Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CESNET a květnová mezinárodní setkání

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

CESNET a květnová mezinárodní setkání

0 comments

Sdružení CESNET se zabývá rozvojem a budováním akademické sítě CESNET2 a výzkumem v oblasti informačních technologií. V posledních letech se CESNET dostává do povědomí odborné veřejnosti také jako organizátor národních i mezinárodních setkání.

Konference Future Internet

V květnu letošního roku zorganizoval CESNET na žádost Evropské komise v rámci českého předsednictví EU prestižní mezinárodní konferenci The Future of the Internet: Europe moving forward (Budoucnost internetu: Evropa na cestě vpřed). Toto setkání čtyř stovek osobností světového internetového výzkumu a vývoje se zaměřilo na revizi strategického směru a trendů určujících budoucí rozvoj internetu a mobilní informační společnosti.

Konferenci 11. května slavnostně zahájil Vlastimil Růžička, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, společně s Viviane Redingovou, komisařkou pro informační společnost a média. Zahajovací projevy přednesli také Pier Carlo Padoan, náměstek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a Leif Zetterberg, náměstek švédského ministerstva pro energii a komunikace. Evropskou komisi reprezentovali ještě dva sekční ředitelé při Generálním ředitelství Evropské komise pro Informační společnost a média: João da Silva šéfující sekci D (Konvergence sítí a služeb) a Mario Campolargo vedoucí sekci F (Nové technologie a infrastruktury).

Hlavními partnery konference byly velké firmy působící na trhu s informačními technologiemi, jako SAP, Alcatel-Lucent, CISCO Systems a Nokia Siemens Networks. Nechyběli ani zástupci výzkumných sdružení výrobců a provozovatelů, jako Eurescom nebo ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics), a významné výzkumné ústavy jako německý Frauenhofer Institute for Open Communication Systems, finský VTT (Technical Research Centre), belgický IBBT (Interdisciplinary Institute for Broadband Technology) či irský TSSG (Telecommunications Software & Systems Group). Na konferenci byl zastoupen též registrátor domén .eu EURid (European Registry of Internet Domain Names). Výrazná aktivní přítomnost zástupců „průmyslu“ nebyla náhodná, protože rozvoj budoucího internetu si bez podpory výrobců a provozovatelů nelze představit. Nestačí pouze podporovat výzkum na univerzitách a ve výzkumných institucích z veřejných prostředků bez podílu průmyslu úzce navázaného na (požadavky) uživatele. V rámci konference byly zveřejněny informace o rozvoji partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, tzv. PPP (Public – Private - Partnership), v rámci rozvojových aktivit.

Samotné konferenci předcházel 10. května workshop věnovaný Internet of Things, s cílem integrace fyzických a virtuálních objektů prostřednictvím internetu pro rozvoj nových aplikací i nečekaných podnikatelských modelů. Sítě senzorů a rádiových značek (RFID) zasáhnou do různých oblastí výroby, zemědělství i veřejné sféry včetně zdravotnictví.

První den konference Viviane Redingová a Vlastimil Růžička (obr. 1) slavnostním přestřižením pásky oficiálně zahájili Future Internet Forum (FIF) členských zemí EU. Fórum je složeno ze zástupců iniciativ zaměřených na budoucnost internetu členských států EU, což jsou buď vysoce postavení činitelé z kompetentních ministerstev nebo odborníci z veřejných i soukromých institucí, kteří jsou zmocněni reprezentovat národní iniciativy zaměřené na budoucí vývoj internetu. Fórum představuje neformální skupinu, která členským státům umožní sdílet znalosti, zkušenosti i nejlepší postupy a určit klíčové národní hráče, aktivity a instituce s cílem najít společný přístup v dané oblasti. Fórum spojuje členské státy, kde již probíhá nebo je plánována národní iniciativa zaměřená na budoucnost internetu, ale účastnit se mohou všechny členské státy. Zatím se k iniciativě připojilo 18 členských států Evropské unie. Cílem Fóra je sjednotit další postup směrem ke společnému internetu, a to nejen ve formě základního technologického rozvoje, ale i se záměrem dosáhnout lepšího propojení znalostí, lidí, dovedností a uživatelů v Evropě. Přitom je nezbytné počítat se specifiky jednotlivých členských států, jejich silnými stránkami a ambicemi, to vše na pozadí současné globální ekonomické krize, která zpochybňuje zavedené obchodní a inovační modely. Jedna z klíčových otázek FIF tedy zní: Jak navrhovat na budoucnost orientovaný internetový výzkum, vývoj a inovační politiku, aby bylo možné překonat staré struktury a aktivovat nové ekonomické příležitosti?

Obr. 1: V. Růžička a V. Redingová při slavnostním spuštění Future Internet Forum

Obr. 1: V. Růžička a V. Redingová při slavnostním spuštění Future Internet Forum

Future Internet Assembly

V dalších dvou dnech, 12. a 13. května, následovalo v pořadí již třetí zasedání Future Internet Assembly (FIA), organizované dvakrát do roka. Oficiálně jej zahájil ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád (obr. 2); účastníci se následně věnovali detailnějším debatám ve třech paralelních sekcích, kde byly prezentovány zejména současné výzkumné projekty v oblasti budoucích sítí a internetu a pracovalo se na scénářích služeb a celkového vzhledu internetu do roku 2015.

Obr. 2:J. Gruntorád zahajuje jednání Future Internet Assembly

Obr. 2: J. Gruntorád zahajuje jednání Future Internet Assembly

Z titulů jednotlivých sekcí jsou patrné hlavní směry, v nichž je třeba se shodnout na ideálním rozvojovém plánu:

  • sítě obsahu;
  • síťové architektury, které poskytují konkrétní služby a které je možné spravovat;
  • identita a důvěryhodnost v budoucím internetu;
  • služby internetu příští generace;
  • internet v reálném světě;
  • společensko-ekonomické principy;
  • typy využití sítí podle uživatelských požadavků.

Z jednotlivých diskuzí by měla vzejít doporučení pro směry rozvoje výzkumných a vývojových aktivit sponzorovaných z veřejných prostředků. Na některých projektech, které se představily v jednotlivých sekcích, se odborníci CESNETu aktivně podílejí. Především je třeba zmínit projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures) v rámci evropské aktivity FIRE (Future Internet Research and Experimentation) s plánovaným dokončením v polovině roku 2010.

Webové stránky konference upozorňovaly zájemce na možnost sledování online přenosu akce (streamingu).

Skladba hostů na konferenci a závažnost diskutovaných témat zajistila skutečně prestižní odborné fórum, v němž převažovali evropští mluvčí, ovšem zastupující také nejdůležitější nadnárodní společnosti v oblasti ICT. Nechyběli ani mimoevropští přednášející, jako například Jane Butlerová, technologická poradkyně technického ředitele Cisco Systems, která ve své prezentaci ocenila úspěšné otestování spoje o 40Gbit/s mezi Prahou a Brnem v rámci sítě CESNET2.

Evropské státy nejsou samozřejmě jediné na světě, které v souvislosti se směrováním národního výzkumu a vývoje řeší otazníky dalšího rozvoje ICT a internetu. USA jsou v mnohém napřed, ale dokladem toho, že sledují dění za svými hranicemi, bylo pozvání několika evropských odborníků, mezi nimi také ředitele sdružení CESNET Jana Gruntoráda, americkým Národním koordinačním výborem pro výzkum a vývoj v oblasti síťových a informačních technologií (National Coordination Office for Networking and Information Technology Research and Developments) k diskuzi s americkými odborníky o budoucnosti výzkumu v oblasti počítačových sítí. Diskutovaly se o službách do roku 2015 založených na konvergenci heterogenních sítí (kombinace pakety/okruhy, bezdrátové, optické), bezpečnosti (autentizace), využití nových protokolů i fyzikálních principů.

CEF Network Workshop 2009

CESNET po skončení konference Future Internet zorganizoval 14. a 15. května již tradiční CEF Network Workshop 2009 zaměřený na optické sítě. CESNET jako průkopník tohoto přístupu, kdy si uživatel kupuje pouze přenosové prostředí o vysoké kapacitě, spolehlivosti a dostupnosti v podobě optických vláken (temných, neosvícených), organizuje tuto akci již popáté.

Se svými technickými příspěvky vystoupili zástupci evropských výzkumných sítí (např. JANET, RENATER, ACOnet), kteří ve svých sítích testovali plné či částečné nasazení temných vláken. Temná vlákna nabízejí zákazníkům naprostou volnost ohledně použití technologie přesně podle potřeb a plánovaných služeb. Jsou s nimi však spojeny náklady na technologii a zejména know-how, tedy zkušenosti a schopnosti designérů, techniků a správců optické sítě, neboť vhodnou technologii je třeba vlastními silami vybrat, instalovat a hlavně spravovat po celou dobu její existence. Síť CESNET2 byla po několik let plně postavena na temných vláknech, ale v poslední době se v síti opět začíná využívat nákupu kompletních optických služeb.

Mezinárodní workshop nabídl několik příspěvků reflektujících výsledky výzkumu a vývoje sdružení CESNET v oblasti nasazení otevřených systémů DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex), otevřených přenosových systémů a přepínačů (rodina zařízení CL, CzechLight) a jejich řízení představeného v reálném čase. Přínosné zahraniční referáty se týkaly aktuálních výzkumných témat v rámci optických sítí, na nichž se stále pracuje a která přejdou z laboratoří do výroby a reálného síťového provozu během následujících několika let: ultraširokopásmové optické paketové přepínače (OPS, Optical Packet Switch), optické přepínače vlnových délek (WSS, Wavelength-Selective Switch). Nechyběla diskuze o technické problematice (např. dlouhodobá měření PMD, Polarization Mode Dispersion) spojené s narůstající přenosovou rychlostí a přechodem z 10 na 40 Gbit/s.

Pro všechny účastníky bylo vedle čistě technických témat důležité také otevření praktických otázek týkajících se výběrových řízení na optické sítě a jejich složky, zejména s ohledem na postupnou hybridizaci výzkumných sítí. Ta souvisí s rozdílnými potřebami výzkumníků, které nemůže ani velice rychlá optická paketová síť splnit, proto se vedle IP paketové sítě postavené na optické infrastruktuře budou poskytovat také samostatné okruhy (vlnové délky), které vyhoví náročným přenosům velkého objemu dat vyžadujícím rychlou odezvu.

e-IRG meeting

Ve stejném termínu, tj. 14. a 15. května, uspořádal CESNET na půdě MŠMT e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) meeting. Ten je pravidelně pořádán dvakrát ročně pod záštitou předsednictví Evropské unie. Hlavním cílem iniciativy e-Infrastructure je podporovat tvorbu politického, technologického a administrativního rámce pro budování e-Infrastruktur v celé Evropě. Iniciativa e-Infrastructure byla založena z popudu Evropské komise a jejím hlavním motivem je propojení výzkumných pracovníků, přičemž není podstatné, jestli působí v rámci svých domovských institucí, nebo v národních či mezinárodních vědeckých programech. Klíčové je, aby všichni měli přístup ke sdíleným unikátním nebo distribuovaným vědeckým zařízením včetně dat, výpočetní, komunikační i další potřebné techniky, a to bez ohledu na jejich typ nebo umístění ve světě. Tzv. Reflexní skupina iniciativy e-Infrastructure byla založena s úmyslem vymezit a doporučit optimální využití panevropské elektronické infrastruktury. Reflexní skupina je složena z oficiálních vládních delegátů všech 27 zemí Evropské unie. Doporučení a analýzy skupiny jsou důležité při budování evropské znalostní společnosti. Zvláštní pozornost skupina věnuje gridovému počítání, úložištím dat a sítím. Pražské setkání se zabývalo například otázkami data managementu, federalizací e-infrastruktury nebo jejími právními aspekty.

Závěr

Sdružení CESNET se stalo pořadatelem nebo spolupořadatelem celkem tří významných mezinárodních akcí (Future Internet a e-IRG Workshop v květnu a CHEP 2009 v březnu), které proběhly v rámci předsednictví ČR Evropské unii. Svědčí to o jeho dobrém jméně nejen doma, ale i v zahraničí.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CESNET a květnová mezinárodní setkání. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13176. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13176

automaticky generované reklamy
registration login password