Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chceme dětem číst 2

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Chceme dětem číst 2

0 comments

Ve dnech 20.–21. května uspořádalo Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně pro knihovníky, pedagogy a studenty seminář s názvem Chceme dětem číst 2. Dvojka v názvu značí návaznost na seminář, který se uskutečnil na přelomu května a června loňského roku také na půdě Knihovny Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM) a první písmena z jeho názvu dávají dohromady CDČ – Centrum dětského čtenářství, které se svou činností snaží působit na všechny, kteří mají možnost ovlivňovat rozvoj čtenářství dětí a mládeže, třeba samotným čtením.

První den přivítala účastníky semináře na půdě knihovny ředitelka KJM Ing. Libuše Nivnická. Po krátkém úvodu, v němž zdůraznila zejména nutnost podporovat dětské čtenářství a vyjádřila obdiv všem knihovníkům i pedagogům, kteří se o to ve své práci snaží, předala slovo první lektorce Bc. Heleně Selucké, vedoucí Dětské knihovny KJM. Dětská knihovna se v letošním roce v několika aktivitách dotkla 105. výročí úmrtí zakladatele science-fiction literatury Julese Verna. Helena Selucká ve svém příspěvku „Po stopách Julese Verna“ přiblížila zajímavé momenty života tohoto autora. Zaměřila se také na jeho dílo, které zmínila v souvislostí s různými filmovými a televizními adaptacemi. Obzvláště znělka španělského animovaného seriálu Cesta kolem světa za 80 dní s hlavní postavou lva Willi Fogga vrátila mnoho z nás do příjemných vzpomínek na dětství. V další části příspěvku navázala H. Selucká představením besedy o Julesu Vernovi, která je v nabídce KJM, a také se blíže zmínila o soutěži, která probíhala v rámci projektu „Kde končí svět“. Tu již tradičně vyhlašuje Klub dětských knihoven SKIP. Letošní téma znělo Jakou barvu má svět. V KJM motto rozšířili na „Jakou barvu má svět Julese Verna?“. Úkolem dětí bylo vyrobit nebo namalovat a popsat vynález, který jim v dnešním světě chybí. Součástí příspěvku byla i možnost prohlédnout si soutěžní práce dětí v prostorách Dětské knihovny.

Další dvě lektorky, Zuzana Brňáková a Zuzana Vrbová, studentky Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, prezentovaly své projekty na podporu čtenářství, které vznikly v rámci výuky předmětu Čtení a čtenáři, realizovaného ve spolupráci KISK a Centra dětského čtenářství. Z. Brňáková si svůj projekt připravila na základě knihy Noha k noze od Viliama Klimáčka a představila kompletně připravený program pro školu nebo knihovnu určený dětem prvního stupně. Z. Vrbová si vybrala knihu Fimfárum od Jana Wericha. Ve svém projektu pracovala zejména s pohádkou Fimfárum a taktéž šlo o kompletně připravený program, který dětem představí Jana Wericha a rozvine jejich fantazii a představivost.

Dana Butorová z Knihovny města Ostravy v příspěvku „Práce s romskou menšinou na půdě knihovny“ představila romskou pobočku, kterou v Ostravě Vítkovicích Knihovna města Ostravy zřídila. Velmi zajímavé byly zejména konkrétní zkušenosti z práce s romskými dětmi a rady, které z nich vyplynuly. O tom, že téma se týká téměř každé knihovny a že knihovnice se chtějí v této oblasti něco nového dozvědět, svědčí množství dotazů, které D. Butorová po svém příspěvku zodpovídala. Na zkušenosti Knihovny města Ostravy navázala  Bc. Ludmila  Mičínová z KJM, která představila formy spolupráce se školami, jež mají zejména romské děti, i s dalšími organizacemi. Důraz opět kladla na praktické zkušenosti, které získala během realizace besed.

První den završila Mgr. Jitka Olahová s vyprávěním příběhu Okasen a Nikoleta. Na této středověké francouzské legendě nám předvedla nejen to, jak se dá vyprávět příběh, ale i jak se s ním dá interaktivně pracovat. Francouzský příběh sloužil jako pozvánka na druhý den semináře, který byl zaměřen na francouzskou literaturu pro děti.

Druhý den byl zcela jedinečnou příležitostí setkat se s francouzskými lektory a dozvědět se jejich prostřednictvím něco více o vydávání významné francouzské edukativní edice pro děti „Père Castor“.

V prvním příspěvku s názvem „Vznik edice Père Castor, příběh jednoho nakladatelského a pedagogického počinu“ představil François Faucher ze Společnosti přátel edice Père Castor okolnosti vzniku edice a její čelní představitele, z nichž část byla české národnosti. Patřil mezi ně např. František Bakule, zastánce experimentální pedagogiky, který pracoval s profesorem Jedličkou v Jedličkově ústavu a který se stal jeho prvním ředitelem. Svým pedagogickým působením na děti a klienty ústavu si získal mezinárodní ohlas. Mezi jeho spolupracovníky patřila také Ludmila Durdíková, která se později stala manželkou Paula Fauchera, zakladatele první francouzské edukativní edice „Père Castor“. Edice kladla důraz na přímé zapojení zájmu dětí na plnění úkolů.

V dalším příspěvku „První obrázkové knihy edice Père Castor“ promluvil Michael Defourny o počátcích tohoto nakladatelského počinu, jehož odkaz je živý dodnes. Edice navazovala na prvky experimentální pedagogiky a myšlenky J. Deweyho i M. Montessoriové. Výuka by měla navazovat na zájmy samotných dětí a neustále sledovat, co potřebují, abychom pochopili, v jakých momentech jim máme nabídnout pomocnou ruku, ale zároveň udrželi míru svobody, ve které se dítě nejefektivněji učí. První knížkou edice byl titul „Vyrábíme masky“, který vyšel v roce 1931. Jednalo se o pracovní sešit, ve kterém se děti mohly seznámit s maskami, které používají různé národy, a také s různými technikami jejich výroby. Tato kniha se stala vlastně manifestem výchovných metod, které zastávala. V rámci příspěvku jsme se mohli seznámit také s dalšími historickými tituly této edice.

Marysa Causse Guimbardová, ředitelka Mediatéky Père Castor, mluvila o „Originalitě Mediatéky pro děti a mládež Père Castor“. Představila knihovnu–mediatéku a aktivity, které nabízí svým uživatelům. Knihovna se nachází ve velmi příjemném prostředí a nejčastěji spolupracuje se školními kolektivy, které využívají jejích služeb.

Na francouzské lektory navázala svým příspěvkem s názvem „Ludmila Durdíková v českém a francouzském kontextu literatury pro děti a mládež“ PhDr. Milena Šubrtová. Ta se životem i dílem Ludmily Durdíkové zabývá obsáhleji ve své odborné činnosti a zasazuje se tak o to, aby se dostala do povědomí české odborné veřejnosti. Ludmila Durdíková pracovala s hendikepovanými dětmi, kterým se věnovala i ve svých dílech. Se svým manželem Paulem Faucherem je spoluzakladatelkou významné francouzské edice Père Castor, která byla zmiňována již v předchozích příspěvcích.

Seminář Chceme dětem číst 2 byl plný velmi podnětných příspěvků, které se nám všem staly inspirací pro další práci. Velké poděkování patří Mgr. Marcele Poučové z Katedry francouzského jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a PhDr. Mileně Šubrtové z Katedry české literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za organizaci semináře. Bez jejich velké pomoci při přípravě semináře a tlumočení francouzských lektorů bychom nezískali takto komplexní pohled na danou problematiku. Bez nich by neplatilo „Chceme dětem číst a dokážeme to!“

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
DOSPIVOVÁ, Hana a SELUCKÁ, Helena. Chceme dětem číst 2. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 6 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13495. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13495

automaticky generované reklamy
registration login password