácti přednášek, v nichž se autor zabývá historickým vývojem mýtů. Zkoumá mýty amerických indiánů i starověkého Egypta, buddhismus, náboženství antického Řecka, artušovské legendy a legendu o svatém Grálu. Psychologie lidské komunikace / Zbyněk Vybíral. - Praha : Portál, 2000. - 263 s. ; 20 cm ISBN 80-7178-291-2 (brož.) : 287 KčPrůřez klasického i soudobého zkoumání zejména interpersonální komunikace se zabývá tradičními oblastmi (neverbální a verbální komunikace, komunikační poruchy) a informuje o soudobých přístupech ke zkoumání komunikace. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru / Jan Průcha. - Praha : Portál, 2000. - 268 s. ; 21 cm ISBN 80-7178-399-4 (váz.) : 287 KčInformace o současném stavu a trendech v pedagogice, jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům. Rodiče, nebojte se říkat ne / Patrick Delaroche ; z francouzského originálu přeložila Markéta Demlová. - Praha : Portál, 2000. - 138 s. ; 23 cm. - (Rádci pro rodiče a vychovatele ISBN 80-7178-441-9 (brož.) : 189 KčSoučasným trendem ve výchově dětí je paradoxní zákaz zakazovat. Životní zkušenosti i klinická pozorování však dokazují, že děti pro formování své osobnosti potřebují hranice, které ale mnozí rodiče nedokáží stanovit. Příručka ukazuje, že je třeba umět určit dětem jisté hranice a zajistit jejich dodržování (včetně výběru vhodných trestů). Sborník chebského muzea 1999. - Cheb : Chebské muzeum, 2000. - 141 s., il. ; 24 cm ISBN 80-85018-22-5Sborník obsahuje statě a články, muzeografickou, bibliografickou a biografickou přílohu, recenze a nekrolog za Pavlem Stříbrným. Siena v Praze : dějiny, umění, společnost... - Praha : Národní galerie v Praze, 2000. - 105 s., il. ISBN 80-7035-216-7Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, doplněná statěmi českých a italských historiků k expozici obrazů sienských malířů 14. a 16. století a cenných archiválií. Slovník anglických zkratek = English abbreviations` dictionary / Josef Slováček. - Ostrava : Montanex, 2000. - 285 s. ; 21 cm ISBN 80-7225-0426 (brož.) : 250 KčSlovník zkratek z oblasti techniky, ekonomiky a obchodní korespondence. Světová ekonomika v 90. letech / Hana Kunešová, Jana Křížková, David Martinčík. - Plzeň : Vyd. Západočeské univerzity, 2000. - 191 s. ; 20 cm ISBN 80-7082-657-6 (brož.) : 95 KčVysokoškolská skripta. Teorie komiky / Vladimír Borecký. - Praha : Hynek, 2000. - 212 s. ; 21 cm. - (Dílna. Nová řada ; sv. 1). - Bibliografie. - Rejstř. ISBN 80-86202-65-8 (váz.) : 198 KčZnámý pražský badatel mapuje historický přehled názorů na komiku od antiky po současnost a na základě dosavadního poznání formuluje a rozvíjí svou představu komiky z pozic filozofického existencialismu. Užitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédií. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. - 84 s. ; 21 cm ISBN 80-244-0089-8 (brož.) : 92 KčSborník příspěvků ze 4. mezinárodní etické konference pořádané Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci ve dnech 20. - 21. listopadu 1997. Vodní mlýny v Čechách. [Sv.] 1: Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, Mladoboleslavsko / Josef Klempera. - Praha : Libri, 2000. - 275 s. ; 21 cm. - Bibliografie ISBN 80-7277-016-0 (brož.) : 189 KčSérie knih o historii vodních mlýnů začíná ve středních Čechách. Výroční zpráva SVK v Ústí nad Labem za rok 1999 / fotogr. P. Jiroudek, A. Kysilková, V. Pek. - Ústí nad Labem, Státní vědecká knihovna, 2000 ISBN 80-7055-078-3 (brož.) XML - kompletní průvodce / Neil Bradley ; z anglického originálu přeložil Jiří Brázda. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 537 s. ; 24 cm. - Rejstřík ISBN 80-7169-949-7 (brož.) : 486 KčKompletní průvodce XML: podrobný a srozumitelný popis všech části jazyka, přehledná schémata ilustrující strukturu, výkladový slovník pojmů, nejnovější informace o standardech, podrobný popis souvisejících technologií. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech / Jiří Úlovec. - Praha : Libri, 2000. 400 s., il. ; 20 cm ISBN 80-7277-017-9 (brož.) : 250 KčKniha přináší informace o 250 nenávratně zaniklých hradech, zámcích a tvrzích v Čechách. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách / Milena Tvrdíková. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 110 s. ; 23 cm. - Bibliografie (brož.) : 168 KčPřehledná, logicky strukturovaná a srozumitelná publikace jako důležitá pomůcka managementu i ostatních pracovníků ve firmách, jež se rozhodly částečně či zcela přebudovat svůj informační systém. Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od července 1998 do prosince 1999 / úvod napsal Jan Kavan. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. - 295 s. ; 21 cm ISBN 80-86345-01-7 (brož.) PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK A B C D E F H CH I K L M P R S U V Z angličtinaSlovník anglických zkratek = English abbreviations` dictionaryarcheologieKeltská civilizace a její dědictvíarchitekturaDějiny umění. 10. dílVodní mlýny v Čechách. [Sv.] 1: Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, MladoboleslavskoZaniklé hrady, zámky a tvrze ČecharchivnictvíBiografický slovník archivářů českých zemíSborník chebského muzea 1999Siena v Praze bibliografieBibliografie dějin Českých zemí za rok 1994Bibliografie periodik vydávaných na Moravě 1986 - 1995BulharskoDějiny Bulharska ČechyBiografický slovník archivářů českých zemíVodní mlýny v Čechách. [Sv.] 1: Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, MladoboleslavskoZaniklé hrady, zámky a tvrze ČechČeská republikaBibliografie dějin Českých zemí za rok 1994Biografický slovník archivářů českých zemíČlověk a česká společnost na prahu 21. stoletíEvropská společenstvíZpráva o zahraniční politice České republiky za období od července 1998 do prosince 1999ČeskoslovenskoLexikon české literatury dějiny uměníDějiny umění. 10. díldivadloTeorie komiky ekologieUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiíekonomie/ekonomikaČlověk a česká společnost na prahu 21. stoletíDaňové zákony 2000Evropská společenstvíSvětová ekonomika v 90. letechUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiíencyklopedieVodní mlýny v Čechách. [Sv.] 1: Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, MladoboleslavskoZaniklé hrady, zámky a tvrze ČechetikaUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiíEvropská unieEvropská společenství filozofieTeorie komiky historieBibliografie dějin Českých zemí za rok 1994Člověk a česká společnost na prahu 21. stoletíDějiny BulharskaDějiny umění. 10. dílEvropská společenstvíFrantišek Palacký 1798/1998Keltská civilizace a její dědictvíMocné říše EvropyProměny mýtu v časeTeorie komikyVodní mlýny v Čechách. [Sv.] 1: Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko, MladoboleslavskoZaniklé hrady, zámky a tvrze Čechhromadné sdělovací prostředkyUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédií ChebSborník chebského muzea 1999 informační systémyZavádění a inovace informačních systémů ve firmáchinformační technologieInternet ve školeXML - kompletní průvodceInternetInternet ve školeXML - kompletní průvodceItálieSiena v Praze knihovnictvíBibliografie periodik vydávaných na Moravě 1986 - 1995Výroční zpráva SVK v Ústí nad Labem za rok 1999XML - kompletní průvodcekomunikacePsychologie lidské komunikace lékařstvíUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiíliteraturaJak znějící skloRainera Marii Rilka Lexikon české literaturyProměny mýtu v čase malířstvíDějiny umění. 10. dílSiena v PrazemarketingZavádění a inovace informačních systémů ve firmáchmasová médiaUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiímuzejnictvíSborník chebského muzea 1999mytologieProměny mýtu v čase Palacký, FrantišekFrantišek Palacký 1798/1998pedagogikaCvičení z obecné pedagogikyInternet ve školePřehled pedagogikyRodiče, nebojte se říkat nepolitologie/politikaČlověk a česká společnost na prahu 21. stoletíEvropská společenstvíMocné říše EvropyZpráva o zahraniční politice České republiky za období od července 1998 do prosince 1999programováníXML - kompletní průvodcepřekladatelstvíSlovník anglických zkratek = English abbreviations` dictionarypsychologiePsychologie lidské komunikaceRodiče, nebojte se říkat neUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédií Rilke, Rainer MariaJak znějící sklo sborníkyČlověk a česká společnost na prahu 21. stoletíFrantišek Palacký 1798/1998Sborník chebského muzea 1999Užitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiískriptaSvětová ekonomika v 90. letechslovníkyBiografický slovník archivářů českých zemíLexikon české literaturySlovník anglických zkratek = English abbreviations` dictionarysociální psychologiePsychologie lidské komunikacesociologieČlověk a česká společnost na prahu 21. stoletíUžitá etika a její uplatnění v lékařství, ekologii, národním hospodářství a provozu masmédiísochařstvíDějiny umění. 10. dílškolstvíInternet ve škole učebniceCvičení z obecné pedagogikyPřehled pedagogikyúčetnictvíDaňové zákony 2000urbanismusZaniklé hrady, zámky a tvrze Čech výpočetní technikaXML - kompletní průvodcevýtvarné uměníDějiny umění. 10. dílSiena v Praze zákony a předpisyDaňové zákony 2000 ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ *** PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK Poznámka:Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 40, č. 31-35 (2000).
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v srpnu 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10609. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10609

automaticky generované reklamy
registration login password